Terminologi og definisjoner

Modellfil

Modellfiler er filer hvor bygningskonstruksjonen er lagret.

Layout

Vindu i modellen / tegningsfilen hvor man arrangerer tegningen for utskrift / plotting. Tegningsrammer og tittelfelt skal ligge i layout.

Tegningsfil

Tegningsfilen er en modellfil som kan inneholde flere undermodeller som referanser.

Undermodell

Ofte vil det være ønskelig å dele opp en modellfil i flere undermodeller.

Referansefiler

Modellfiler fra andre disipliner/fag referert inn i andre filer.

Plottefil

Utskriftsfil generert fra tegningsfilen.

As-built

”Som bygget”. Som bygget-tegninger beskriver hvordan et bygg eller anlegg ser ut når leveransen fra utførende er sluttført.

Bruttoareal

Arealet av hele boligen målt fra ytterveggens utside, eventuelt til midt i veggen mot naboleilighet eller fellesrom (se NS 3940.)

Bruttopolygon

 

Lukket polygon (lwpolyline) som omfatter en etasjes bruttoareal.

DWG

Det markedsledende filformatet for tegningsfiler. AutoCAD bruker dwg som sitt standard filformat for tegninger. Lydia leser og skriver dwg-tegninger.

DXF

Filformat, står for Drawing Exchange Format. Lite brukt i dag, ettersom dwg-formatet nå er i mer generell bruk i flere programmer. Konvertering av tegningsfiler til og fra dxf kan erfaringsmessig medføre tap av informasjon.

Ekstern referansefil (Xref)

En ekstern referansefil er en tegningsfil som er hentet inn i en annen tegningsfil. Filene er separate filer, men det er summen av alle tegnelagene som vises i tegnelagslista. Lydia leser og viser x-ref. En x-ref bør refereres inn som attachment med relativ (ikke full) filsti.

Fagtegning

En tegning som kun viser elementer knyttet til et spesielt fagfelt.

Tema

Ved bruk av temategninger definerer man et hovedtema –

1 Topptegning. Dette er et tema der de mest brukte lagene vises, som netto- og bruttopolygon, romnavn og -nummer, dører, vinduer og trapper.

Nettoareal

Innvendig bruksareal av alle rom og sjakter større eller lik 0,5 kvm. Arealet begrenses av innervegger, dør- og vindusåpninger. (Se NS 3940.)

Nettopolygon

Lukket polygon (lwpolyline) som omfatter en roms nettoareal.

Polygonisering

 

For at Lydia bl.a. skal kunne hente arealer direkte fra tegningene, må alle rom være polygonisert. Et polygonisert element er tegnet som en lukket polygon av typen pline. NB! Lydia støtter ikke elementer som er polygonisert ved hjelp av buer (arc segments).

Revisjonssky

En merknad på en tegning som angir det som er endret siden forrige revisjon av tegningen, slik at alle i byggeprosjektet skal legge merke til det. (Skyene skal merkes med en trekant som inneholder revisjonsbokstav slik at man hele tiden kan gå tilbake å se - dette ble endret på rev A, dette ble endret på rev B osv.)

Tegnelag

En digital tegning består av flere tegnelag. Hvert tegnelag skal kun inneholde informasjon om den delen av det faget det omhandler. Et tegnelag for dører skal kun inneholde dører osv. Det er vanlig å bygge opp en tegnelagstruktur slik at den følger den bygningsdelstabellen man forholder seg til.

Tegningstema

 

Et tegningstema er en samling tegnelag som i sum viser en bestemt type informasjon, f.eks VVS, rømning, brøyteplan.

Topptegning

 

En topptegning er den tegningsfilen som behandles direkte i Lydia. Hvis man skal koble databaseinformasjon (eks. romskjema) til en tegning, må de objektene man skal koble informasjonen til ligge i topptegningen. Eventuelle eksterne referansefiler refereres som regel inn i topptegningen.

Published 31. oktober 2016 - 17:55 - Updated 23. mai 2017 - 19:21