Open Access

Hva er Open Access?

Open Access (OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater/ publikasjoner.

Dette oppnås enten ved:

1. "Gull" Open Access - publisering i Open Access-tidsskrifter:

Forfatteren av et vitenskapelig arbeide bestemmer selv om han/ hun vil publisere sitt arbeide i et Open Access tidsskrift. Dette koster mellom 10-20 000 NOK (publiseringsavgift) og gir fri bruksrett for alle til det vitenskapelige arbeidet. Utgiftene til publisering i Open Access-tidsskrifter kan ved søknad dekkes gjennom NMBUs publiseringsfond. Les mer om NMBUs publiseringsfond her og oversikt over OA-publiseringskanaler 2016 (xlsx).

eller

2. "Grønn" Open Access - arkivering i åpnet institusjonelt vitenarkiv:

"Grønn" Open Access (Green Open Access) betyr at publiserte forskningsresultater gjøres tilgjengelig på internett gjennom opplasting og arkivering i  i åpnet institusjonelt vitenarkiv.  NMBUs åpne vitenarkiv heter Brage. Les mer om NMBU Brage her.

eller

3. Hybridpublisering: 

Et vitenskapelig arbeide publiseres i et abonnementstidskrift. Forfatteren kan deretter "frikjøpe" det vitenskapelige arbeidet gjennom en publiseringsavgift. Utgiftene til hybridpublisering i dekkes IKKE gjennom NMBUs publiseringsfond

Hvorfor Open Access?

  • Hovedargumentet for Open Access er at resultater fra offentlig finansiert forskning bør være allment tilgjengelig. Mesteparten av dagens forskningslitteratur publiseres i abonnementsbaserte tidsskrifter, som gjør at tilgangen begrenses av betalingsbarrierer. Det er i dag bred enighet om at Open Access vil kunne bidra til å effektivisere forskningen, og samtidig stimulere kunnskapsøkonomien ved å gi flere brukergrupper tilgang til kvalitetssikret vitenskapelig litteratur.
  • Forskningsfinansierende aktører, som EU-kommisjonen eller de nasjonale forskningsrådene i en rekke land, krever at resultater fra forskningen de finansierer skal gjøres åpent tilgjengelig. Norske myndigheter har gitt sin prinsipielle tilslutning til Open Access i de to siste forskningsmeldingene (senest Meld. St. 18 (2012-2013), Lange linjer – kunnskap gir muligheter).
  • Norges Forskningsråd krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet. Alle artikler med slik finansiering skal arkiveres i institusjonens åpne vitenarkiv (egenarkiveres). 
  • Forskernes rett til selv å velge publiseringskanal for egne vitenskapelige resultater er et viktig aspekt ved den akademiske friheten. Men forskere har også en akademisk forpliktelse til å publisere på en slik måte at fagfellesskapet og allmennheten enkelt får tilgang til disse resultatene.
  • Forskningsrådet oppfordrer derfor forskere som mottar midler om å velge tidsskrift med åpen tilgang (Open Access).

Open Access i EU:

OpenAIRE er et nettverk av ulike aktører som støtter Open Access politikk. OpenAIRE støttes gjennom FP7 og tar sikte på å være akademisk kommunikasjonsknutepunkt og tilby tjenester til europeiske organer. 

Se mer informasjon om journaler som støttes av FP7 post-grant open access pilot.

 

Published 21. mars 2014 - 10:31 - Updated 20. mars 2017 - 15:33