Studenter og forskning

Studenters deltakelse i forskningsprosjekter

Malen kan brukes når NMBU involverer en student i et forskningsprosjekt og det er behov for å regulere eierskap til resultater, forskningsdata og konfidensialitet. Prosjektet defineres som et bidragsprosjekt og forskningsprosjektets avtale sier at NMBU skal eie resultater som skapes av NMBU.

Malen skal ikke brukes ved oppdragsprosjekter, det vil si prosjekter NMBU utfører mot vederlag (betaling) fra ekstern(e) oppdragsgiver(e), med krav til leveranser (med motytelse). Studenter skal i utgangspunktet ikke delta i slike prosjekter.

Om rettigheter til resultater av forskning (IPR) utført av studenter

Resultater av forskning og studentarbeider er for eksempel forskningsdata, analyser og sammenstilling av data, m.m. Resultater kan også være fysisk materiale frembrakt i laboratorie eller lignende.

Utgangspunktet er at den som har skapt et resultat får eiendomsretten til dette. Med andre ord - de immaterielle rettighetene tilfaller den som har frembragt resultatet. Dette følger blant annet av patentloven §1 for patenterbare oppfinnelser, designlovens §1 for design og åndsverkloven §2 for littererære og kunstneriske verk. En bachelor- eller masteroppgave vil typisk være et litterært verk og eies derfor av studenten. 

NMBU har egne retningslinjer knyttet til håndtering av immaterielle rettigheter. I NMBUs IPR-retningslinjer er fysisk materiale behandlet på lik linje som immaterielle frembringelser. 

Håndtering av forskningsdata

Studenter som innhenter forskningsdata skal håndtere disse på en sikker måte og i tråd med NMBUs retningslinjer for håndtering av forskningsdata (vedtatt 10. april 2018). NMBU følger FAIR-prinsippene (Findable, Accessable, Interoperable and Resuable) og prinsippet om at "Forskningsdata skal være så åpne som mulig, og så lukkede som nødvendig". 

Håndtering av forskningsdata innebærer lagring, arkivering og eventuell tilgjengeliggjøring (deling).

Les mer her om håndtering av forskningsdata, både sensitive og ikke-sensitive data.

Innovasjon og entreprenørskap

Det skjer en rekke aktiviteter knyttet til innovasjon og entreprenørskap for studenter ved NMBU. Les mer her.

Published 18. januar 2021 - 15:06 - Updated 22. november 2021 - 12:10