Se og bli sett

Rektor Mari Sundli Tveit og studenttingsleder Lasse Hjelle oppfordrer til forsiktighet i trafikken og ønsker trafikksikringstiltak i Kirkevegen for å bedre forholdene for syklister og fotgjengere.

Foto
Kai Tilley

For å understreke budskapet delte studenttinget ut reflekser til studenter på veg til eksamen torsdag morgen. Sammen med NMBU, Statsbygg, Park og anlegg og politi ble fokus på trafikkatferd markert i krysset Høgskolevegen og Kirkevegen. Stedet var ikke tilfeldig valgt, studentene har i årevis påpekt at dette er et mindre trygt sted å krysse vegen.

To ugreie kryssinger
Der Høgskolevegen og Kongevegen krysser Kirkevegen er det i ikke iverksatt tiltak for å sikre syklende og gående. Med anbefalt innkjøring til NMBUs parkeringsplasser og økte anleggstrafikk vil forholdene bli enda dårligere. Overgangene er viktige for interntransport på NMBU og binder campus sammen. Studenttinget og NMBU ønsker å sikre kryssingene på disse to stedene. På nyåret vil de ta et nytt initiativ overfor vegmyndighetene.

Meieri- og Arboretkrysset
Ombyggingen av Meieri- og Arboretkrysset og innføringen av permanent trafikkmønster i disse skjer i månedsskifte januar og februar - om værforholdene tillater det. Det betyr gode forhold for alle trafikanter. Sluttføringen, blant annet beplanting, av rundkjøringene vil skjer på vårparten.

Studenttingsleder Lasse Hjelle og velferdsansvarlig delte ut reflekser til studenter på veg til eksamen i Aud Max.

Foto
Kai Tilley

Trafikkforholdene vurderes løpende
Det skjer en løpende vurdering av trafikkforholdene i forbindelse med anleggsarbeidene på campus. Statsbygg og entreprenøren Park og anlegg AS følger opp med tiltak for å gjøre ulempen for trafikantene så liten som mulig.

Se også sak hos

Ås kommune

Published 31. oktober 2016 - 17:49 - Updated 23. mai 2017 - 19:25