Glimt fra fremtiden: Ny kunst Campus Ås

Oppdatering kommer

– Kunsten sprer seg utover det offentlige gulvet på campus; utendørs i parken og innendørs konsentrert rundt de ulike inngangsområdene. Vi vil at den nye kunsten på universitetsområdet skal være mest mulig tilgjengelig for studenter, ansatte og befolkningen på Ås, samt også koble seg på det som allerede finnes av eksisterende kunst. Vi håper at grepet med å sammenkoble tidligere og nye verk i en kunstvandring vil bidra til å tiltrekke et utvidet publikum til campus og flette sammen park, arkitektur og kunst.

Trond Hugo Haugen og Robert Johansson fra KORO har klare tanker om all kunsten som skal komme i forbindelse med de nye veterinærbygningene.

Se glimt av all kunsten som kommer i denne videoen:

Honningdogg

Marte Johnsliens verk, Honningdogg, som skal henge fra taket i Bikuben (fellesbygget). Det var opprinnelig en del av en internasjonal konkurranse for ny kunst til Deichmanske hovedbibliotek.
I konkurransen deltok Ai Weiwei, Bente Sommerfeldt-Colberg, Marte Johnslien, Carsten Höller og Lars Ø. Ramberg, og Ramberg vant i 2016.

Venstre: Kunstverket håndblåses ved Hadeland glassverk. Høyre: 'Honningdogg' skal henge fra taket i Bikuben. Kunstner er Marte Johnslien.

Foto
/Illustrasjon: Marte Johnslien
I utvikling av arbeidet var Marte i tett dialog med birøkter og tidligere professor Per Ove Røkholt ved NMBU, så på mange måter kommer verket hjem - samtidig som et fantastisk godt kunstverk blir realisert. Det er nedskalert i størrelse, men har samme utførelse og er laget av håndblåst glass i samarbeid med Hadeland Glassverk.

Glasskolbene er fylt med lys og glasset har gultoner, slik at de visuelt kan minne om honning som drypper ned fra taket.
Referansen til verket er hentet fra dogget til asken Yggdrasil i norrøn mytologi. Den doggen som falt fra treet på jorden ble kalt honningdogg. Johnslien har også valgt bruke bikubemønsteret når hun former opphenget til kolbene.

Stort, ansvarsfullt oppdrag

Haugen har ledet kunstutvalget som har hatt en formidabel jobb med å skaffe oversikt over hva som finnes ute og inne på Ås og på Adamstuen, legge en plan, avholde konkurranser og i siste instans; anbefale hva som kan og skal flyttes med fra Oslo og hvilke kunstnere som skal få nye oppdrag og dessuten hvor alt skal plasseres. Små og store valg er tatt i tett samarbeid med kunstutvalget, Statsbygg og brukerne, det vil si ansatte og studenter ved NMBU og VI.

–  Det er en stor oppgave og et stort ansvar med mange involverte, men steg for steg nærmer vi oss målet. Vi har hele veien brukt mye tid på forankring for å bli kjent med dem som skal leve med kunsten og gjøre dem kjent med kunsten som kommer. Det arbeidet fortsetter ut prosjektet. Vi har også vært på en rekke befaringer, både på Ås og Adamstuen, sier Haugen og Johansson.

Les også:

Glimt fra fremtiden: Slik blir det for studentene når Veterinærhøgskolen flytter til Ås

Glimt fra fremtiden: Slik blir det nye parkanlegget

Glimt fra fremtiden: Slik blir det i Bikuben

 

Kunstplan – ny kunst til Campus Ås

Den helhetlige kunstplanen ble godkjent av KORO i tett dialog med NMBU i 2016. Kunsten blir plassert i alle fire områder av den nye delen av campus. Innendørs i Veterinærbygningene, Bikuben og Ås gård, samt utendørs i Uraksen – landskapsdraget fra Urbygningen til Nordskogen.

Kart over en tenkt vandring langs eksisterende og ny kunst på Campus Ås. Illustrasjon fra kunstplanen, KORO.

Foto
Ill. KORO Campus Ås
Veterinærbygningene rommer studentarbeidsplasser, gruppe- og seminarrom, auditorier, spesialrom, kontorer, administrasjon, dyresykehus og laboratorier, Bikuben med kantine, auditorier, studentarbeidsplasser, lesesaler og resepsjon og Ås gård med driftsbygninger, forskings- og undervisningsfasiliteter, administrasjon og verksted.

