"Forskertalenter for bærekraft" for årene 2021-2022

NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 - "Forskertalenter for bærekraft" for årene 2021-2022

I NMBUs strategi 2019 – 2023 står det at universitetet skal bidra med «Felles innsats for en bærekraftig fremtid». I tillegg sier strategien at NMBU skal utføre forskning på høyt internasjonalt nivå, ha forskningsgrupper som er blant de internasjonalt ledende og videreføre satsing på fremragende utdanning og forskning (FFU-satsingen). For å nå målene i strategien og få fram flere internasjonalt ledende forskere innen universitetets fagområder gjennomføres nå NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0. Programmet kalles «Forskertalenter for bærekraft». 

«Forskertalenter for bærekraft» er et to-årig program for 20 vitenskapelig ansatte ved NMBU. Programmet har til hensikt å gi vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører, og samtidig bygge kompetanse slik at de stiller sterkere i konkurransen om finansiering fra toppforskningsprogrammer i bl.a. EU og Forskningsrådet. Programmet vil ha en tydelig bærekraftsprofil.

Det spesielt vekt på egen motivasjon og hvordan søker tenker å utvikle egen forskningsgruppe og/ eller fagmiljøet rundt seg.

21 nye deltagere er valgt ut til å delta i NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 – Forskertalenter for bærekraft. 

Les mer om de nye deltakere for årene 2021-2022 her.

 Fullt navn

 Fakultet

 Stilling

 Aida Cuni-Sanchez  LANDSAM  Førsteamanuensis
 Davide Porcellato  KBM  Forsker
 Emma Charlott Andersson Nordbø   LANDSAM  Postdoktor
 Erik Trond Aschehoug  MINA  Førsteamanuensis
 Erlend Dancke Sandorf  HH  Postdoktor
 Guro Katrine Sandvik  Biovit  Innsteg førsteamanuensis
 Hanne Fjerdingby Olsen  Biovit  Innsteg postdoktor
 Heidi Samuelsen Nygård  Realtek  Førsteamanuensis
 Kristian Berland  Realtek  Førsteamanuensis
 Live Heldal Hagen  KBM  Forsker
 Magnus Øverlie Arntzen  KBM  Forsker
 Marco Vindas  VET  Forsker
 Marian Schubert  Biovit  Forsker
 Marie Saitou  Biovit  Innsteg Postdoktor
 Melanie Sommerville  LANDSAM  Innsteg Postdoktor
 Ove Øyås  KBM  Postdoktor
 Rasmus Bovbjerg Jensen  Biovit  Innsteg Postdoktor
 Romain Fontaine  VET  Forsker
 Sabina Leanti La Rosa  Biovit  Forsker
 Sabrina Rodriguez-Campos  VET  Førsteamanuensis
 Zakhar Maletskyi  Realtek  Førsteamanuensis

Hvem kan søke?

«Forskertalenter for bærekraft» gjelder for vitenskapelig ansatte i postdoktorstilling (inkl. innstegsstilling), forsker eller førsteamanuensis stilling (inkl. innstegsstilling) ved NMBU.

I tillegg gjelder følgende:
 1. Ved søknadsfristen er det mindre enn ti år siden disputasdato (nettotid, det vil si fratrekk for permisjoner etc). 
 2. Ved søknadsfristen er søker ansatt i minimum 80% stilling ved NMBU.
 3. Ved søknadsfristen har søker ansettelseskontrakt ved NMBU som er gyldig i ett år eller mer per 1. januar 2021.

NMBU skal tilstrebe kjønnsbalanse og balanse mellom NMBUs fagområder blant deltakere til NMBUs Talentutviklingsprogram. Kvinner oppfordres til å søke.

Bevilgning per deltaker:

Programmet inkluderer støtte per deltaker som følger:

1. Midler til kompetansebygging og mentor: 150 000 kr per år

Deltakerne skal benytte tildelt midler til kompetansebygging innen forskning, innovasjon/ nyskaping og veiledning/ studentintegrert forskning. Det legges spesielt vekt på å bygge opp kompetanse slik at deltakerne stiller sterkere i konkurransen om finansiering fra toppforskningsprogrammer i bl.a. EU og Forskningsrådet. Midlene kan også brukes til å utvikle nettverk med eksterne forskere, ved at midlene kan benyttes til utenlandsopphold (kortere eller lengre) ved andre forskningsinstitusjoner og til konferansereiser. Deltakere i programmet velger selv sin egen mentor som skal være en internasjonal fremragende forsker, lokalisert ved en utenlandsk institusjon. I særlige tilfeller godkjennes mentor lokalisert i Norge. Mentor skal være en ressurs for deltakeren, for fagmiljøet rundt deltaker og bidra med nettverk. Midlene kan brukes til å betale reiser for å ha møter eller samlinger for mentor, deltaker og/ eller andre i fagmiljøet rundt deltaker. Det er åpent for å bruke noen midler til honorar.

Utenlandsopphold finansieres i flg NFRs satser og retningslinjer for NMBUs utenlandsstipend.

2. Obligatorisk deltakelse på halvårlige samlinger i regi Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen organiserer halvårlige samlinger som er obligatorisk for deltakerne. Samlingene tar opp temaer som blant annet: søknadsutvikling, forskningsledelse, karriereutvikling, utvikling innen veiledning/ studentintegrert forskning, innovasjons/ nyskapingskompetanse, nettverksbygging, medietrening, m.m.

