700 Utendørsanlegg

Utendørsanlegg generelt

Parken er en viktig del av universitetsområdet og brukes både til undervisning, forskning og rekreasjon. Deler av parken, spesielt sentrale deler, er vernet ihht. fredningsvarsel fra Riksantikvaren. Dette stiller spesielle krav til utendørsanlegg og gjennomføring av tiltak. Prosjekterende og utførende må gjøre seg kjent med vernets omfang og ta hensyn til dette ved utførelse av oppdrag. Generell kravspesifikasjon for parken er ennå ikke utarbeidet og må vurderes fra prosjekt til prosjekt.

Utendørs belysning

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">


Erstatningsansvar ved skade

Ansvarlig entreprenør har erstatningsansvar ved skade på eksisterende vegetasjon og faste belegg på bygge-/ anleggsplasser. Skade skal meldes inn omgående til parkenheten ved NMBU.