Første fase i strategiarbeidet

I november 2017 ble det satt i gang en kartleggingsfase av trender og framtidsvisjoner for samfunn og akademia, og rektoratet har summert opp dette i en trendanalyse. Videre ble det kjørt en SWOT-analyse med deltakelse fra rektors ledergruppe og universitetsadministrasjonens ledelse i desember.

Første fase i strategiarbeidet

SWOT-analyse

Foto
Illustrasjon
Den 8. januar 2018 ble det med basis i disse analysene gjennomført en strategisamling med universitetsadministrasjonens ledergruppe, rektors ledergruppe, hovedtillitsvalgte og studentenes arbeidsutvalg for å identifisere potensielt viktige strategiske satsningsområder for NMBU i 2019-2023. Dette er et viktig grunnlag når NMBU utformer en strategi for perioden 2019-2023. Denne vil bygge videre på strategien for 2014-2018, og med justeringer.

Det blir formet en strategi med virksomhetsmål som setter oss i enda bedre stand til å arbeide med store globale utfordringer. Samtidig er ikke NMBU isolert fra trender og utviklinger i samfunnet rundt oss. Innen forskning, utdanning, innovasjon, kommunikasjon, økonomi, IT, infrastruktur og administrasjon, går utviklingen raskere og raskere. NMBU må utnytte de muligheter som ligger i trendene, delta i, og påvirke utviklingen slik at vi rigger oss optimalt for å nå de målene vi setter oss. I denne prosessen må vi tørre å se framover, på kort og lang sikt, tenke kritisk og kreativt og stort. 

Rektoratet vil utarbeider en skisse basert på trendanalyser og SWOT-analyser som linjer, råd, enheter og tillitsvalgte får spille inn på. Dette vil ivareta en balanse mellom god medvirkning og framdrift på en måte som gir en effektiv strategiprosess.

Utkast til strategi blir sendt på høring 16. mars.

Published 9. mars 2018 - 12:19 - Updated 16. mars 2018 - 13:00