Fremtidens campus

Fremtidens campus

Studenter i arbeid på campus.

Plan/skisse for medvirkning - Campusplanen

Universitets- styremøte -

orientering om plan/grovskisse for Campusplanen

Prosjektstyre- møte - Prosjekt campus

IDF - ekstraordinært møte

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Referanse- gruppe - møte

Rektors ledergruppe (RLG) og hovedverneombud (HVO).

Allmøte VET

Allmøte LANDSAM

Allmøte BIOVIT - institutt for plantevitenskap

Møte mellom administrasjonsdirektør

og verneombud (VO) i universitetsadministrasjonen (UA)

Allmøte BIOVIT

for ansatte med arbeidsplass i Husdyrfagbygningen

Referanse- gruppe - møte

Rektors ledergruppe (RLG) og hovedverneombud (HVO)

Sentralt IDF

Campusplanens oppbygging og arbeidsgruppens skisser. Informasjons-, drøft- ings- og forhandlingsmøte

ID - møte

Informasjons- og drøftingsmøte i universitetsadministrasjonen

Arbeidsgruppenes rapporter leveres

Arbeids- miljøutvalget - orientering

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Prosjektstyremøte - Prosjekt campus

DF - innspill til styresak

Drøftings- og forhandlingsmøte (DF) 

Styresak - utarbeides (ferdig)

Lærings- miljøutvalget - orientering

Læringsmiljøutvalget (LMU) 

ID universitets- administrasjonen (UA)

Informasjons- og drøftingsmøte

Fakultetsstyrer - behandling

av Campusplanen

IDF - styresaken

om Campusplanen

Allmøter/ informasjonsmøter

Universitets- styremøte

Universitets- styremøte

Prosjektstyremøte - Prosjekt campus

Allmøte UA

ID universitets- administrasjonen (UA)

Informasjons- og drøftingsmøte

Studie- utvalget - møte

Forsknings- utvalget - møte

Allmøte hele NMBU

Sentralt IDF

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Prosjektstyremøte - Prosjekt campus

Oppfølging av styrets vedtak

fra møtene i mars, april og mai

Læringsmiljøutvalget - høring

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Høringsrunde - frist for tilbakemeldinger

Arbeidsmiljøutvalget - høring

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Sentralt IDF

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Sentralt IDF -

av sak om Campusplanen

Sentralt IDF -

endelig behandling av sak om Campusplanen

Universitets- styremøte -

endelig vedtak av Campusplanen

Aktuelt

Forsiden av Campusplanen

Campusplanen, videre framdrift

Arbeidet med å bearbeide alle innspillene til campusplanen er godt i gang. Under følger en første oversikt over innspillene.

Campusplan PDF-forside

Prosess for campusplanen

I denne oversikten finner du tidsplan for campusplanprosessen. Planen omfatter også prosessen for høring og medvirkning.

Forsiden av Campusplanen

Campusplanen presentert for UA

På allmøtet torsdag 6. april fikk alle ansatte i universitetsadministrasjonen en orientering om Campusplanen som nå er ute til høring.

Dronebilde campus Ås tidligere

Campusplanen sendt ut på høring

Med bakgrunn i US-sak 32/2017, vedtak 1. a. fra Universitetsstyret, ønsker rektor en tilbakemelding fra hele NMBUs organisasjon. Campusplanen er nå sendt ut til høring.

Alperipshekken foran Urbygningen skal ersattes med ny hekk i løpet av 2017.

Nyplanting av hekker ved Urbygningen

Store deler av alperipshekken foran Urbygningen fjernes våren 2017 og blir erstattet med ny. Også ved Hirschtrappen blir det plantet ny hekk dette året.

Fremtidens campus

Fremtidens campus

En campusplan skal gi en retning for hvordan et universitetsområde skal utvikle seg. Campus er både det fysiske areal med bygninger og anlegg, og selve virksomheten – en institusjon for forskning og høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet har pålagt alle universiteter og høgskoler å utarbeide campusplaner. Planen skal sikre effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med institusjonens samfunnsrolle. Dette innebærer også informasjon om bygningsmassens tilstand og utvikling, og langtidsplaner for verdibevarende vedlikehold.

Campusplanen tar for seg utviklingen av Campus Ås på kort, mellomlang og lang sikt (25 år). Campusplanen berører hele organisasjonen og vil kunne påvirke mange ansattes arbeidshverdag.