400 Elkrafttekniske installasjoner

Følger Statsbyggs prosjekteringsanvisninger (Statsbygg)

Dokumentasjonskrav

Merking og dokumentasjon av El-anlegg skal følge krav og anvisninger i avsnitt "ID-nummerering og fysisk merking", "Krav til FDV-dokumentasjon" samt "Krav til prosjekteringsgrunnlag".

Utover generelle krav til dokumentasjon gjelder følgende spesielt for elkraft:

Alle testrapporter, også kontrolldokumentasjon fra RIE/oppdragsgiver, skal vedlegges instruksen.

Måleprotokoller

 • Testskjema, CE- merking etc.
 • Selektivitets- og kortslutningsberegninger
 • Måleprotokoller fra tele- og dataanlegg.
 • Jording. (Overgangsmotstand mot jord)
 • Strøm/ spenning/ effekt/ energi- målinger.
 • EMC- magnetfeltmålinger
 • Elektriske tavle- koblingskjemaer.

Merking

 • Kabler skal minimum merkes på følgende steder
  • Inne i fordelingen / sentralutstyr.
  • På begge sider av brannskille (åpen installasjon)
  • Ved endepunkt / tilkoblingspunkt
  • Ved hver rørende / røravgang for trekkerør
 • Øvrige krav til merking som skal ivaretas
  • Hovedmerking i front på fordelinger og sentraler med graverte skilt
  • Ledere fargemerkes (med plaststrømpe) som for samleskinner
  • Komponenter i fordelingene skal merkes iflg. strømveisskjema
  • Sikringer, kontaktorer og brytere på samme kurs skal ha samme tallkode
  • Signallamper, måleinstrumenter, betjeningsbrytere og andre betjeningsorganer skal ha merking utført i klartekst.
  • Komponentmerking skal utføres med graverte skilt eller merketape med varig tekst
  • Referansemerking til fordeling / kursnr. for kabler til stikkontakter og fast tilkoblet utstyr

Komponenter i anlegget skal merkes så det går frem hvilket spenningssystem som er tilknyttet. Det benyttes fargekoder som følger:

Fargekoder elkraft

Foto
LB

For ledermerking av små ledningstverrsnitt skal brukes kabelendehylser med merkehoder og fortrykte merkekomponenter som skyves på plass. For ledermerking av større ledningstversnitt kan brukes merkesystem som angitt for kabelmerking.

Merking av sentraler/fordelinger og kabler for tele- og automatiseringsanlegg. Fordelinger for tele- og automatiseringstekniske anlegg skal merkes som angitt for el. kraftfordelinger. Det vil si kodetekst på skilt skal angis med en kombinasjon av bokstav og tall. Kursledninger skal i tillegg til referanse til fordeling eller sentral også merkes med fortløpende nr. merking (01. osv.). Komponent, kabel- og ledermerking for tele og automatiseringstekniske anlegg utføres på tilsvarende måte som angitt under el.kraft.

Det presiseres at merking med tusj ikke aksepters

Beregninger

Kortslutningsberegninger av hele fordelingsanlegget for elkraft fra inntak til siste punkt på kursen. Kortslutningsverdier må innhentes fra lokal nettleverandør.

Foruten de angitte generelle krav til prosjekteringsarbeidet skal følgende beregninger utføres som minimum:

 • Kortslutningsberegninger for stigere og de mest ugunstige kurser. Beregningsfiler skal leveres på native-format.
 • Selektivitetsanalyse av anlegget.
 • Energi og effektbudsjett.
 • Lysberegninger for anlegget.
For Elkraft gjelder spesielt at følgende protokoller og dokumenter skal følge skriftlig ferdigmelding:

Tegninger

Komplette arbeidstegninger som viser plassering av utstyr, samt kursopplegg.

Gjeldende normer og standarder: IEC 60617 (NEK 144), NEK 321, NEK 322.

3D Tegninger: Det er krav til at alle installasjonstegninger skal utarbeides i en 3D modell. Kollisjonstest mellom fagene skal gjennomføres, og fagene skal sammenstilles i felles 3D modell.

Alle tegninger skal fortløpende oversendes oppdragsgiver for kontroll i forhold til kontrakt.

Plantegninger alle etasjer, som skal tas ut av 3D modellen.

 • Jording og føringsveitegninger i målestokk 1:50
 • Elkraft plantegning i målestokk 1:50
 • Tele og automatisering i målestokk 1:50
 • Installasjoner i himling (koordineres med VVS og arkitekt).
 • Utsparingstegninger i målestokk 1:50 (koordineres med VVS).

