NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris er tenkt å gå til yngre forskere som en påskjønnelse for forskning av høy kvalitet, og prisen skal stimulere til fortsatt fremragende forskning ved universitetet. Her finner du informasjon om NMBUs forskningspris, samt omtale av tidligere priser og vinnere. Du kan nå nominére kandidater til NMBUs Forskningsris 2019 - frist torsdag 16. mai 2019.

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris deles ut annet hvert år og vinneren får 100 000 kroner.

NMBU har valgt visjonen Kunnskap for livet. Visjonen uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Universitetsstyret bestemte i 2014 at det skal deles ut en forskningspris på NMBU annethvert år. Forskningsprisen er tenkt å gå til yngre forskere som en påskjønnelse for forskning av høy kvalitet.  

Vinneren får et diplom samt 100 000 kroner.

Prisen deles ut neste gang 20. september 2019 under NMBUs doktorgradsseremoni. 

Statutter:

I. Forskningsprisen skal påskjønne forskning av høy kvalitet utført av yngre forskere og stimulere til fortsatt fremragende forskning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

II. Prisen skal gå til yngre forskere ved NMBU som har utført forskning av meget høy kvalitet. Ved tildeling legges det vekt på forskerens selvstendighet og evne til nyskaping, forskningens internasjonale betydning, vurdert ut fra forskerens alder, forskningens karakter, kandidatens betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats og tradisjonene på fagområdet.

III. Prisvinneren skal som hovedregel ha disputert maksimum 8 år før utdelingstidspunktet. 

IV. Prisen er på kr 100 000,- og skal benyttes til forskning eller videre kvalifisering innen forskning. Prisen ledsages av et diplom med et sammendrag av begrunnelsen for tildelingen. Prisen tildeles hvert 2. år, under forutsetning av at nominerte kandidater er kvalifiserte.

V. Prisen tildeles av universitetsstyret etter innstilling av en komité som består av vitenskapelige ansatte med professorkompetanse samt ekstern representasjon. Komiteen oppnevnes av rektor. Forskningsavdelingen er sekretær for komiteen.

VI. Forslag til priskandidater kan fremmes av ansatte og studenter ved NMBU. Nominasjonen skal omfatte:

  1. Sammendrag av og vurdering (2 sider) av maks. 5 av kandidatens publiserte arbeider. Forskningens internasjonale betydning skal vektlegges.
  2. Kandidatens CV og fullstendig publikasjonsliste
  3. Anbefaling fra dekan
  4. Populærvitenskapelig sammendrag (norsk og engelsk)
  5. Kandidatens betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats

Nominasjonsprosess:

Nominasjonen lages som et saksdokumentet (internt notat) med tilhørende vedlegg. Dette lastes på sak nr. 19/01006 innen 16.05.2019. Mottaker er Birger Kruse. Dokumentet skal ha tilgangskode UO - unntatt offentlighet (Offl § 26 andre ledd - Priser, hederstegn m.v.) og tilgangsgruppen må være «Skjermet». Husk å ekspedere saksdokumentet. NB! Navn på nominert person skal ikke oppgis i tittel på saksdokumentet.

Arkivet (arkivet@nmbu.no) kan bistå med å legge nominasjonen inn i P360 ved behov. 

 

 

 

 

 

 

Published 19. august 2015 - 12:28 - Updated 13. February 2020 - 10:21