Postdoktor ved NMBU

Av Line Oksnes

På denne siden finner du mer informasjon knyttet til ansettelse i en postdoktorstilling ved NMBU og tips for karriereutvikling. Se også informasjon om korona i høyre meny.

Vilkår ved ansettelse som postdoktor

Postdoktor er en åremålsstilling som skal rekruttere til videre karriere innen akademia. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat regulerer vilkår for ansettelse som postdoktor:

§1-2 Postdoktor

(1) Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det kreves oppnådd doktorgrad for ansettelse.

(2) Bruk av stilling som postdoktor er begrenset til institusjoner som har rett til å tildele doktorgrad.

(3) Ved søknad om ansettelse i postdoktorstilling skal søkeren legge fram forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Forslaget skal også inneholde framdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

(4) Åremålsperioden skal være fra to til fire år. Ved ansettelse utover to år avgjør arbeidsgiver om den ansatte skal pålegges pliktarbeid i form av undervisningsarbeid og tilsvarende arbeid, og omfanget av eventuelt pliktarbeid.

(5) Det skal utarbeides plan for gjennomføring av prosjektet som ligger til grunn for ansettelse i postdoktorstilling. Planen skal inngå som del av eller vedlegg til arbeidskontrakt for åremålsansettelsen og skal omfatte prosjektbeskrivelse og framdriftsplan.

(6) Omfanget av eventuelt pliktarbeid må fastsettes i planen.

(7) Planen må inneholde opplysning om hvem som skal ha plikt til å følge opp den ansatte med faglig rådgivning. Både den som har ansvar for faglig rådgivning, og den ansatte har plikt til å melde fra til arbeidsgiver om manglende gjennomføring av planen.

(8) Ved ansettelse på innstegsvilkår gjelder ikke tredje til syvende ledd.

§2.3 Permisjoner og forlengelse av ansettelsesperioden

(1) Med unntak for vitenskapelige assistenter skal permisjoner de ansatte har krav på etter lov eller tariffavtale, ikke medregnes ved beregning av ansettelsesperioden. Det samme gjelder for sentrale lederverv i nasjonale organisasjoner for disse stillingene.

(2) Det gis forlengelse for redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-2 fjerde ledd på grunn av omsorg for barn og nær familie.

(3) Det kan gis permisjon for å gå inn i kortvarig vikariat i undervisnings- og forskerstilling, utenlandsstipend og liknende når dette kan skje uten å redusere framdriften med mer enn et halvt år i postdoktorprosjekt, doktorgradsutdanning eller stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid eller spesialistutdanning. I slike tilfeller kan ansettelsesperioden forlenges tilsvarende.

(4) Avgjørelse om forlengelse av ansettelsesperioden fattes av ansettelsesorganet.

(5) Fravær som skal gi grunnlag for forlengelse, må utgjøre minst to sammenhengende uker.

(6) For stipendiat kan ansettelsesorganet i særskilte tilfeller gi forlengelse av ansettelsesperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen. Slike forhold kan være særlige omsorgsbelastninger og uforutsette hindringer av arbeidsmessig art som ikke kan lastes stipendiaten. Når slike forhold medfører forsinkelse, kan det gis forlengelse av ansettelsesperioden, forutsatt at stipendiaten vil kunne fullføre doktorgradsutdanningen innen forlengelsestidas utløp.

(7) Ved sykefravær under to uker for postdoktor og stipendiat med pliktarbeid bør fraværet fordeles forholdsmessig mellom doktorgradsarbeid og pliktarbeid.

(8) For stipendiat med pliktarbeid kan flere kortvarige, gyldige fravær under to uker gi grunnlag for ensidig reduksjon i pliktarbeidsdelen, når dette anses nødvendig for at stipendiaten skal kunne fullføre doktorgradsutdanningen innenfor ansettelsesperioden.

Utviklingsplan

Forskningsrådet krever at det skal leveres en utviklingsplan ved tilsetting i postdoktorstilling med midler fra Forskningsrådet. Utviklingsavtalen skal foreligge innen tre måneder etter tilsetting. 

Ved ansettelse i postdoktorstilling med finansiering fra andre kilder (KD rekrutteringsstilling, EU, annet) bør tilsvarende utviklingsavtale inngås. 

Mentor eller "sparringspartner"

Alle postdoktorer skal ha en faglig veileder eller rådgiver ved NMBU. I tillegg bør postdoktoren knytte til seg en mentor eller "sparringspartner" utenfor egen forskningsgruppe/ faggruppe som blant annet bør bistå med å gi innspill til karriereutvikling og fremtidige karriereveier.

Regler og retningslinjer

Postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Innstegsstillinger

Førsteamanuensis og professor

Kurs og kompetanseutvikling

KURS: Ledelse av forskningsprosjekter

Fakta

Kontakt

Solveig Fossum-Raunehaug (Forskningsavdelingen)

Skjemaer

Nettsider og dokumenter

Publisert - Oppdatert

Del på