Meny
Forskning
Toppforskning

Talentutvikling ved NMBU

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 - "Forskertalenter for bærekraft". Ny utlysning blir aktiv 9. september 2020, med søknadsfrist 1. november 2020. Les mer her.

Talentutvikling ved NMBU

NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 - "Forskertalenter for bærekraft" for årene 2021-2022:

I NMBUs strategi 2019 – 2023 står det at universitetet skal bidra med «Felles innsats for en bærekraftig fremtid». I tillegg sier strategien at NMBU skal utføre forskning på høyt internasjonalt nivå, ha forskningsgrupper som er blant de internasjonalt ledende og videreføre satsing på fremragende utdanning og forskning (FFU-satsingen). For å nå målene i strategien og få fram flere internasjonalt ledende forskere innen universitetets fagområder gjennomføres nå NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0. Programmet kalles «Forskertalenter for bærekraft». 

«Forskertalenter for bærekraft» er et to-årig program for 20 vitenskapelig ansatte ved NMBU. Programmet har til hensikt å gi vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører, og samtidig bygge kompetanse slik at de stiller sterkere i konkurransen om finansiering fra toppforskningsprogrammer i bl.a. EU og Forskningsrådet. Programmet vil ha en tydelig bærekraftsprofil.

Denne utlysningen gjelder for deltakere med oppstart i januar 2021 og forutsetter budsjettvedtak. For deltakelse i programmet legges det spesielt vekt på egen motivasjon og hvordan søker tenker å utvikle egen forskningsgruppe og/ eller fagmiljøet rundt seg.

Hvem kan søke?

«Forskertalenter for bærekraft» gjelder for vitenskapelig ansatte i postdoktorstilling (inkl. innstegsstilling), forsker eller førsteamanuensis stilling (inkl. innstegsstilling) ved NMBU.

I tillegg gjelder følgende:
 1. Ved søknadsfristen er det mindre enn ti år siden disputasdato (nettotid, det vil si fratrekk for permisjoner etc). 
 2. Ved søknadsfristen er søker ansatt i minimum 80% stilling ved NMBU.
 3. Ved søknadsfristen har søker ansettelseskontrakt ved NMBU som er gyldig i ett år eller mer per 1. januar 2021.

NMBU skal tilstrebe kjønnsbalanse og balanse mellom NMBUs fagområder blant deltakere til NMBUs Talentutviklingsprogram. Kvinner oppfordres til å søke.

Bevilgning per deltaker:

Programmet inkluderer støtte per deltaker som følger:

1. Midler til kompetansebygging og mentor: 150 000 kr per år

Deltakerne skal benytte tildelt midler til kompetansebygging innen forskning, innovasjon/ nyskaping og veiledning/ studentintegrert forskning. Det legges spesielt vekt på å bygge opp kompetanse slik at deltakerne stiller sterkere i konkurransen om finansiering fra toppforskningsprogrammer i bl.a. EU og Forskningsrådet. Midlene kan også brukes til å utvikle nettverk med eksterne forskere, ved at midlene kan benyttes til utenlandsopphold (kortere eller lengre) ved andre forskningsinstitusjoner og til konferansereiser. Deltakere i programmet velger selv sin egen mentor som skal være en internasjonal fremragende forsker, lokalisert ved en utenlandsk institusjon. I særlige tilfeller godkjennes mentor lokalisert i Norge. Mentor skal være en ressurs for deltakeren, for fagmiljøet rundt deltaker og bidra med nettverk. Midlene kan brukes til å betale reiser for å ha møter eller samlinger for mentor, deltaker og/ eller andre i fagmiljøet rundt deltaker. Det er åpent for å bruke noen midler til honorar.

Utenlandsopphold finansieres i flg NFRs satser og retningslinjer for NMBUs utenlandsstipend.

2. Obligatorisk deltakelse på halvårlige samlinger i regi Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen organiserer halvårlige samlinger som er obligatorisk for deltakerne. Samlingene tar opp temaer som blant annet: søknadsutvikling, forskningsledelse, karriereutvikling, utvikling innen veiledning/ studentintegrert forskning, innovasjons/ nyskapingskompetanse, nettverksbygging, medietrening, m.m.

Krav til søknaden:

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema (https://nettskjema.no/a/nmbutalentutvprogr) hvor man skal angi:

 • Motivasjon for deltakelse i «Forskertalenter for bærekraft»
 • Plan for utvikling av fagmiljøet søker er tilknyttet og/ eller egen forskergruppe
 • Plan for utvikling av forskningsvirksomhet.
 • Plan for innovasjon/ nyskaping virksomhet
 • Plan for utdanningsvirksomhet (veiledning og studentintegrert forskning)

for de neste 2 årene. I tillegg bes det om informasjon om søkers prosjektportefølje på søkertidspunktet.

