Aktuelt

Anne Cathrine Gjærde

Stillingen som dekan ved REALTEK

Anne Cathrine Gjærde (54) er tilbudt stillingen som dekan ved REALTEK. Cecilie Rolstad Denby er konstituert dekan ved fakultetet ut året, og nestleder ved REALTEK Andreas Svarstad Flø vil være konstituert dekan fra nyttår og frem til Gjærde tiltrer stillingen i april.

Aktuelt

Ny økonomidirektør ved NMBU

Hans Christian Sundby (48) er tilbudt og har takket ja til stillingen som økonomidirektør ved NMBU.

Jan Petter Stenberg

Ny personal- og organisasjonsdirektør

Jan Petter Stenberg (52) er tilbudt og har takket ja til stillingen som personal- og organisasjonsdirektør ved NMBU. Han er i dag leder for HR og organisasjonsutvikling i Forsvarsbygg.

Foreleser illustrasjon

Søkere til dekanstillingen ved REALTEK

Det er ti søkere til stillingen som dekan ved REALTEK. 

Cecilie Rolstad Denby

Cecilie Rolstad Denby konstituert som dekan ved REALTEK

Cecilie Rolstad Denby har etter rektors ønske takket ja til å fungere i stillingen som dekan ved REALTEK.

Gro Ladegård

Stillingen som dekan ved HH

Gro Ladegård (59) er tilsatt som dekan ved HH.

Lars Atle Holm tiltrer som ny administrasjonsdirektør i oktober 2017.

Ny administrasjonsdirektør ved NMBU

Lars Atle Holm (46) er ansatt som ny administrasjonsdirektør ved NMBU. Han kommer fra stillingen som økonomi- og administrasjonsdirektør i Norges Røde Kors.

Aktuelt

Nye prorektorer ved NMBU

Solve Sæbø er ansatt som prorektor for utdanning og Øystein Johnsen som prorektor for forskning ved NMBU.

Evaluering

Internevaluering av omorganiseringsprosessen

Formålet med en internevaluering er å kartlegge hva som fungerte bra og hvordan kunne vi håndtert ulike elementer av omorganiseringen på en bedre måte.

Aktuelt

Nye dekaner

Det er nå tilsatt dekaner ved fem av fakultetene.  

Aktuelt

Innstillingsutvalg

Det er oppnevnt innstillingsutvalg for stillingene som administrasjonsdirektør og prorektorer.

Aktuelt

Søkerliste og framdriftsplan for administrasjonsdirektørstillingen

Det var 43 søkere til stillingen som administrasjonsdirektør, 21 kvinner og 22 menn. 

Ikon gruppe

Søkerliste og framdriftsplan for prorektorstillingene

Det er til sammen 12 søkere til de to prorektorstillingene, sju menn og fem kvinner.

Kari Kolstad er tilbudt stillingen som dekan ved Fakultet for biovitenskap.

Kari Kolstad er tilbudt dekanstillingen på BIOVIT

Kari Kolstad jobber i dag som forskningssjef i Nofima. Hun er nå tilbudt stillingen som dekan for BIOVIT. Kolstad har lang erfaring med forskning og ledelse.

Bildet viser tårnbygningen på NMBU

Søkere til dekanstillingene ved HH og REALTEK

Det var sju søkere til stillingen som dekan ved HH og fire til samme stilling ved REALTEK.

Aktuelt

Fire dekanar har fått tilbod

Vi gratulerer desse fire som har fått tilbod om stilling som dekanar dei neste fire åra:

Ikon gruppe

Dekanstillingene ved REALTEK og HH utlyst

Dekanstillingene på REALTEK og HH (HH – andre gang) er nå utlyst.

