Endringer i universitetsadministrasjonen

  • The Service Centre for Foreign Workers offers fast-track registration.
    Foto
    Public

Forskningsavdelingen og Studieavdelingen legges inn under hver sin prorektor, mens felles ressurssenter og ledelsesstaben avvikles. I tillegg blir det en del mindre endringer i organiseringen.

Endringer i universitetsadministrasjonen

Dagens to direktører (økonomi- og eiendom og administrasjon) erstattes av en administrasjonsdirektør. Endringene i universitetsadministrasjonen (UA) følger av omorganiseringen som universitetsstyret vedtok i juni 2016. Målet er at alle ledere skal være innplassert 15. november og at organiseringen av enhetene er på plass til 1. januar 2017.

Omrokkeringer
Behovet for lederstøtte vil fortsatt være til stede, og støtten skal ivaretas av den nyopprettede enheten ”Forkontor og lederstøtte”. Senter for etter- og videreutanning (SEVU), Biblioteket, Senter for husdyrforsøk (SHF) og Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) legges under Forskningsavdelingen.

Felles ressurssenter avviklet
Den 15. september 2016 ble Felles ressurssenter avviklet. Funksjonene blir videreført ved at Dokumentsenteret er lagt til Personalavdelingen og Sevicetorget til IT. Økonomistøtten som var lagt til UA deles med én medarbeider til Økonomiavdelingen og én i IT-avdelingen, mens personalstøtte deles med én medarbeider til Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) og én til IT-avdelingen.

Etablering av forkontor/lederstøtte
I prosessen for etablering av forkontor/lederstøtte er det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på hvilke oppgaver som skal ligge til forkontor/lederstøtte. Arbeidsgruppen består av: Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø, Ragnhild Solheim, Jan Eskil Aldal, Lena Marie Kjøbli, Kurt Johansen. POA er sekretariat. Arbeidsgruppen har hatt tre møter. Bemanningsplan for enheten skal ferdigstilles etter at organiseringen er drøftet med tjenestemannsorganisasjonene. Deretter følger kartleggingssamtaler og innplassering av ansatte.

3T – ting tar tid
Det er eller vil bli satt i gang prosesser i kommunikasjons-, eiendoms (tidligere Teknisk av avdeling), personal-, og forskningsavdelingen. Det er rektor som fastsetter endelig innplassering av lederne. Når alle lederstillinger er besatt vil arbeidet med intern organisering gå raskere.

Egen prosess for IT
Organiseringen er IT-avdelingen ble fremforhandlet 2014. Det innebærer at det etableres en tradisjonell 1. og 2. linje IT brukerstøtte. Som en konsekvens av omorganiseringen må det utarbeides ny økonomisk modell for finansiering av IT brukerstøtte for de nye fakultetene og avdelingene i Universitetsadministrasjonen. Forslag til ny struktur for brukerstøtte drøftes i ledergrupper og IDF. Forslag til ny struktur for brukerstøtte drøftes i ledergrupper og med tjenestemannsorganisasjonene.

Published 11. november 2016 - 13:34 - Updated 1. desember 2016 - 9:26