Registrering

Sentralt i forskningen står bruk av ulike fjernmålingsteknologier, spesielt bruk av LIDAR har vært viktig. Forskningsgruppens aktiviter kan deles inn i seks områder:

  • Kartlegging av skog for forvaltningsformål.
  • Regional og nasjonal kartlegging av skogressursene.
  • Nasjonal kartlegging av trebundet karbon og rapportering på internasjonale klimakonvensjoner.
  • Global kartlegging av biomasse og karbon.
  • Kort- og langsiktig kartlegging av effekter av globale klimaendringer på skog.
  • Studier av prosesser knyttet til karbonsyklus og utslipp av andre drivhusgasser.

 

Eksempel på forskningsprosjekt: Kartlegging av naturskog gjennom bruk av fjernmåling

Formålet med prosjektet er å utvikle dekningskart og arealestimater av områder med naturskog innenfor et pilotfylke ved hjelp av fjernmålingsdata. Dette skal skje ved å videreutvikle og teste metodikk for å å skille mellom skog som er blitt flatehogd (kulturskog) og naturskog som ikke er hogd eller hvor det har vært plukkhogst. I tillegg bør naturskog deles inn i ulike klasser som reflekterer en gradering av plukkhogsten og alder. På bakgrunn av pilotprosjektet skal det utarbeides et forslag til nasjonal kartlegging av naturskog. 

For mer informasjon, fagfolk og publikasjoner, se våre sider på engelsk.

Published 25. september 2018 - 11:25 - Updated 4. september 2019 - 13:02