Informasjonskrav FDV

Krav til geometri

NMBU stiller krav til at prosjekterende benytter seg av BIM-manual tilpasset tverrfaglig prosjektering. Manualen skal innholde informasjon om hvilke egenskaper (data) modellen skal innholde og hvor de ligger i modell. BIM-manual skal leveres sammen med modeller i prosjekt, sammen med rapport som viser at modell oppfyller de krav som er stilt i manualen.

For detaljert informasjon, se avsnitt "Krav til prosjekteringsgrunnlag, tegninger og modeller".

Krav til dokumentasjon

Alle varer og tjenester som er tilført bygget skal dokumenteres.

All dokumentasjon skal oppfylle følgende krav:

 • Språket skal være norsk, med mindre noe annet er avtalt
 • Dokumentene skal ikke inneholde hele produktkataloger, kun de produkter som er benyttet i prosjektet. Eventuelt må det fremgå klart hvilket produkt som er benyttet i prosjektet. F.eks. gjennom konkret produktnummer som er sporbart i felles nasjonale produktdatabaser.
 • Hvert produkt skal dokumenteres i en egen fil/dokument
 • Hvis brosjyremateriell ikke inneholder tydelige bilder som fremstiller utstyret på en korrekt måte skal det tas bilder av utstyret.
 • Ha beskrivende filnavn
 • Kobles til riktig(e) dokumentkategori(er) og informasjonstype i henhold til tabell nedenfor
 • Kobles til aktuelt system og/eller komponent i modell og på tegning
 • Det skal benyttes følgende formater
  • Microsoft Word eller Excel
  • Acrobat Adobe (pdf/A-1 ISO 19005-1:2005), dvs søkbart pdf
  • I tillegg kan det være aktuelt å levere deler av dokumentasjonen på originalformat.
  • Bilde/video-dokumentasjon kan med fordel brukes i noen tilfeller. Spesielt for skjulte anlegg og installasjoner.

NMBU bruker metadata eller standardisert navngiving av dokumenter for å gjøre det enklere for drift å finne relevant dokumentasjon i driftsfasen.

Kode Informasjonskategori Informasjonstype Levers av aktør
AO Orientering Orientering Utførende og/eller prosjekterende
BA Anleggsbeskrivelse Anleggsbeskrivelse Utførende og/eller prosjekterende
BA Anleggsbeskrivelse Funksjons- og systembeskrivelse Utførende og/eller prosjekterende
BA Anleggsbeskrivelse System- og flytskjema Utførende og/eller prosjekterende
BA Anleggsbeskrivelse Prosjekteringsforutsetninger Utførende og/eller prosjekterende
BA Anleggsbeskrivelse Beregninger og analyser Utførende og/eller prosjekterende
BA Anleggsbeskrivelse Bilde Utførende og/eller prosjekterende
BA Anleggsbeskrivelse Video Utførende og/eller prosjekterende
CT Tilsyn og Vedlikehold Driftsinstruksjoner Produktleverandør
CT Tilsyn og Vedlikehold Vedlikeholdsinstruksjoner Produktleverandør
CT Tilsyn og Vedlikehold Sjekkliste Produktleverandør
CT Tilsyn og Vedlikehold Garanti Utførende
CT Tilsyn og Vedlikehold Serviceavtale Utførende
CT Tilsyn og vedlikehold Årsplan, Langtidsplan Utførende
CT Tilsyn og Vedlikehold Kvitteringskort Utførende
DI Installasjonsbeskrivelse Tegnings-, skjema-, tabelliste Utførende og/eller prosjekterende
DI Installasjonsbeskrivelse Skjema Utførende og/eller prosjekterende
DI Installasjonsbeskrivelse Tegning Utførende og/eller prosjekterende
DI Installasjonsbeskrivelse Tabeller Utførende og/eller prosjekterende
DI Installasjonsbeskrivelse Produktblad Produktleverandører
DI Installasjonsbeskrivelse Avhendingsmetode Produktleverandører
DI Installasjonsbeskrivelse Produktgaranti Produktleverandører
DI Installasjonsbeskrivelse Sertifisering Produktleverandører
DI Installasjonsbeskrivelse EPD - Environmental Product Declaration Produktleverandører
DI Installasjonsbeskrivelse SHA - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Utførende og/eller prosjekterende
DI Installasjonsbeskrivelse Miljødokumentasjon Utførende og/eller prosjekterende
DI Installasjonsbeskrivelse Merking Utførende og/eller prosjekterende
DK Kontrollskjemaer og protokoller Egenkontroll Utførende og/eller prosjekterende
DK Kontrollskjemaer og protokoller Test-, måle-, og innreguleringsprotokoll Utførende
DK Kontrollskjemaer og protokoller Samsvarserklæring Utførende
DK Kontrollskjemaer og protokoller Sluttkontroll Utførende
DK Kontrollskjemaer og protokoller Overtakelsesprotokoll Utførende
DK Kontrollskjemaer og protokoller Kvitterte driftsinstruks-skjema   på opplæring av driftspersonell Utførende
DD Drift Brukerveiledning og betjeningsmanual Utførende og produktleverandør
DD Drift Feilsøkningsplaner Utførende og produktleverandør
DD Drift Nødplan og nødprosedyre Utførende og produktleverandør
DD Drift Opplæringsmateriale Utførende
DD Drift Monteringsanvisning Utførende og produktleverandør
DI IKT Leveransebeskrivelse Systemleverandør
DI IKT Systemvedlikehold Systemleverandør
DI IKT Brukermanual Systemleverandør
DI IKT Drifts- og supportavtale Systemleverandør

Beskrivelse av viktige informasjonstyper

Orientering

Orienteringen skal angi informasjon om hvilket område, bygning eller sted et prosjekt omfatter, samt kort beskrivelse av type, og omfang av utført arbeid.

