Overlevering av FDV-dokumentasjon

Prosedyrer og rutiner

NMBU følger Statsbygg prosedyrer og rutiner for innhenting og overlevering av FDV når arbeider utføres i Statsbyggs regi.

Det skal sammen med ordinær framdriftsplan innarbeides milepæler for framlegging av FDV- dokumentasjon. Entreprenør skal legge fram sin plan for dokumentasjon før kontrakt undertegnes. NMBUs målsetning er at utkast til dokumentasjon skal utarbeides seinest 2 måneder før bygget er ferdig. Det skal også gjennomføres minst to tekniske tester av leveransen for å sikre at overføring av informasjon går i henhold til plan ved overleveringstidspunktet.

Opplegg for ferdigstillelse skal inneholde forhold som regulerer ansvar og tiltak i følgende perioder:

  • prosedyrer for ferdigstillelse
  • prøvedriftsperiode
  • overtagelse fra entreprenører og overlevering til forvaltningsorganisasjonen
  • reklamasjons- og garantitid

ARK/RIx og entreprenør skal utpeke en egen person som skal ha hovedansvaret for sin del av FDV-leveransen. Ansvarlig for FDV hos respektive leverandør skal delta i tversgående oppgaver med utarbeidelse av grunnlagsdokumenter i forbindelse med FDV. De skal gi de nødvendige innspill til NMBUs forvaltningsorganisasjon og NMBUs FDV-ansvarlig for å sikre at kravene i denne spesifikasjonen blir oppfylt. Det gjelder både utarbeidelse av opplegg for ferdigstillelse og overlevering av dokumentasjon.

Alle aktører skal levere sluttdokumentasjon. Det elektroniske underlaget som sendes skal inneholde siste oppdaterte utgave av alle nødvendige filer fram til og med den siste revisjonen i henhold til kontrakt. Deretter skal alle referansefiler/ plottefiler m. fl. i henhold til angitt filnavnkonvensjon og lagstrukturer, inklusive koding oversendes i sin helhet.

Den komplette FDV-dokumentasjon skal leveres ved overtakelse av byggeprosjektet fra entreprenør til byggherre. Dersom slik dokumentasjon ikke foreligger, vurderer NMBU å ikke overta prosjektet.

Skjematisk oversikt over informasjonsflyten for FDV-dokumentasjon ved NMBU.

Skjematisk oversikt over informasjonsflyten for FDV-dokumentasjon ved NMBU.

Foto
NMBU

Filformater og verktøy

Tegninger og modeller skal være bygget opp i henhold til Krav til prosjekteringsgrunnlag (modeller og tegninger). Under produksjon skal modeller og tegninger være tilgjengelig for NMBU, slik at NMBU har mulighet å kontrollere og teste leveransene i sitt forvaltningsprogram. Dette for eventuelt å kunne gjøre endringer/forbedringer slik at man får en optimal endelig leveranse av FDV-dokumentasjon.

NMBU har ulike systemer for å forvalte ulike deler av sin FDVU-dokumentasjon. Det er derfor nødvendig at leveranse skjer på åpne formater slik at det er mulig å etablere den nødvendige kommunikasjonen med disse systemene. NMBU forbeholder seg retten, og skal gis mulighet til å endre oversendt grunnlag i ettertid. For eksempel i forbindelse med ombygninger, rehabilitering eller andre modifikasjoner, uten godkjennelse fra leverandør. Dette krever at tegnings- og modellgrunnlag leveres til NMBU i originalformat, slik at redigering er mulig i ettertid.

Når det benyttes andre leverandørers referansefiler, skal disse ikke manipuleres. Man skal heller ikke endre navn på andre leverandørers underlag, som refereres inn i tegningene, referansehenvisningene skal beholdes. Andre leverandørers referanse / filer skal oversendes NMBU. Dette er den enkeltes ansvar.

Ved overlevering skal det leveres med en komplett tegningsliste, konverteringsliste, lagliste m.fl. som kun skal inneholde benyttede lag

Kvalitetssikring

All dokumentasjon skal være “som-bygget” og minimum tilfredsstille kravene i denne kravspesifikasjonen. Det betyr at entreprenøren skal registrere alle avvik fra prosjekteringsgrunnlag, systemvalg etc. som er foretatt på byggeplass og fortløpende underrette ARK/RIx for ajourføring av prosjekteringsmateriellet. Alle oversendelser av filer skal ha gjennomgått en dokumentert egenkontroll.

Published 10. April 2015 - 15:41 - Updated 23. mai 2017 - 19:22