Hva skjer med Adamstuen?

De fire parallelloppdragene

Maks by - maks park, Team Madams forslag:

Team Madams forslag.

Team Madams forslag.

Photo
Ill. Team Madam

Campus Adamstuen, Gillardi + Hellsted m. fler sitt forslag:

Gillardi + Hellsten m. fler sitt forslag.

Gillardi + Hellsten m. fler sitt forslag.

Photo
Ill: Gillardi + Hellsten m. fler

Adamstuene, Team Links forslag:

Team Links forslag

Team Links forslag

Photo
Ill: Team Link

Adamstuen, Tredje natur, Jaja og Hadrian sitt forslag:

Tredje natur, Jaja og Hadrian sitt forslag.

Tredje natur, Jaja og Hadrian sitt forslag.

Photo
Ill. Tredje natur, Jaja og Hadrian

Evaluering av forslagene/mulighetstudiene i parallelloppdraget

Evalueringsgruppen har bestått av følgende:
• Elin Børrud, sivilarkitekt, professor by- og regionalplanlegging, NMBU
• Even Smith Wergeland, kunsthistoriker, førsteamanuensis AHO
• Stein Stoknes, sivilarkitekt, prosjektleder Future Built
• Helene Egeland, seniorarkitekt, Plan- og bygningsetaten
• Morten Stige, kunsthistoriker, avdelingsleder Byantikvaren i Oslo
• Bjørg Novang, utviklingssjef, Utdanningsetaten Oslo kommune
• Christian Joys, eiendomsutvikler, Partner, Probiz
• Gunhild Synnes, sivilarkitekt, seniorarkitekt Statsbygg
• Jorleif Jørgenvåg, landskapsarkitekt, prosjektleder Statsbygg (leder av gruppen)

Gruppens viktigste anbefalinger:

• Studieområdets todelte karakter med bebyggelse og muligheter for høyere utnyttelse i sør, og det åpne grøntområdet i nord, bør være et overordnet grep for videre utvikling.
• Grøntområdet bør reguleres til en bydelspark med tilstrekkelig størrelse. Mulighetsstudiene viser en god parkløsning på 14 dekar. Området må være tydelig definert av omkransende gater som gir god tilgjengelighet for alle.
• Eksisterende trær i studieområdet som kan bevares integreres i en ny sammenhengende grøntstruktur og overvannshåndteringssystem. Grøntbeltet i randsonen mot gate bør videreføres..
• Hele studieområdet må åpnes opp mot omkringliggende bystruktur samtidig som viktige deler av eksisterende bebyggelse består.
• Eugéne Hanssens gate bør forlenges gjennom studieområdet for å gi Lindern bedre kontakt til Sognsveien og bryte ned studieområdets barriereeffekt.
• Interne gangtraseer og plasser må utvikles sammen med valgte programmer for studieområdet.
• Bygulvet i sør bør være allment tilgjengelig og bilfritt.
• Ny bebyggelse mot nabokvartalene bør tilpasse seg nabolagets høyder og skala.
• Bebyggelse langs Sognsveien bør åpnes opp og henvende seg mot gaten for å styrke strøksfunksjonen i Sognsveien.
• Den midtre delen av det sørlige området er best egnet til bebyggelse som krever større volum.
• Ny bebyggelse bør styrke den visuelle opplevelsen av den fredede bygningsmassen.
• Bevaringsverdig bebyggelse bør i størst mulig grad sikres gjennom ny bruk og tilpasset ombygging.
• Eksisterende bygningsmasse er en klimaressurs som i størst mulig grad bør gjenbrukes, eventuelt tilbygges og påbygges.
• Riving kan foretas der det er nødvendig for å skape bedre romlige sammenhenger og tilgjengelighet.

Evalueringsgruppens rapport kan leses her.

Published 28. juni 2020 - 18:49 - Updated 3. desember 2021 - 13:55