Generelt om FDV-informasjon

Samlet, godt strukturert og søkbar informasjon om bygningsmasse representerer høy verdi for NMBU. Ustrukturert, eller ikke søkbar informasjon, er tilsvarende verdiløst. Det er viktig for NMBU at FDV-informasjon leveres på riktig måte og at tid og ressurser brukt på FDV-leveransen kan skape verdi for NMBU i hele byggets levetid.
NMBU har en strategi for vedlikehold og forvaltning av informasjon i sin drift og forvaltning. I denne strategien er det mål om bruk av åpne utvekslingsformater og at struktur og kvalitet på overlevert informasjon skal dokumenteres. Det er besluttet at bygningsinformasjon primært skal forvaltes i informasjonsdatabaser og bygningsinformasjonsmodeller, og i liten grad på papir.

All FDV som leveres NMBU skal være "som-bygget". Alle endinger som er skjedd på byggeplass, sammenlignet med prosjekteringsgrunnlag og arbeidstegnig, skal oppdateres i tegningsgrunnlag.

FDV inneholder flere typer informasjon som fyller ulike behov i driftsfasen. All FDV er å anse som en del av kontraktarbeidene i prosjekt, på linje med resten av de utførte bygningsarbeidene. Leveranse er således ikke ansett som komplett før FDV er overlevert og godkjent av NMBU.

NMBUs definisjoner av bygningsinformasjon og FDV

NMBU bruker følgende definisjon av begrepene Forvaltning, Drift og vedlikehold (basert på ISO 55000 og NS3454)

  • Forvaltning – Administrasjon og informasjonshåndtering av tilganger og verdier som er nødvendige for at NMBU skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag, og krav og forventninger til drift, innenfor organisasjonens økonomiske og regulatoriske rammer.
  • Drift – tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak, unntatt vedlikeholdstiltak, som resulterer i at en bygningsdel er i drift. Driftstiltak har typisk en frekvens på mer enn 1 gang per år.
  • Vedlikehold - tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak i en bygningsdels levetid, som har til hensikt å bevare den i eller tilbakeføre den til en tilstand der den kan oppfylle nødvendige funksjonskrav. Vedlikeholdstiltak har typisk en frekvens sjeldnere enn 1 gang per år og kan være planlagte eller akutte.

NMBU skiller på ulike type bygningsinformasjon:

  •  Geometri – modeller, tegninger, og skjemaer
  •  Dokumenter – Fysiske og/eller digitale dokumenter, eller filer levert i digitalt innsamlingsverktøy for FDV
  •  Data – Metadata, egenskapsdata eller ID’er som ligger som attributter i modeller og ulike databaser eller innsamlingsverktøy for FDV

System- og komponentinformasjon

I oppbygging av FDV skilles det på informasjon på «systemnivå» og «komponentnivå». Informasjon på systemnivå omhandler hele systemet og er den viktigste delen for NMBUs drift. Dette inkluderer typisk funksjons- og systembeskrivelse, oversiktstegninger, beregninger og vedlikeholdsrutiner for hele systemet. På systemnivå er informasjon om «Produsent» og «Leverandør» den entreprenør som monterer og leverer systemet. Informasjon på komponentnivå omhandler kun aktuell komponent. Typisk er fabrikat/leverandør, tekniske data og vedlikeholdsinstruksjoner. «Produsent» føres opp med komponentens produsent. «Leverandør» føres opp med forhandleren for komponenten.

Published 8. juni 2016 - 22:54 - Updated 23. mai 2017 - 19:22