Campusplanen sendt ut på høring

NMBUs Campusplan 2017 – 2020 - 2040
Til US-sak 32/2017 er det tre vedlegg:
1. Høringsutkast av «Campusplan 2017 – 2020 – 2040», som nå sendes ut på høring.
2. «Arealnormer og 0‐alternativer»
3. «Optimal utnyttelse av Samlokaliseringsprosjektet»

Videre saksgang og forankring i organisasjonen

Campusplanen berører hele organisasjonen og vil kunne påvirke mange ansattes arbeidshverdag. Derfor vil arbeidsgiver sørge for å gi god informasjon til alle berørte parter, og har til dette formål utarbeidet en kommunikasjonsplan.

Arbeidet med å utrede optimal sambruk og samlokalisering av relevante fagmiljøer i Samlokaliseringsprosjektet fra innflytting 2020, legges til grunn for den videre utviklingen av Campus Ås. Det vil bli laget et eget opplegg for dette som følger tidsplanen for Samlokaliseringsprosjektet.

Rektor legger opp til en høringsprosess frem mot endelig behandling av campusplanen i universitetsstyremøte i juni, med høringsfrist 10. mai 2017. Interne tilbakemeldinger fra NMBU, bes tilsendt via P360, som svar på henvendelsen.

Høringsinstansene er:

  • NMBUs fakulteter og deres fakultetsstyre
  • Universitetsadministrasjon, studieavdeling og forskningsavdeling
  • Tjenestemannsorganisasjonene (de 4 hovedtillitsvalgte)
  • Undervisningsutvalget
  • Forskningsutvalget
  • Læringsmiljøutvalget
  • Arbeidsmiljøutvalget
  • Studentdemokratiet
  • Studentsamskipnaden i Ås
  • Vitenparken

Oversiktskart over Campus Ås nå:

Campus Ås per mars 2017

Foto
Ill. NMBU

Se høringssdokumentet som beskriver bakgrunnen for høringen og de tre alternative forslagene til campusplan som foreligger:

Published 24. mars 2017 - 13:58 - Updated 31. januar 2018 - 11:59