ID-numrering og fysisk merking

Merking av bygningsdeler og komponenter skal baseres på Statsbyggs prosjekteringsanvisninger for tverrfaglig merkesystem (TFM), men tilpasset NMBUs behov og krav spesifisert i denne kravspesifikasjonen. I hovedregel gjelder at alle komponenter i bygget som krever dokumentasjon skal ha TFM-kode. Koden skal gå igjen, og være søkbar i modeller, tegninger og tegningslister, skjemaer og tabeller samt i ulike driftssystemer (som f.eks. SD-anlegg). Bygningsdeler og tekniske komponenter som skal merkes fysisk i henhold til PA0803, skal også ligge som objektegeskap i modell, og markeres i tegningsgrunnlag og skjemaer.

  • PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM
  • PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM. Systemkodeliste
  • PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM. Komponentkodeliste
  • PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming

Eksempel på merkekode

+AAA.EE=NNN.nnn-BBnnn

+AAA.EE            Lokaliseringskode (3-sifret bygningsnummer samt to-sifret etasjenummer. Bygningsnummer angis av NMBU ved oppstart prosjekt)
=NNN.nnn       Systemkode hvor NNN = systemnummer basert på NS 3451:2009, og nnn = systemløpenummer
-NNnnn          Komponentkode hvor NN = komponentkode, og nnn = komponentløpenummer. For VVS og Elektro skal det benyttes fagspesifikk logikk i komponentløpenummeret i henhold til PA 0802. Samtlige komponenter skal ha en tilhørende typekode som merkes nnnT.

Objektmerking i modell

Det er viktig at merking av objekter og TFM-kode gjøres på riktig sted i modell og kontrolleres fortløpende i prosjektet. Med mindre annet avtales skal prosjekter følge krav minst tilsvarende buildingSMART guiden v. 1.0 sine krav for fase S08.3 - "FDV-informasjon", og prosess "Koordineringsmodell og byggeplanlegging" og "Objektmerking". Det tilsvarer minimum følgende egenskaper:

  • GS1 Serie GTIN nummer (SGTIN)
  • Objekttypenavn
  • Samlet TFM-nummer, forekomst
  • Samlet TFM-nummer, type 

Fysisk merking

Merking av anlegg skal utføres på en måte som gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel / komponent som skal merkes. Alle komponenter som er fysisk merket skal også være merket med lik kode i modell og på tegning. Hvis ID-nummeret ikke fremkommer på tegninger, i BIM eller innsamlingserktøy/database skal det avklares og godkjennes av Byggherrens FDV-ansvarlige.
Der entreprenøren er i tvil om tekst, utforming eller festemetode, skal byggherrens FDV-ansvarlige kontaktes. Layout for skiltene skal legges frem til gjennomsyn og godkjennes av byggherren og de prosjekterende.

Published 10. April 2015 - 13:42 - Updated 29. januar 2018 - 9:55