Skogfag

Skogfag

Skog

Hele skogfagets verdikjede - alle økosystemtjenester

Om Skogfag ved NMBU

Nær 40 % av Norges landareal er trebevokst. Få land i Europa har mer skog per innbygger enn Norge. Skog er en fornybar ressurs. Den er grunnlag for produksjon av trevirke, for rekreasjon og turisme, og er levested for svært mange plante- og dyrearter. I et globalt perspektiv har skog en sentrale rolle i spørsmål knyttet til klima og levekår for mennesker.

NMBUs kompetanse dekker hele fagfeltet, fra økologi, skogbehandling og -teknikk, kartlegging, trevirkets egenskaper og bruksmuligheter, samt skogøkonomi.

Skogfag ved NMBU

- Vi dekker hele verdikjeden innenfor skogfaget. 

- Cirka 50 ansatte, se en oversikt over dem her

- Del av Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Fakultetets hjemmeside.

Kontaktinformasjon:

Følg oss på sosiale medier