Kartlegging av bygningsbruken på Ås

Jesper Thinnesen, foredragsholder på Solutioncamp for UMBstudenter. Kurset er ment å gi innsikt i innovasjon og arrangeres av Handelshøyskolen ved UMB og næringslivskontoret

Hvordan brukes bygningene på Campus Ås? Det vil universitetet vite mer om.

Foto
Håkon Sparre

Karleggingen skal ende ut i en analyse av hvilke aktiviteter som foregår når og på hvilken måte i bygningsmassen. Kartleggingen vil foregå i arbeidstiden og vil gå over tre dager. Formålet med kartleggingen er å skape innsikt i hvordan våre bygninger brukes i dag.

Ingen personregistrering
Observatørene registrerer ikke hvem som er tilstede, men kun at det er personer i arealet som observeres. Alle arealer observeres, fellesarealer, møterom, laboratorier etc. Det skjer også i rom med undervisning, men forstyrrelsen blir  liten – observatøren vil åpne døren og kaste et raskt blikk inn i rommet. Alle data vil være anonymisert, det vil ikke samles inn data om enkeltpersoner, kun om generelle tendenser.

Her skal det registreres

Studenter

Forelesning i Arabidopsis i Biotenknologibygningen.

Foto
Håkon Sparre

Observasjonene gjennomføres tirsdag 6., onsdag 7. og torsdag 8. oktober, i
bygningene:
•    Cirkus
•    Tårnbygningen
•    Bioteknologibygningen (BTB)
•    Meieribygningen
•    Tekniske fag fløy 0 og 1
•    Tekniske fag fløy 2 og 3

Intervju av fokusgrupper
I tillegg til kartleggingen vil representanter for de aktuelle instituttene og enhetene – studenter så vel som faglig og administrative ansatte - inviteres til fokusgruppeintervjuer. Målet med disse intervjuene er å få nødvendig informasjon for å kunne vurdere funnene i kartleggingen i lys av sesongmessige variasjoner og endrede behov som følge av f.eks. eksamenstider, forskningsprosjekter mv. Fokusgruppeintervjuene vil foregå i uke 42.

Viktig for campusutviklingen
Kartlegging og den etterfølgende analysen av hvordan eksisterende rom- og infrastrukturkapasitet på Campus Ås blir benyttet i dag danner et viktig grunnlag for utarbeidelse av den Strategiske campusplanen for NMBU. Bygningsmassen er et viktig grunnlag for utviklingen av campus.

Bakgrunn for Strategisk campusplan
Universitetsstyret har i forbindelse med etableringen av Prosjekt Campus (se universitetsstyresaker US 83/2014, 117/2014, 132/2014 samt orientering 62/2015), bestilt utarbeidelse av en Strategisk campusplan for Campus Ås. Som en del av grunnlagsmaterialet for denne planen, skal det nå lages en arealbruksanalyse. Det er Signal Arkitekter AS som gjennomfører kartleggingen og analysen.  Analysen vil kunne bidra med viktige innspill til beslutninger om hvordan campus skal utvikles i fremtida.

Published 2. oktober 2015 - 13:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:18