Leveranse av tegningsgrunnlag

Ved leveranse av tegninger skal de være ryddet for hjelpelag, revisjonsskyer og lignende. Ved overlevering skal det leveres med en komplett tegningsliste og lagliste. Ved bruk av referansefiler skal alle referanser peke til en topptegning og referert inn i 891-Xref- laget. Topptegning skal kun bestå av lagene 862- BTA, 861-NTA og 891-Xref.
Ved bruk av referansefiler skal det alltid brukes felles innsettingspunkt i origo (0,0). Tegninger fra forskjellige fag og disipliner kan dermed enkelt settes sammen.

Lagstruktur

Lagstruktur skal følger NS 8351:2010 på 2-sifret nivå. For informasjon om innholdet i de forskjellige lagene henvises til standarden.
I tillegg skal følgende lag etableres (disse ligger i topptegningen):

  • 861-BTA
  • 862-NTA
  • 891-Xref

Temategninger

For temategninger skal koder som står i NS 3451 – Bygningsdelstabell (Standard Norge, 2009) benyttes.
Tema som skal brukes som ikke støttes i standarden:

  • 851 Rømningsplaner
  • 852 Branncelleinndeling

Linjetykkelser og fargekoder

Linjetykkelser skal baseres på NS 8302 Byggetegninger – Linjer (Standard Norge, 1983).
Fargekoder baseres på NS 8352 Teknisk produktdokumentasjon - byggetegninger - krav til DAK-manualer, avsnitt 5.14 (Standard Norge, 2008).
Tegnes med BYLAYER. Penntykkelser knyttes til linjefargen. Det forutsettes derfor at fargebruken skal være knyttet til linjetykkelsene.
Tegningslag nr. 861, 862 skal tegnes i white. Brannsymboler skal være i farger og iht. NS 3925 Brannvern og rømningsplaner (Standard Norge, 2013).

Symboler

Symboler skal følge Norsk Standard for aktuelt fagfelt/fagområde. Symbolene skal tegnes inn der hvor de fagmessig hører hjemme og er plassert.

Tekst

Standard font, simplex 8, skal brukes til all teksting og koding slik at all tekst fremstår likt hos alle aktører. Tekst skal plasseres på egne lag som er tilpasset hver enkelt disiplin og skal framgå av lagtabeller for den enkelte disiplin. Tekst må være ventrestilt.

Målsetting

Målsetting skal plasseres på egne lag definert for målsetting, og framgå av lagtabeller fra den enkelte disiplin. For å skille målsetting for forskjellige målestokker gis lagnavnene tilleggskoder.

Katalogstruktur

Ved etablering av en tegningsfil er det viktig at referansefiler knyttes til tegningen med ”relativ sti”. Det vil si at programvaren genererer stien til referansene med utgangspunkt i gjeldende katalog. Dette må gjøres hvis man for eksempel ønsker å flytte hele katalogen uten å ødelegge referansestiene.

Katalogstrukturen og alle tegninger skal organiseres i henhold til strukturen i NS 3451. Det er viktig at alle tegninger lagres i forhold til kompleks og bygninger og ikke i forhold til prosjekt eller underordnet prosjektkatalog.

Published 28. April 2015 - 11:26 - Updated 11. mai 2015 - 17:38