Lupe og ark

Evaluering av omorganiseringsprosessen

Rektor vil i styremøte 15. mars legge frem forslag til prosess for evaluering av omorganiseringen. Rektor mener at en evaluering bør skje i to trinn, der prosessen og effekten av omorganiseringen evalueres hver for seg.

jobbintervju

Styremøte 9. mars utsatt, men rektoransettelse som planlagt

På grunn av begravelse er styremøtet som var satt opp 9. mars flyttet til 15. mars. Styret velger imidlertid å opprettholde planen om å beslutte rektoransettelse 9. mars.

jobbintervju

Ekstraordinært universitetsstyremøte 2. mars

Styret er sammenkalt for å intervjue kandidater til rektorstillingen. 

Gjesteforelesningen vil holdes i Festsalen U215 i Urbygningen på Campus Ås mandag 10. oktober klokken 12.15.

Innspill til Campusplanen

De to arbeidsgruppene, "Optimal utnyttelse av SLP" og "Arealnormer og 0-alternativ" har nå levert innspill til campusplanen.

I Campusplanen er det blant annet foreslått å lage en intern akse med prioritet for gående og syklende og for å knytte campus sammen (gult). Campusplanen har et 25-årsperspektiv.

Prosess for campusplanen

I styremøte 9. mars vil rektor be styret om å vedta at campusplanen sendes ut på høring de alternativer som styret anbefaler rektor å utrede videre.

Organisering.

Status rekruttering lederstillinger

Sentralt ansettelsesutvalg for lederstillinger er nå oppnevnt.

Tårnbygningen ved NMBU

Ekstraordinært styremøte

2. mars er det ekstraordinært styremøte. På agendaen står intervju med de to søkerne til rektorstillingen.

Organisering.

Siste nytt om de utlyste dekanstillingene

Alle innstillingsutvalg ved de sju fakultetene er nå oppnevnt, og prosesser for de seks dekanstillingene som er lyst ut, kjøres i ulike løp.

LinkedIn

Prorektorer og administrasjonsdirektør utlyst

Stillingene er nå publisert på JobbNorge og NAV. Du finner også stillingene lyst ut på NMBUs LinkedIn-side. Lik og del!

Campus Ås

Nå utformes campusplan for NMBU

Styret har bestilt en campusplan som viser hvordan bygningsarealet ved NMBU kan reduseres med 10 % fra arealet i 2014. 

Illustrasjonsfoto

Innstillingsutvalg for dekanstillinger

Innstillingsutvalgene for dekanstillingene er i ferd med å komme på plass. 

Aktuelt

To søkere til rektorstillingen

Mari Sundli Tveit er den ene av søkerne. Den andre er professor Jan Petter Hansen fra Bergen.

Ikon

Ansettelser, styrer og systemer

Her er en oversikt over prosesser rundt ansettelser, styrer, systemer og regelverk som enten er på plass eller er i prosess og som vil komme på plass i 2017.

Organisering.

Det som er gjort og det som gjenstår

Ny organisasjonsstruktur for NMBU er på plass og alle medarbeidere er innplassert i stillinger. Her er en oppsummering av arbeidet som er gjort, og en oversikt over arbeidet som vil pågå i 2017.

Illustrasjon til Lag og foreninger lenkeboks Opplev siden

Øverste ledelse – ansettelsesprosesser

Søknadsfristen for rektorstillingen er 15. januar. Stillingene som prorektorer og administrasjonsdirektør lyses ut i slutten av januar.

Aktuelt

Søkere til dekanstillingene

Søknadsfristen for dekanstillingene gikk ut 2. januar 2017. Her er listene over søkere til stillingene.

Master i Folkehelsevitenskap – natur og miljø, helse og livskvalitet

Alle ansatte er innplassert

Innplasseringer på fakultet og i universitetsadministrasjon ble foretatt av rektor rett før jul.

Fakultetsnavn på norsk, engelsk og i kortform.

Styreledere på fakultetene

Universitetsstyret oppnevnte styreleder for seks av sju fakulteter på ekstraordinært styremøte 5. desember.

