Strategi for perioden 2019-2023 vedtatt

– NMBU har en faglig profil som legger til rette for et bredt bærekraftperspektiv og med unike muligheter til å bidra til å løse globale utfordringer gjennom tverrfaglig satsning. Denne strategien legger opp til kraftfull innsats fra NMBU i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Fire innsatsområder skal understøtte den overordnede satsningen. De er presentert med følgende overskrifter:

  • Tverrfaglighet
  • Det digitale samfunn
  • Læring hele livet
  • Et samlet universitet

 SE STRATEGI 2019-2023

De fire innsatsfaktorene

– Tverrfaglighet blir stadig viktigere. De globale utfordringene vi står overfor krever at vi møtes, samhandler og skaper nytt på tvers av tradisjonelle fagområder og etablerte strukturer, forklarer prorektor for utdanning Solve Sæbø om valget av dette innsatsområdet. Han har ledet prosessen med å få strategien i havn.

– «Det digitale samfunn» er tittelen på det andre innsatsområdet. Det beskriver hvordan NMBU skal utnytte og utvikle digital og muliggjørende teknologi til å transformere forskning, utdanning, innovasjon og administrative tjenester i framtiden. Vi må forstå og benytte de muligheter som ligger i dette på en hensiktsmessig måte for å sørge for en bærekraftig utvikling, sier Sæbø.

Store endringer vil også berøre utdanningssektoren. Begrepet «utdanning» vil få et fornyet meningsinnhold fremover, der livslange og fleksible læringsløp med tettere samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning vil bli stadig viktigere. I et samfunn med raskere endringstakt vil det «å lære å lære» dessuten bli stadig viktigere. Det tredje innsatsområdet heter derfor «Læring hele livet».

Det siste innsatsområdet handler om hvordan vi kan videreutvikle «et samlet universitet», der trivsel, respekt og et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø preger organisasjonen. NMBU vil sikre at samlokaliseringen i 2020 skaper nye muligheter og felles og helhetlig utnyttelse av utdannings- og forskningsinfrastrukturen.

Strategien ble behandlet i styremøte i juni 2018. Siste korrigeringer av strategien ble gjort på mail styremedlemmene imellom, og vedtaket ble gjort i løpet av juli.

Implementeringsfasen starter nå. Første drøfting i universitetsstyret skjer på seminar 6. september. I årsplanen for 2019 som rektor legger fram i oktober vil den første opplegget for en helhetlig implementering bli presentert. Rektor legger opp til en bred prosess i arbeidet med å utvikle denne implementeringsplanen.

Published 16. august 2018 - 13:12 - Updated 23. august 2018 - 13:45