Strategi 2019-2023

Strategi 2019-2023

Studenter tester VR-briller.

Aktuelt

Strategi på høring

Strategi på høring

Her er første utkast til ny strategi for NMBU. Den er nå sendt på høring, og høringsfristen er 24. april.

Første fase i strategiarbeidet

Første fase i strategiarbeidet

I november 2017 ble det satt i gang en kartleggingsfase av trender og framtidsvisjoner for samfunn og akademia, og rektoratet har summert opp dette i en trendanalyse. Videre ble det kjørt en SWOT-analyse med deltakelse fra rektors ledergruppe og universitetsadministrasjonens ledelse i desember.

Strategiprosess

Vi er i sluttfasen av strategien for 2014-2018 og skal utarbeide en ny 5-års strategi for perioden 2019-2023. Vi står foran mange store samfunnsutfordringer som vi må ta tak i årene som kommer, og på et overordnet nivå er de i all hovedsak uttrykt i FNs 17 bærekraftsmål. NMBU har her en unik posisjon med sin faglige profil til å gå tungt inn i mange av disse problemstillingene.

Det vil ikke bli staket ut en ny kurs, men den nye strategien blir en “rullering” av den gjeldende strategien, og med justeringer.

Følg prosessen her.