Skogskjøtsel og -produksjon

  • Hogstmaskin
    Foto
    Kletr/Shutterstock

Skogbehandling, - produksjon og skjøtsel handler om stell av skogen, fra frøets egenskaper, via planting, til behandling og skjøtsel, og helt fram til hogst.

Skjøtsel

Vi forsker og underviser på alle de tiltakene som gjennomføres i skogen i løpet av et omløp, fra planting og helt frem til hogst. Dette inkluderer temaer som foryngelse, ungskogpleie, tynning, gjødsling og sluttavvirkning.

Gjennom skogbehandlingen kan vi påvirke skogens vekst og utvikling i ønsket retning. Målet er en behandlingsform som gir god økonomi og en optimal virkesproduksjon, samtidig som vi tar nødvendige hensyn til skogens betydning for klima og miljø.

 

  • Eksempel på forskningsprosjekt kommer.  

Published 4. september 2019 - 10:29 - Updated 17. oktober 2019 - 14:22