Hva skjer første halvår av 2019?

Her følger en oversikt over viktige prosjekter i forbindelse med flyttingen per mars 2019:

Innkjøp av utstyr

Mange ansatte er involvert i innkjøp av utstyr til den nye Veterinærbygningen via brukerutstyrsprosjektet (BUT). Arbeidet ledes av Statsbygg og gjennomføres i det som kalles tverrfaglig anskaffelses team (TAT). Veterinærhøgskolens ansatte legger ned en enorm innsats og mange timer i denne prosessen, som skal være ferdig sommeren 2019.

Prosesskartlegging

Ved alle instituttene på Veterinærhøgskolen jobbes det nå med å beskrive og dokumentere arbeidsflyten i den nye Veterinærbygningen. Sentralt i dette arbeidet står smittehåndtering og logistikk i forhold til smittebarrierer ved de ulike klinikkene og laboratoriene. Prosesskartleggingen gjennomføres av fagpersoner ved Veterinærhøgskolen, med støtte fra personer i Prosjekt Campus. Arbeidet er viktig og skal brukes i opplæring av ansatte og for å kunne identifisere kritiske punkter i driften vår, som må inkluderes i en virksomhetstest. Prosesskartleggingen skal være ferdig til påsken 2019.

Planlegging av virksomhetstester

Virksomhetstestene er Veterinærhøgskolens tester som skal dokumentere at bygningen og utstyret fungerer som det skal og møter våre behov. Disse testene skal gjennomføres våren 2020 ved at Veterinærhøgskolens ansatte får utdelt ulike oppgaver og må «spille igjennom» ulike scenarier for å se at utstyr fungerer, at ting er plassert hensiktsmessig, at kommunikasjonen fungerer etc. Det er viktig at testene er utformet slik at vi får avdekket eventuelle feil og mangler, slik at dette kan rettes opp før vi overtar bygget. Prosjekt Campus har ansvaret for å utarbeide forslag til tester i samarbeid med Veterinærhøgskolens fagpersoner.

Registrering av medflyttbart utstyr

Før vi flytter må vi gå gjennom alt vi har på Adamstuen og merke hva som skal flyttes med til Ås, hva som kan kastes, hva som kan selges og hva som er verneverdig. Når det gjelder det utstyret som skal bli med oss, skal dette påføres strekkode og registreres digitalt, slik at flyttebyrået vet hva som skal tas med og hvor dette skal. Registrering av medflyttbart utstyr skal være ferdig sommeren 2019. Som en del av flytteprosessen må det også ryddes i alle frysere, kjemikalieskap etc. Flyttearbeidet ledes av Prosjekt Campus, men det er våre fagpersoner som må bidra med sin kunnskap om utstyr og materiale, og hvor dette skal plasseres (hvilket rom) i de nye byggene. Hvert institutt har hver sin flyttekoordinator som, i tillegg til å ha ansvar for merking og registrering, også vil fungere som kontaktperson for Prosjekt Campus når det gjelder spørsmål rundt dette. 

Det jobbes med å utarbeide en instruks til alle ansatte over hva den enkelte selv har ansvar for å pakke, og dere vil få mer informasjon om dette når den er klar.

Du kan se hvem som er flyttekoordinator ved ditt institutt på Y-området: Y:\Prosjekt Campus\SLP\INFORMASJON ÅPEN\FIP - Flytteprosjektet\Ansvar og roller

Testing og innføring av IT-system for lab journal og fryserarkiv

Før jul 2018 ble det inngått kontrakt mellom Bio-ITech og Veterinærhøgskolen på anskaffelse av eLAB Journal; et IT-system for elektronisk lab journal (Elektronisk Lab Notat, ELN) og fryserarkiv. Dette systemet skal sørge for sikrere dokumentasjon av forskningen vår og bidra til enklere samarbeid innad i, og mellom forskergrupper. I tillegg inneholder systemet en ryddig og oversiktlig løsning for fryselager. I perioden frem til mai 2019 vil 13 ansatte teste systemet og lære seg hvordan dette brukes. Gruppen er så vidt i gang, og er svært positive til hvilke muligheter som ligger i eLAB Journal. Planen er at ytterligere 100 ansatte skal få begynne å bruke dette før sommeren 2019, og før flytting skal alle som driver med forskning på Veterinærhøgskolen være på denne plattformen. Flere andre fakultet ved NMBU har også vist interesse for programvare til føring av lab journaler, og på sikt kan det bli mange brukere av eLAB Journal på NMBU.

Kontaktpersoner: Simen Foyn Nørstebø og Hilde Fossum

Innkjøp av nytt journalsystem i klinikkene

Flyttingen av Veterinærhøgskolen medfører også behov for innføring av et nytt journalsystem i klinikkene. Oppdraget er nå ute på anbud, og ifølge planen skal et nytt system være valgt innen sommeren 2019. Journalsystemet blir først innført på Adamstuen, og ansatte ved klinikkene må derfor læres opp i dette høsten 2019.

Undersøke mulighetene for å etablere kennel på Ås

For mange ansatte og studenter på Veterinærhøgskolen er kennel et viktig tema. Dette skyldes primært at Smådyrklinikken er avhengig av å kunne låne friske hunder til bruk i undervisning, og at det vil være praktisk for klinikken å låne ansatte- og studenters hunder til dette. I tillegg er det mange hunder som ville hatt glede av å kunne være med eierne sine på jobb eller skole ettersom flere får lengere reisevei til Ås. I starten av 2019 vil det etableres en gruppe som skal se på mulighetene for å opprette en kennel i forbindelse med Veterinærbygningen på Ås.

Published 20. February 2019 - 14:34 - Updated 25. February 2019 - 14:54