Kontor

Forslag til oppgaver for forkontor/lederstøtte

I forbindelse med opprettelsen av forkontor/lederstøtte ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til arbeidsoppgaver for denne enheten. Nå foreligger arbeidsgruppas forslag.

Nye nmbu-nettsider responsivt

Omorganisering av nett og intranett

Arbeidet med å gjenspeile den nye organisasjonsstruktur på nett og intranett pågår for fullt på de nye fakultetene og i Kommunikasjonsavdelingen.

Øyvind Graham Nintendo wii ikon

De nye administrasjonssjefene

Fem av sju fakulteter har administrasjonssjefen på plass.

Aktuelt

Dekanstillingen på KBM blir lyst ut

Stillingen som dekan ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap utlyses i løpet av kort tid.

Klokke

Ny søknadsfrist for rektorstillingen

Arbeidsutvalget for rektorrekruttering har besluttet å utvide søknadsfristen til 15. januar.

Organisering.

Referansegruppe for rekruttering av rektor oppnevnt

En referansegruppe som skal gi råd til arbeidsutvalget i rekruttering av rektor er nå oppnevnt. Her ser du hvem som sitter i denne gruppa.

Organisasjon

Bemanningsplan og innplassering - siste nytt

Torsdag 8. skal IDF etter planen behandle bemanningsplanene for administrasjonene ved NMBU. Rektor skal fastsette disse, og foretar deretter endelig innplassering i stillinger.

Ikon gruppe

Utvidet søknadsfrist for dekanstillingene

Søknadsfristen for dekanstillinger ved NMBU er, som rektorstillingen, utvidet med en måned, til 2. januar 2017.

Fakultetsnavn

Her er fakultetsnavnene

I tabellen under finner du fakultetsnavnene på norsk, engelsk og i kortform.

 

Valg

Kandidater til fakultetsstyrene

Listene over kandidater til fakultetsstyrene er klare.

Cirkusbygningen med tuntreet i front.

Søknadsfristen for rektorutlysning er utvidet

Søknadsfristen for rektorstillingen ved NMBU er utvidet med en måned, til 2. januar 2017. Årsaken er at oppnevning av medlemmer til en referansegruppe er noe forsinket.

Workshop

Bemanningsplaner i progresjon

Utkast til bemanningsplaner for fakultetsadministrasjonene er nå behandlet på fakultetene, men de er foreløpig ikke drøftet i sentralt IDF.

Ledelse

Administrative ledere

Her følger en liste over ledere i universitetsadministrasjonen og på sentrene som har rettskrav på eller er innplassert i stillinger i den nye organisasjonen.

 

Ikon gruppe

Administrasjonssjefer

Det er innplassert administrasjonssjefer ved fire fakultet. Tre fakulteter vurderer hvordan funksjonen skal ivaretas.

 

Organisasjon

Stillinger som dekaner og instituttledere

Dekanstillingene utlyses for alle fakultet med unntak av Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap og Fakultet for realfag og teknologi.

Organisasjon

Prorektorer og administrasjonsdirektør

Elin Børrud er konstituert som prorektor for utdanning, Halvor Hektoen fortsetter som prorektor for forskning og Siri M. Løksa er konstituert som administrasjonsdirektør.

Veilede veilederen

Kort om administrasjonssjef-stillingene

Stillingen som administrasjonssjef innføres for å samle ansvaret for alle administrative oppgaver ved fakultetene i en stilling.

The Service Centre for Foreign Workers offers fast-track registration.

Endringer i universitetsadministrasjonen

Forskningsavdelingen og Studieavdelingen legges inn under hver sin prorektor, mens felles ressurssenter og ledelsesstaben avvikles. I tillegg blir det en del mindre endringer i organiseringen.

Workshop

Dekanstillingene lyses ut

Nå kan du lese om dekanstillingene som lyses ut. Utlysningene annonseres i Aftenposten i løpet av kort tid.

Organisasjonskart per 1.1.2017

Slik er det nye organisasjonskartet

Organisasjonskartet for NMBU fra 01.01.2017 ser slik ut.

