NMBUs Forskningsinfrastrukturutvalg (NMBU INFRA-utvalget)

Av Line Oksnes

NMBU har hatt et forskningsinfrastrukturutvalg (NMBU INFRA-utvalget) for årene 2019-2020. INFRA-utvalget ble opprettet som er et underutvalg under NMBU Forskningsutvalget. Les mer her.

Møteinnkallinger (inkl. saksdokumenter) og møteprotokoller

NMBU INFRA-utvalget har fire møter årlig og rapporterer til NMBU Forskningsutvalget.

Møter

Innkallinger

Møteprotokoller (inkl. vedtak)

23. nov 2020
Innkalling (sak 12-16)
Protokoll
18. mai 2020
Innkalling (sak 6-11)
Protokoll
10. feb 2020
Innkalling (sak 1-5)
Protokoll
11. nov 2019
Innkalling (sak 18-23)
Protokoll
26. aug 2019
Innkalling (sak 13-17)
Protokoll
28. mai 2019
Innkalling (sak 7-12)
Protokoll
22. mar 2019
Innkalling (sak 1-6)
Protokoll

Rolle og myndighet

NMBUs forskningsinfrastrukturutvalg er et underutvalg under NMBU Forskningsutvalget. Utvalget har kortnavnet: NMBU INFRA-utvalget.

Forskningsinfrastrukturutvalget skal være et operativt utvalg med ansvar og oppgaver som beskrevet. Med forskningsinfrastruktur menes vitenskapelig utstyr som brukes i forskning og forskningsbasert utdanning ved NMBU.

Ansvar og oppgaver

NMBUs forskningsinfrastrukturutvalg skal:

  • Ha ansvar for at NMBU har oversikt over vitenskapelig utstyr som finnes ved universitet samt enhetlige nettsider med god informasjon.
  • Bidra til å definere nåværende og fremtidige strategisk viktige forskningsinfrastruktur-plattformer ved NMBU.
  • Ha et spesielt ansvar for at forskningsinfrastruktur ved NMBU har bærekraftig drift og at leiestedsmodellens prinsipper for prising følges.
  • Ha et spesielt ansvar for at forskningsinfrastruktur ved NMBU er tilgjengelig for eksterne samarbeidspartnere og at det finnes ett felles booking- og faktureringssystem.
  • Følge opp fakultetene i forhold til ekstern finansiering, nasjonalt og internasjonalt. Prosjekter som er definert som «NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer» er av spesiell interesse.

Sammensetning og oppnevning

Rektor oppnevner faste medlemmer og vara etter forslag fra fakultetene eller fra prorektor for forskning og innovasjon og forskningsdirektør.

Følgende skal være representert i utvalget:

  • Leder
  • En vitenskapelig ansatt fra hvert av de 7 fakultetene (foreslås av fakultetene)
  • En representant fra forsøkssentrene (Senter for husdyrforsøk og Senter for klimaregulert planteforskning) (foreslås av Forskningsdirektør)
  • To representanter tilsatt i teknisk/ administrativ stilling (fortrinnsvis med daglig stilling ved en av NMBUs forskningsinfrastrukturplattformer) (foreslås av prorektor for forskning og innovasjon)

Forskningsdirektøren er utvalgets sekretær.

Begge kjønn skal være representert i utvalget jf. Likestillingsloven § 21.

NMBUs forskningsinfrastrukturutvalg utpeker selv nestleder blant medlemmene ved det første møtet i funksjonsperioden.

NMBUs forskningsinfrastrukturutvalg følger universitetsstyrets funksjonsperiode.

Medlemmene oppnevnes for en periode tilsvarende universitetsstyrets funksjonsperiode. 

Representanter f.o.m 2019:

Prof. Odd Arne Rognli fra Fakultet for biovitenskap (leder)

Prof. Dag Einar Sommervoll fra Handelshøyskolen

Prof. Vincent Eijsink fra Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Prof. Tore Krogstad fra Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Førsteamanuensis Ingrid Merete Ødegård fra Fakultet for landskap og samfunn

Førsteamanuensis Heidi Nygård fra Fakultet for realfag og teknologi

Prof. Finn-Arne Weltzien fra Veterinærhøgskolen

Senterleder Irma Oskan fra Senter for husdyrforsk

Tek/ adm representant Hilde Raanaas Kolstad fra Imaging senteret

Tek/ adm representant Morten Skaugen fra Proteomikk laboratoriet

Fakta

Kontaktperson:

Solveig Fossum-Raunehaug (Forskningsavdelingen)

Mandat og prosjekt:

Dokumenter:

Prinsipper for bruk av NMBUs leiesteder (godkjent 8. okt 2020, pdf)

Presentasjoner:

191111_Driftsmodell Imaging senteret ved Senterleder Hilde R Kolstad

191111_Driftsmodell Cigene ved Prof. Sigbjørn Lien, BIOVIT

190826_prinsipper rundt leiested og prising ved Økonomiavdelingen

190826_Prising av bruk av utstyr - dagens praksis ved Prof. Vincent Eijsink, KBM

190528_om leiestedsmodellen ved Økonomiavdelingen

Publisert - Oppdatert

Del på