Tekniske krav

Tekniske krav og prosjekteringsanvisninger

Tekniske krav vil i hovedsak berøre forhold (tekniske o.a.) knyttet til de konkrete anleggene, mens de mer generelle kravene til ytelser fra de prosjekterende dekkes i andre former for ytelsesbeskrivelser som inngår i kontrakt med de prosjekterende.

Prosjekteringsanvisningene henvender seg altså primært til de prosjekterende, men den vil også kunne bli benyttet som informasjon til brukerne av bygget om hvilke krav NMBU stiller til de ulike anlegg og prosjekteringen av dem.

Kravspesifikasjonen er til stor del utarbeidet etter beskrivelser utarbeidet av andre offentlige organisasjoner, og det er flere steder henvist til disse. Formuleringer og krav er også flere steder basert på, eller direkte sitat, fra disse organisasjonene.