Georeferering og koordinatsystem

Byggets lokale koordinatsystem

Dersom ikke annet er angitt, skal byggets være tegnet med lokalt koordinatsystem i henhold til følgende krav:

  • Koordinatsystemet skal være ortogonalt og ha høyrehåndsorientering av XYZ- aksene.
  • Origo i det lokale koordinatsystemet skal ha oppgitt posisjon i det globale koordinatsystemet. Ved valg av global posisjon for lokalt origo skal det velges «enkle» globale koordinater, uten desimaler.
  • Lokal origo (O) skal ligge sørvest for bygget da dette forhindrer problemer med negative koordinater ved eksport. Et statisk, innmålbart (synlig søyle, hjørnevegg) punkt B av det prosjekterte materialet velges (normalt byggets sørvestre hjørne). Avstand x,y,z fra O til B dokumenteres.
  • Det skal benyttes skala 1:1 millimeter som enhet.
  • Origo skal ha samme plassering i planet i alle etasjer.
  • Inneholder prosjektet flere bygg med separate aksesystemer, kan det opprettes et lokalt koordinatsystem med eget origo for hver av disse.
  • Ved opptegning av snitt skal tegningens Y-koordinater angi høyde fra byggets origo. Den horisontale aksen vil være avhengig av snittets retning.
  • Origo og orientering skal ikke endre seg fra revisjon til revisjon.
Published 31. oktober 2016 - 17:55 - Updated 23. mai 2017 - 19:21