Internevaluering av omorganiseringsprosessen

Formålet med en internevaluering er å kartlegge hva som fungerte bra og hvordan kunne vi håndtert ulike elementer av omorganiseringen på en bedre måte.

Internevaluering av omorganiseringsprosessen

Evalueringen settes i gang nå for å trekke ut læringspunkter fra prosessen mens vi fremdeles har disse erfaringene nogenlunde friskt i minne. Endelig plan for gjennomføring av egenevalueringsprosessen vil bli bestemt etter behandling i IDF, RLG og UAL.

Evaulering av prosessen, ikke effekten
Evalueringen skal handle om prosessene underveis og ikke effekten av omorganiseringen.
Det er tidligere orientert om i en US- sak at NMBU bør gjennomføre en evaluering av effekten i løpet av 2018.

Skape et godt evalueringsgrunnlag
Det er foreslått to tiltak for å evaluere omorganiseringen. Det er egenevaluering og evaluering i fokusgrupper. Dette vil gi NMBU et godt grunnlag for å hente ut nyttige erfaringer. Innholdsmessig vil oppleggene for disse to gruppene være like, men med noen tilpasninger.

Egenevalueringer
Noen grupper vil foreta egenevalueringer som en del av den samlede evalueringen. Dette kan være fornuftig for de gruppene som har vært mer aktivt inne i håndtere og drøfte ulike deler av omorganiseringsprosessen, som for eksempel RLG og IDF.

Fokusgrupper
Ansatte blir påvirket av en omorganisering på ulike måter. Hvordan et utvalg av de ansatte har erfart omorganiseringen fra deres ståsted, er nyttig informasjon for NMBU i evalueringsprosessen. Forslag til grupper, som her kalles fokusgrupper, kan være:
• Vitenskapelig og teknisk ansatte
• Administrativt ansatte i fakultetsadministrasjonen
• UA

Forslag til tidsplan for gjennomføring

Når

Hva

29.5-6.6

Forslag til gjennomføring av egenevalueringer og fokusgruppene behandles i IDF, RLG og UAL.

Uke 26

Evaluering i fokusgrupper

Før sommerferien

Egenevaluering gjennomført for grupper som har vært aktivt inne i prosessen.

Første møte høsten 2017

Egenevaluering gjennomført for AMU

Medio juli

Alle evaluering (unntatt AMU) skal være gjennomført

September

Ferdigstille oppsummering av evalueringen

Høsten 2017

Saken behandles i IDF, RLG og UAL

Høsten 2017

Orienteringssak til US

Published 24. mai 2017 - 11:06 - Updated 24. mai 2017 - 11:06