Anleggsbeskrivelse

Anleggsbeskrivelsen skal gi en oversikt over hele bygningsens eller områdets funksjon og tekniske systemer. 

Funksjons- og systembeskrivelse

Funksjonsbeskrivelser skal inneholde en overordnet beskrivelse av systemets funksjon og oppbygging. Det skal lages en beskrivelse for hvert system. Funksjonsbeskrivelsene skal utarbeides som egne tekstdokumenter med eventuelle henvisninger til flytskjema etc. Funksjonsbeskrivelsene skal som minimum inneholde:

 • Beskrivelse av systemets funksjon i driftsfasen med angivelse av hvilke områder/arealer det betjener
 • Beskrivelse av systemets oppbygging og tilknytning til andre systemer
 • Beregningsforutsetninger, materialkvaliteter etc.
 • Kapasitetsutnyttelse og eventuell restkapasitet
 • Mulige på- og utbyggingsmuligheter i systemet
Vedlikeholdsrutiner

Tilgang til og gode beskrivelser av vedlikeholdsrutiner og instruksjoner er avgjørende for at NMBU skal kunne drifte og vedlikeholde bygningsmassen på en god måte. En vedlikeholdsrutin skal være en systematisk og kortfattet beskrivelse av vedlikehold med tilhørende arbeidsoperasjoner. Det skal gis opplysninger om antatt frekvens for vedlikehold, eventuelle materialkostnader, tidsforbruk, HMS-krav og ev. krav til personell som skal gjennomføre vedlikeholdet. Det kan videre kompletteres med utfyllende tekst etter behov. På systemnivå skal det angis hvilke komponenter i systemet som krever vedlikehold/tilsyn, og med hvilke intervaller. Hvordan vedlikeholdet/tilsynet skal utføres på den enkelte komponent skal dokumenteres under den respektive komponenten. Vedlikeholdsrutiner skal inkludere både forebyggende, planlagt og regelmessig vedlikehold, inkludert serviceintervaller.

Modell- og tegningsfiler

Modeller og tegninger som legges inn i forbindelse med FDV-dokumentasjonen skal være både på opprinnelig editerbart filformat, samt på åpne standarder som IFC for modeller og PDF for tegninger. Manual brukt ved modellering, med informasjon om hvordan, hva og hvor informasjon ligger i modell skal legges ved som PDF-dokument.

Brukerveiledning og betjeningsmanualer

Brukerveiledningen skal gi en kortfattet og enkel beskrivelse om bygningen og de tekniske anlegg. Dette kan være informasjon som kort beskrivelse av tekniske anleggs funksjon, betjening av termostater, lys, ovner, persienner/solavskjerming, brannalarm, innbruddsalarm, data, telefon etc.
Brukerveiledningen skal alltid være et eget dokument.

Krav til Data

Det stilles krav til at all identifisering av systemer og komponenter i bygget skal gjøres gjennom unik ID-kode som går igjen i alle kilder/databaser. Dette for å muliggjøre søk på tvers av ulike informasjonskilder. NMBU benytter tverrfaglig merkesystem som ID-kode på komponenter. Dersom det ikke er samsvar mellom ulike data, må dette meldes fra til Byggherren.

Det er videre ønskelig at det i modell og i dokumentasjon av komponenter angis varenummer fra norske varadatabaser som NOBB, NRF-databasen eller EFO-basen.

NMBU stiller krav til at prosjekterende benytter seg av BIM-manual tilpasset tverrfaglig prosjektering. Manualen skal innholde informasjon om hvilke egenskaper (data) modellen skal innholde og hvor de ligger i modell. BIM-manual skal leveres sammen med modeller i prosjekt, sammen med rapport som viser at modell oppfyller de krav som er stilt i manualen.

Krav til programvarer og systemdokumentasjon

Alle datasystemer som benyttes må være tilgjengelig på norsk og leveres med tilstrekkelig dokumentasjon til at det kan leve et langt liv i brukerorganisasjonen. Dokumentasjonen må inneholde den informasjonen som er nødvendig for å kunne bruke og vedlikeholde systemet. Informasjonen skal være presentert på en måte som gjør at målgruppen for dokumentasjonen forstår det som står der. Leverandørinformasjon og eventuelle drifts- eller supportavtaler er en del av dokumentasjonen. Hvis datasystemet er integrert med og/eller avhengig av funksjonalitet og/eller informasjon fra andre systemer skal dette beskrives konkret.

Krav til informasjonsstruktur

Hvis ikke annet er avtalt i prosjekt skal som regel FDV-dokumentasjon leveres systematisert i henhold til bygningsdelstabellen NS3451 og strukturert i henhold til informasjonstyper i tabell over.

A - Orientering

B - Drifts- og bygningsdelsinformasjon

C- Tilsyn og vedlikehold

D- Dokumentasjon

Published 10. April 2015 - 15:39 - Updated 29. juli 2016 - 13:46