– Det som gjør dette prosjektet spesielt er størrelsen; økonomisk, arealmessig og med tanke på de ulike virksomhetene som er involvert med sine identiteter og historikk, samt det å få arbeide med et sted som allerede har en stor kunstsamling, sier Haugen og fortsetter:

– De nye kunstprosjektene går i tett dialog med den eksisterende kunstsamlingen på universitetsområdet, både innendørs og utendørs. Nye forbindelser blir etablert og flere gamle får også ny aktualitet når vi flytter med kunst fra Adamstuen. 

– NMBUs park er den fineste og stolteste universitetsparken vi har her i Norge og vi har et håp om at kunsten fra 2020 kan bli formidlet på samme nivå som selve parken og arkitekturen den huser - at vi kan bidra til at parken som helhet, som sted og som historie, får ytterligere et lag å være begeistret over. Det meste av den nye kunsten blir permanent og skal leve med hverdagen på Ås i flere tiår fremover, men det kommer også noen temporære kunstverk med kortere tidshorisont. De blir plassert i Nordskogen.

Kunstutvalget

Et kunstutvalg ble opprettet i 2014, og fra mai 2014 til april 2016 hadde utvalget 12 ordinære utvalgsmøter hvor kunstplanen ble utarbeidet. Kunstplanen åpnet for flere former for konkurranse og utvelgelse i arbeidet. Utvalget har dermed funnet fram til kunsten gjennom direkte oppdrag, lukket konkurranse for inviterte kunstnere, åpen internasjonal utlysning og innkjøp. 

Til dags dato har kunstutvalget hatt 28 ordinære møter, og i tillegg kommer et stort antall enkeltmøter med ulike bidragsytere frem til ferdigstilling og formidling.

– Vi har hatt mange viljer og ulike erfaringer av samtidskunst i utvalget, men vi har blitt enige til slutt, sier konsulentene og billedkunstnerne med et smil og tilføyer:

– Det har vært et stort, ekte og verdifullt engasjement hos alle involverte. Det er vi glade for. Kunst skal engasjere.

Skisse fra kunstnerne Elise Storsveen og Jon Gundersen, som vant konkurransen om å utforme et arbeid til inngangsområdet til NMBU Veterinærhøgskolen i veterinærbygningen.

Foto
Statsbygg

Utvalget har valgt seg flere føringer i utvelgelsesprosessen. En av dem, fra KORO, har vært at kunsten skal være et tidsbilde for 2020 - i likhet med det nye bygget, sier Johansson:

– Oppgaven er å jobbe med ny kunst, ikke historisk kunst. Vi håper jo at kunsten skal ha relevans senere og at den vil fungere som en identitetsmarkør i framtiden. Men sikre kan vi ikke være.
Dette er kunst i det offentlige rom - påvirket av at mange har ment noe om den. Det er alltid en fare for at kunsten blir for pen, for ufarlig og mister sin spenning i slike prosesser. Vår oppgave har vært å sørge for at kunstneren får størst mulig rom for sitt kunstneriske arbeid.

En annen, mer selvpålagt, har vært at det skal være noenlunde lik kjønnsfordeling blant kunstnerne, med bakgrunn i at kvinnelige kunstnere historisk sett ofte har vært forbigått. Av kunstnerne som er valgt, er det nå 9 menn og 12 kvinner.

I tillegg har det vært viktig for oss å gi nye kunstnere en sjanse:

– KORO forvalter statens samling av kunst i offentlige rom og har dermed Norges største samling av kunst. For oss har det vært viktig å få inn nye kunstnere inn i denne samlingen, å gi noen sitt første offentlige oppdrag. Vi er begge opptatt av at staten som samler skal ha en bredde. På Campus Ås både betyr dette bredde i kunstnerisk uttrykk, kjønn, alder og tidsepoke. Når den nye kunsten ses sammen med eksisterende verk, oppnår vi dette, avslutter Haugen og Johansson.

Hva koster herlighetene?

17,11 millioner kroner inkl. utgifter til administrasjon, formidling og konkurranser. All ny kunst vil være i Statens eie. KORO har det overordnede forvaltningsansvaret, mens mottaker har det daglige praktiske og økonomiske ansvar for å ta vare på kunstverkene på en forsvarlig måte.

Published 2. desember 2019 - 14:21 - Updated 3. desember 2021 - 13:55