Navngivning og nummerering av rom

Alle rom skal være gitt teknisk romnummer, romfunksjon og romtype. Modell og/eller tegning skal inneholde teknisk romnummer, populærnummer samt romtype i henhold til NMBU sin standard. Alle romnummer skal angis på egne lag i tegning. Teknisk romnummer og populærnummer må være identisk i modell, på tegning og fysisk merking på dører/vegger.

Romkategori

Romkategori benyttes av NMBU for å fastsette generell og overordnet arealinndeling på campus. Romkategorien er utgangspunktet ved fastsettelse av leiepriser.

Romfunkjson

Funksjonsnavnet er det øverste nivå rommets funksjon beskrives på.

Romtype

Romtype angir detaljering av romfunksjonen. Angitt romtype må følge romfunksjonen hierarkisk i henhold til NMBUs tabell for navngivning av rom. Romtype brukes også i f.eks. romfunksjonsdatabaser i BIM-prosjekter. Hvis ikke detaljering på romtypenivå er angitt for en viss romfunksjon brukes det mer generelle romfunksjonsnavnet også til å definere type rom.

Teknisk romnummer

Teknisk romnummer viser hvor rommet er i bygningen (geografisk romnummer). Dette fastsettes så tidlig som mulig ved nyprosjektering, seinest innen detaljprosjektfase. Fysisk plasseres teknisk romnummer på dørbladet.

Teknisk romnummer består av 8 tegn ihht. følgende system:

Bygningsnummer 3 siffer (SSS) Angir hvilket bygg rommet tilhører
Etasje 2 siffer / bokstav  Angir etasjen rommet ligger i 
Løpenummer 3 siffer (SSS) Fortløpende løpenummer. Begynner på 001

Eksempel

Teknisk romnummer Byggnummer Etasje Løpenummer
03102015 031 02 015
331U2011 331 U2 011

Kommunikasjonsrom

Det er tatt ut en egen nummerserie for kommunikasjonsarealer. Kommunikasjonsrom (ganger, trapperom, vindfang, heissjekater etc.) skal ligge i 800-serien der første kommunikajonsrommet i etasjen har teknisk romnummer SSSS(U)S801. Det betyr at man kan ha maksimum 99 kommunikasjonsrom i hver etasje.

Tekniske rom

Det er tatt ut en egen nummerserie for tekniske rom. Tekniske rom (tavlerom, aggregatrom, tele, IT etc.) skal ligge i 900-serien der det første tekniske rom i etasjen har romnummer SSSS(U)S901. Det betyr at man kan ha maksimum 99 tekniske rom i hver etasje.

Spesielle rom

Kommunikasjonsrom eller tekniske rom som strekker seg over flere etasjer (for eksempel heissjakter) skal ha samme løpenummer. Hvis mulig brukes 810-serien (810, 811, 812) for denne typen rom. Dette betyr at for eksempel en trapp som streker seg over tre etasjer blir nummerert for eksempel “031U1810” i 1. underetasje, “03101810” i 1. etasje og “03102810” i 2. etasje. Normalt etasjeskille (gulv eller tak) regnes som skille mellom slike rom.

Populærnummer

Benyttes så tidlig som mulig og seinest i detaljprosjektfasen ved nyprosjektering. Skal benyttes i byggefasen og i driftsfasen. Fysisk plasseres populærnummer på vegg ihht. NMBUs sitt skiltprogram.

Populærnummer skal bestå 4,5 eller 6 tegn. Populærnumret skal samsvare med teknisk romnummer, men er en forenkling ihht. følgende system:

Bygningsnavn 1 eller 2 bokstaver (B / BB) Angir kort bokstavskombinasjon for bygning. I regel første bokstav(er) i bygningsnavnet.
Etasje 1 eller 2 siffer / bokstav (S / US) Angir etasjen rommet ligger i. For underetasjer benyttes U foran etasjeangivelse.
Løpenummer 2 siffer (SS) Fortløpende løpenummer. Begynner på 01


Eksempel

Eksempel: H215 er populærnummer for teknisk romnummer 03102015. HU103 er populærnummer for teknisk romnummer 031U1003.

Teknisk romnummer Populærnummer Bygningsnavn Etasje Løpenummer
03102015 H215 H 2 15

Bruksnavn

Bruksnavnet er et «kallenavn» som benyttes etter innflytting av brukeren.

Published 28. April 2015 - 8:16 - Updated 11. juli 2016 - 14:03