Krav til søknaden:

 • Motivasjon for deltakelse i «Forskertalenter for bærekraft»
 • Plan for utvikling av fagmiljøet søker er tilknyttet og/ eller egen forskergruppe
 • Plan for utvikling av forskningsvirksomhet.
 • Plan for innovasjon/ nyskaping virksomhet
 • Plan for utdanningsvirksomhet (veiledning og studentintegrert forskning)

for de neste 2 årene. I tillegg bes det om informasjon om søkers prosjektportefølje på søkertidspunktet.

Deltakere i programmet må sende minst en søknad som prosjektleder til forskningsprogrammer i EU (Horisont Europa, ERC, Marie Sklodowska-Curie actions m.m) eller Forskningsrådet (FRIPRO m.m) underveis i programperioden. Søknad(er) til andre finansieringskilder må ha tilsvarende prestisje og omfang.

Til søknaden skal det legges ved følgende:

 • CV med publikasjonsliste og/ eller beskrivelse av kunstnerisk arbeid for de siste 3 årene.
 • Evalueringer av innsendte søknader til Forskningsrådet, forskningsprogrammer i EU og/ eller tilsvarende programmer. Evalueringene må ikke være mer enn 3 år gamle og søker må være prosjektleder, arbeidspakkeleder eller partner i søknaden(e).
 • Støttebrev fra dekan som inkluderer (a) informasjon om søkers potensiale for å utvikle seg selv, egen forskergruppe/ eller og fagmiljøet rundt seg, og (b) informasjon om arbeidsavtale (f.o.m dato – t.o.m dato) ved NMBU.

Søknadsbehandling:

En komite, bestående av to interne og to eksterne medlemmer behandler søknadene i henhold til kravene gitt i utlysningen. Forskningsavdelingen er sekretariat. Komiteen vil også være ansvarlig for å intervjue aktuelle kandidater og innstilling av deltakere. Endelig valg av deltakere besluttes av prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU.

Ved innvilgelse:

Søkere som får innvilget deltakelse i «Forskertalenter for bærekraft» må utarbeide og gjøre avtale om en individuell plan for sin utvikling av forsknings- og innovasjon/ nyskapingskompetanse samt kompetanse innen veiledning og studentintegrert forskning i programperioden. Avtalen utarbeides og inngås i et samarbeid mellom deltaker, mentor og dekan. Kravene i programmet må oppfylles i planen:

 • Obligatorisk deltakelse på samlinger
 • Utenlandsopphold (korte eller lengre opphold)
 • Innsending av minimum en søknad til Forskningsrådet, EU eller andre finansieringskilder.

NMBUs Talentutviklingsprogram 1.0 for årene 2016-2019

Les mer informasjon om deltakerne her.

Halvårige samlinger med ulike tema knyttet til forskning og undervisning

Oppstartsseminar - februar 2016 Oppstartsseminar - januar 2017 Talentsamling 1 - juni 2016: Søknadsutvikling 
 • Søknadsutvikling "Writing Successful ERC Grant Proposals" ved Mette Skråstad (Yellow Research
Talentsamling 2 - november 2016: Forskningsledelse  Talentsamling 3 - juni 2017: Karriereplanlegging - Hva og hvorfor?
 • Inspirasjonsforedrag ved professor Colin Osborne from University of Sheffield (mentor)
 • Inspirasjonsforedrag ved Dr Kelvin Knight, Reader in Ethics & Politics, Director, Centre for Contemporary Aristotelian Studies in Ethics & Politics (CASEP), London Metropolitan University (mentor)
 • "Research group management and relational coordination" i regi av psykolog Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse
Talentsamling 4 - november 2017: Søknadsutvikling og populærvitenskapelige tekster
 • Søknadsutvikling "Writing Successful ERC Grant Proposals" ved Mette Skråstad (Yellow Research
 • Om å skrive popolærvitenskapelige tekster ved seniorforsker Henrik H. Svensen, Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Oslo
Talentsamling 5 - juni 2018: Innovativ undervisning og datahåndtering Talentsamling 6 - nov 2018: In what way am I – or how will I become - an international leading scientist? Regi av psykolog Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse
 • Being an international leading scientist
 • How do facilitate and lead continuous improvement 
 • Topics, take aways and benefits/effects of the programme
Talentsamling 7 - juni 2019: Tverrfaglighet i forskning
 • Interdisciplinarity in research by Siv Skeie, Prof. KBM, WP leader Foods of Norway (FON)
 • Interdisciplinarity in social and natural sciences by Prof. Erik Gomez-Baggethun, LANDSAM
 • Presentation of one of NMBUs newly recruited top researchers by Sabrina Rodriguez-Campos, VET
 • Case study and group work Interdisciplinarity
 • Presentation of one of NMBUs newly recruited top researchers by Roberto Cucca, LANDSAM
 • Interdisciplinarity in EU and RCN by Per Ivar Høvring, EU advisor, Research Support Office
 • How to work interdisciplinary is “real life” by Astrid Hilde Myrset, CEO Catapult Life Science
Talentsamling 8 - nov 2019: Forskningsledelse Regi av psykolog Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse
 • Leadership skills when leading research projects
 • Enable cross sectional collaboration
 • Talent program and its existing and/ or future impact on NMBU

 

shutterstock_160713830_talent.jpg?itok=g

Published 19. august 2015 - 12:26 - Updated 27. April 2021 - 12:51