Deltakere i programmet må sende minst en søknad som prosjektleder til forskningsprogrammer i EU (Horisont Europa, ERC, Marie Sklodowska-Curie actions m.m) eller Forskningsrådet (FRIPRO m.m) underveis i programperioden. Søknad(er) til andre finansieringskilder må ha tilsvarende prestisje og omfang.

Til søknaden skal det legges ved følgende:

 • CV med publikasjonsliste og/ eller beskrivelse av kunstnerisk arbeid for de siste 3 årene.
 • Evalueringer av innsendte søknader til Forskningsrådet, forskningsprogrammer i EU og/ eller tilsvarende programmer. Evalueringene må ikke være mer enn 3 år gamle og søker må være prosjektleder, arbeidspakkeleder eller partner i søknaden(e).
 • Støttebrev fra dekan som inkluderer (a) informasjon om søkers potensiale for å utvikle seg selv, egen forskergruppe/ eller og fagmiljøet rundt seg, og (b) informasjon om arbeidsavtale (f.o.m dato – t.o.m dato) ved NMBU.

Søknadsbehandling:

En komite, bestående av to interne og to eksterne medlemmer behandler søknadene i henhold til kravene gitt i utlysningen. Forskningsavdelingen er sekretariat. Komiteen vil også være ansvarlig for å intervjue aktuelle kandidater og innstilling av deltakere. Endelig valg av deltakere besluttes av prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU.

Ved innvilgelse:

Søkere som får innvilget deltakelse i «Forskertalenter for bærekraft» må utarbeide og gjøre avtale om en individuell plan for sin utvikling av forsknings- og innovasjon/ nyskapingskompetanse samt kompetanse innen veiledning og studentintegrert forskning i programperioden. Avtalen utarbeides og inngås i et samarbeid mellom deltaker, mentor og dekan. Kravene i programmet må oppfylles i planen:

 • Obligatorisk deltakelse på samlinger
 • Utenlandsopphold (korte eller lengre opphold)
 • Innsending av minimum en søknad til Forskningsrådet, EU eller andre finansieringskilder.

SØKNADSFRIST: 1. november 2020.

SØKNADSSKJEMA: https://nettskjema.no/a/nmbutalentutvprogr

NMBUs Talentutviklingsprogram 1.0 for årene 2015-2019:

A. Les mer informasjon om deltakerne her.

B. Halvårige samlinger med ulike tema knyttet til forskning og undervisning

Oppstartsseminar - februar 2016 Oppstartsseminar - januar 2017 Talentsamling 1 - juni 2016: Søknadsutvikling 
 • Søknadsutvikling "Writing Successful ERC Grant Proposals" ved Mette Skråstad (Yellow Research
Talentsamling 2 - november 2016: Forskningsledelse  Talentsamling 3 - juni 2017: Karriereplanlegging - Hva og hvorfor?
 • Inspirasjonsforedrag ved professor Colin Osborne from University of Sheffield (mentor)
 • Inspirasjonsforedrag ved Dr Kelvin Knight, Reader in Ethics & Politics, Director, Centre for Contemporary Aristotelian Studies in Ethics & Politics (CASEP), London Metropolitan University (mentor)
 • "Research group management and relational coordination" i regi av psykolog Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse
Talentsamling 4 - november 2017: Søknadsutvikling og populærvitenskapelige tekster
 • Søknadsutvikling "Writing Successful ERC Grant Proposals" ved Mette Skråstad (Yellow Research
 • Om å skrive popolærvitenskapelige tekster ved seniorforsker Henrik H. Svensen, Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Oslo
Talentsamling 5 - juni 2018: Innovativ undervisning og datahåndtering Talentsamling 6 - nov 2018: In what way am I – or how will I become - an international leading scientist? Regi av psykolog Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse
 • Being an international leading scientist
 • How do facilitate and lead continuous improvement 
 • Topics, take aways and benefits/effects of the programme
Talentsamling 7 - juni 2019: Tverrfaglighet i forskning
 • Interdisciplinarity in research by Siv Skeie, Prof. KBM, WP leader Foods of Norway (FON)
 • Interdisciplinarity in social and natural sciences by Prof. Erik Gomez-Baggethun, LANDSAM
 • Presentation of one of NMBUs newly recruited top researchers by Sabrina Rodriguez-Campos, VET
 • Case study and group work Interdisciplinarity
 • Presentation of one of NMBUs newly recruited top researchers by Roberto Cucca, LANDSAM
 • Interdisciplinarity in EU and RCN by Per Ivar Høvring, EU advisor, Research Support Office
 • How to work interdisciplinary is “real life” by Astrid Hilde Myrset, CEO Catapult Life Science
Talentsamling 8 - nov 2019: Forskningsledelse Regi av psykolog Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse
 • Leadership skills when leading research projects
 • Enable cross sectional collaboration
 • Talent program and its existing and/ or future impact on NMBU

 

shutterstock_160713830_talent.jpg?itok=g

Published 19. august 2015 - 12:26 - Updated 9. september 2020 - 9:25