Økonomibygningen, Cirkus og Tivoli på UMB.

Utlysning av stillingen som rektor

Stillingen som rektor ved NMBU er nå utlyst.  

Papirer

Omorganiseringssaker i styremøtet

I møtet torsdag 20. oktober skal universitetsstyret behandle en rekke saker knyttet til omorganiseringsprosessen.

Organisasjon

Informasjon om endring av NMBUs styringsstruktur

Ny styringsmodell med virkning fra 01.01.2017 ble vedtatt av universitetsstyret i sak 61/2016 den 16.06.2016. 

Klokke

Hva skal være på plass før 2017?

Omorganiseringen skrider frem, og flere viktige avklaringer skal gjøres i høst.

Omorganisering ved NMBU

Status for administrativ organisering

Kartleggingssamtalene ved fakultetene pågår, og prosessen med bemanningsplaner er godt i gang. Målet er at alle skal være innplassert innen den 15. november.

 

Organisasjon

Prosess for ansettelse av rektor vedtatt

Universitetsstyret har nå lagt opp prosessen for ansettelse av rektor. Styret vil ha et sikkert grep på prosessen og det skal innhentes råd fra et bredt sammensatt utvalg.

Organisasjon

Stillinger på øverste nivå

Styret behandlet flere saker om tilsetting i lederstillinger på sitt møte i oktober. De var stillingsbeskrivelse, utlysningstekster og ansettelsesprosesser for prorektorer, administrasjonsdirektør og dekanstillinger.

Veilede veilederen

Oppgavefordeling mellom sentral- og fakultetsadministrasjonen

Dokumentet som beskriver oppgavefordelingen mellom sentral- (nivå 1) og fakultetsadministrasjon (nivå 2) har vært til behandling i IDF mandag 10. oktober. 

Møte

Kartleggingssamtaler og innplasseringer i fakultetsadministrasjonene

Det utarbeides bemanningsplaner og gjennomføres kartleggingssamtaler på fakultetene.

Aktuelt

Stillingsbeskrivelser av lederstillinger på fakultetsnivå

Stillingsbeskrivelse for administrasjonssjef skal nå fastsettes av rektor. Arbeidet med å beskrive innholdet i stillinger for dekan, instituttleder, seksjonssjef, faggruppeleder er i gang.

Læringsprosess

Dette skjer med administrativ organisering nå

Her følger en statusrapport for arbeidet med administrativ organisering på fakultetene.

Organisasjon

Fra styremøtet 8. september

Styret behandlet nytt valgreglement, prosessen knyttet til utlysning av rektorstillingen og stillinger i rektors nærmeste ledergruppe.

 

Møte med de administrativt ansatte på fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap om omstillingsprosessen.

Informasjonsmøtene om administrasjon på fakultetene

I løpet av de siste ukene har det vært gjennomført møter med administrasjonen på de nye fakultetene.

På styrerommet. Universitetsstyret ved NMBU.

Hva behandles av styret 8. september?

Torsdag 8. september har universitetsstyret møte. Omorganiseringen er fortsatt et viktig tema, og nå skal blant annet utlysningstekster besluttes.

Sjur Baardsen

Ny konstituert dekan på miljøvitenskap og naturforvaltning

Rektor har oppnevnt Sjur Baardsen som konstituert dekan for fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.

Aktuelt

Kontakter i personal- og organisasjonsavdelingen

Det er de konstituerte dekanene som har ansvar for prosessene på hvert enkelt fakultet. I tillegg er det oppnevnt kontaktpersoner fra POA som bistår dekanene.

Møterom

Informasjonsmøter om fakultetsadministrasjon

Her er datoer for informasjonsmøter for de administrativt ansatte på fakultetene.

Organisasjon

På vei mot ny organisasjon

Det første ledermøtet i den konstituerte ledelsen er avholdt, og nå legges planene for omstilling og implementering.