Plantegninger skal være komplette med kursopplegg for alle elektrotekniske systemer, symbolliste. Monteringshøyder skal angis.

Snitt og detaljer som skal tas ut av 3D modellen.

Nødvendige snitt og detaljer for riktig installasjon skal inngå 1:50 eller 1:20.

Prinsipptegninger
 • Utarbeide prinsipptegning stigeledninger som viser hele nettstasjonens forsyningsområde, dvs både 230V IT- og 400V TN-systemet. Dette involverer hele bygningsmassen tilknyttet TF-bygget.
 • Utarbeide prinsipptegning for brannalarmanlegg som viser sentralenheter, tablåer, antall sløyfer, samt antall detektorer/manuelle meldere på hver kurs.
 • Utarbeide prinsipptegning for adgangskontrollanlegget som viser sentralenheter, tablåer, giver og følere.

Skjemaer/lister

 • Elkraft enlinjeskjema fordelingstavler. 
 • Utarbeidelse av adresselister for brannvarslingsanlegg
 • Utarbeidelse av programmeringsunderlag for brannvarslingsanlegget.
 • Utarbeidelse av programmeringsunderlag (tag lister) for alle systemer som skal betjenes og overvåkes av SD anlegget (toppsystemet). 

Dokumentasjon ved overlevering av anlegg

Det skal leveres samsvarserklæring for hele anlegget.

Totalentreprenøren skal også sørge for at det foreligger samsvarserklæring, i tillegg skal det være CE merket med brukeveileding fra tavlebygger hvis disse er prefabrikkerte. All dokumentasjon skal dateres, stemples med firmastempelet og signeres av den som har utført prøven/ kontrollmålingen.

Etterfølgende omfatter den minste dokumentasjon som kreves for alle elektriske anlegg.

Det kreves dokumentasjon av utprøving, testing, og kontrollmåling som er påkrevd iht. offentlige regler og forskrifter, og nødvendig ajourføring av "som bygget" tegninger. «Som bygget» omfatter alle tegninger og 3D-modell.

Følgende innstilte og målte verdier skal oppgis:

 • Overgangsmotstand for jordelektrode
 • Isolasjonsmotstand mot jord for hele anlegget.
 • Samlet strømbelastning og fordeling av strømbelastningen mellom fasene for fordelinger.

Utprøving, funksjonskontroll

 • Dokumentasjon på at tidsfunksjoner for tidsrelé, tidsbrytere og utbrytere er funksjonstestet og virker som spesifisert.
 • Set-verdier for de enkelte releer o.l. skal oppgis sammen med betegnelse for komponenten.
 • Dokumentasjon på at effektbrytere og andre automatiske brytere er funksjonstestet for komponenten
 • Set-verdier for tekniske vern el. magnetiske vern, tidsforsinkelser, spenningsvakter o.l. for kraftanlegget skal oppgis.

Alle elektrotekniske tegninger og skjemaer, samt beregninger skal forevises oppdragsgiver, eller oppdragsgivers representant for gjennomgang og godkjenning før byggearbeider starter.

Produktinformasjon

Følgende tekniske datablad skal leveres:

 • Merkedata for tilbudt utstyr.
 • Bruksområde for utstyret.
 • Godkjenningsgruppe / klasse for utstyr som er underlagt offentlig godkjenningsplikt
 • Kopi av sertifikat for sertifiseringspliktig utstyr.
 • Normal levetid/brukstid.
 • Koblingsfrekvens, drift-/pauseforhold.
 • Akustisk støyforhold.
 • Elektroniske støyforhold.
 • Funksjonsmåte.
 • Ventet teknisk / økonomisk optimal driftstid (levetid) for utstyret som inngår i leveransen, skal på forespørsel kunne dokumenteres.
 • Krav til miljøet / rommet hvor utstyret skal monteres.
 • Anbefalte serviceintervaller for utstyret / anlegget.
 • Montasjeanvisning med montasjetegninger.
 • Koblingstabeller (rekkeklemmetabeller, koblingsskjema / strømveiskjema) med komplett referansemerking for alle Koblingsklemmer og Koblingspunkter.
 • Benyttede symboler, forkortelser o.l. i skjemategninger skal være forklart i symbolliste og utført etter gjeldende norm.
 • Komponentliste (apparatspesifikasjon) for benyttede deler/ komponenter.
Published 10. April 2015 - 15:12 - Updated 9. november 2017 - 12:10

Kontaktpersoner