NMBUs Forskningspris

Formålet med prisen

NMBUs visjon er Kunnskap for livet. Visjonen uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Universitetsstyret bestemte i 2014 at det skal deles ut en forskningspris ved NMBU annethvert år. Forskningsprisen skal påskjønne forskning av svært høy kvalitet utført av yngre forskere ved NMBU, og stimulere til fortsatt fremragende forskning ved universitetet. Prisen deles ut under NMBUs doktorgradsseremoni. Vinneren får et diplom og 100 000 kroner.

Tildelingskriterier

Priskandidater må være ansatt ved NMBU når de nomineres.

Ved tildeling legges det vekt på:

 1. Forskerens selvstendighet og evne til nyskaping 
 2. Forskningens internasjonale betydning

Begge kriteriene blir vurdert i lys av forskerens alder, forskningens karakter og tradisjonene på fagområdet.

I tillegg vurderes kandidatens betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats. Prisvinneren skal som hovedregel ha disputert maksimum 8 år før utdelingstidspunktet. 

Forskningsprisen 2021

Innen nominasjonsfristens utløp 23. april, var det kommet inn tre nominasjoner. Universitetsstyret behandlet innstillingen fra priskomiteen i møte 17. juni 2021. Forskningsprisen 2021 går til forsker Zarah Forsberg ved Fakultet for kjemi, bioteknologi, og matvitenskap. Universitetsstyret og NMBUs ledelse gratulerer Zarah Forsberg med prisen!

Prisen deles ut under doktorgradsseremonien fredag 17. september 2021.

Nominasjonsprosessen

Alle ansatte og studenter ved NMBU kan nominere kandidater til Forskningsprisen.

Nominasjoner skal inneholde (bruk nominasjonsskjemaet, se høyre spalte):

 1. Populærvitenskapelig sammendrag (på norsk og på engelsk) på ca. 500 ord, hvor det fremgår hva som er studert, hvordan arbeidet er utført, hvilke resultater som er oppnådd og hvilken betydning arbeidet har
 2. Sammendrag og vurdering av maks. 5 av kandidatens publiserte arbeider
 3. Omtale av kandidatens betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats.

Vedlegg som skal følge med nominasjonsskjemaet er:

 • CV med fullstendig publikasjonsliste
 • Anbefaling fra dekanen

Nominasjonsskjemaet fylles ut elektronisk og legges som et notat i P360 (med vedlegg) på sak nr. 21/00870. Mottaker er Kari Moxnes. Dokumentet skal ha tilgangskode UO - unntatt offentlighet (Offl § 26 andre ledd - Priser, hederstegn m.v.) og tilgangsgruppen må være «Skjermet». Det er ikke nødvendig å signere nominasjonen.

Arkivet (dokhjelp@nmbu.no) kan bistå med å legge nominasjonen inn i P360 ved behov.

Vurdering og tildeling

Prisen tildeles av universitetsstyret etter innstilling fra en komité som vurderer de nominerte kandidatene opp mot tildelingskriteriene. Komiteen er oppnevnt av rektor og består av tre vitenskapelige ansatte med professorkompetanse, en vitenskapelig ansatt i midlertidig stilling og en ekstern representant. Forskningsavdelingen er sekretær for komiteen.

Innstillingskomiteen for Forskningsprisen 2021 består av:

 • Professor Yngvild Wasteson, VET (leder)
 • Professor Deborah H. Oughton, MINA
 • Professor Arild Angelsen, HH
 • Innsteg postdoktor Hanne Fjerdingby Olsen, BIOVIT
 • Avdelingsdirektør Berit Kolberg Rossiné, Avd. for kommunikasjon og samfunnskontakt, UiO

Som følge av varslet inhabilitet fra to av komiteens medlemmer, etter nominasjonsfristens utløp, oppnevnte rektor 7. mai to settemedlemmer til komiteen:
- Professor Camilla Martha Ihlebæk, LANDSAM (for Deborah Oughton) og
- Innsteg postdoktor Vegard Nilsen, REALTEK (for Hanne Fjerdingby Olsen).

Forskningsprisen 2019

Morten Kjos ble tildelt NMBUs forskningspris 2019. Kjos arbeider innen mikrobiologi og brukt anvendt kunnskap, metoder og utstyr på en ny og original måte. Kjos jobber for å forstå hvilke molekylære mekanismer som forklarer måten bakterier multipliserer og hvordan antibiotikaresistens spres mellom bakterier.

Forskningsprisen 2017

Simen Rød Sandve ble tildelt NMBUs forskningspris 2017, for sitt arbeid som har ført til ny og grunnleggende forståelse av genomevolusjon og genomfunksjon. Sandve har arbeidet både med planter og fisk.

Forskningsprisen 2015

Hanne K. Sjølie ble tildelt Forskningsprisen 2015. Sjølies arbeid har vært sentrert rundt analyser av hvordan bidraget til reduksjon av global oppvarming kan økes fra den norske skogsektoren (altså skogbruk, skogindustri og bioenergi fra skog).

Forskningsformidlingsprisen  20052008201020112012, 2013

Forskningsformidlingsprisen ved UMB: Statutter

Published 19. august 2015 - 12:28 - Updated 21. juni 2021 - 11:44