Om NMBU leiesteder, leiestedsforum og leiestedsmodellen

Av Line Oksnes

Med «leiested» menes laboratorium, vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur eller annen forskningsinfrastruktur som benyttes til forskning. Her kan du lese mer om prinsipper for bruk av NMBUs leiesteder og om Leiestedsforum og leiestedsmodellen. 

Hva er et leiested?

Med «leiested» menes laboratorium, vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur eller annen forskningsinfrastruktur som benyttes til forskning. Ofte vil et leiested bestå av flere utstyrsenheter. 

Prinsipper for bruk av NMBUs leiesteder

 1. Prosjekter og aktiviteter som gjennomføres i regi av NMBU plikter å bruke NMBUs leiesteder så lenge det er kapasitet og at leiestedet har tjenesten som etterspørres.
 2. Leiestedskostnader skal beregnes ved hjelp av leiestedsmodellen (se under).
 3. Leiestedskostnadene må finansieres. Dette kan gjøres med midler fra en eller flere kilder:
  Interne prosjekter (inkl. studentaktivitet) og bidragsprosjekter skal betale for de faktiske leiestedskostnadene. Fakultetet kan velge å egenfinansiere hele eller deler av disse. Forsøkssentrene Senter for husdyrforsøk (SHF) og Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) har en egen rammetildeling som kan benyttes til egenfinansiering etter gitte vilkår.
  Oppdragsprosjekter skal betale for de faktiske leiestedskostnadene og i tillegg inkludere en rimelig fortjeneste, minst 5%. Oppdragsprosjekter skal ikke betale mindre enn markedspris for bruk av NMBUs leiesteder.
 4. Betaling for leiestedskostnader kan skje gjennom fakturering for faktisk bruk eller gjennom avtalt semesterpris/ årspris.
 5. NMBUs leiesteder skal ha en prioriteringsliste av ulike brukere (interne, bidrag, oppdrag) ved kapasitetsmangel. Prioriteringen skal være åpent tilgjengelig på leiestedets nettsider.
 6. NMBUs leiesteder bør ikke benytte mer enn 20% av total årlig kapasitet til økonomisk aktivitet.

Leiestedsmodellen

NMBU bruker TDI-modellen for å beregne totale kostnader knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter. Leiestedmodellen er en del av TDI-modellen, og det arbeides med implementering av denne. Leiestedsmodellen er en kostnadsmodell som brukes for å kalkulere og henføre kostnader for bruken av laboratorier og forskningsinfrastrukturer (leiesteder). Kostnadene skal fordeles forholdsmessig mellom de prosjekter og aktiviteter som anvender leiestedet. Det er fire kostnadskomponeneter som må inkluderes når man beregner leiestedskostnader:

 1. Avskrivningskostnader (kun på NMBU finansiert utstyr i bidragsprosjekter, både NMBU og BOA finansiert utstyr i oppdragsprosjekter)
 2. Arealkostnad (internhusleie) og bygningsavskrivinger
 3. Personalkostnader - teknikerårsverk (-timer) (lønnskostnad inkl. sosiale kostnader og overhead for teknisk-administrativt personale)
 4. Driftsmateriell (kjemikalier, gass, service- og vedlikeholdskontrakter).

Beregning av kapasitet og priser for bruk av et leiested

Fakultetene og enhetene som eier leiesteder beregner priser basert på de totale kostnadene (se over) og fordeler dette på den årlige kapasiteten til leiestedet.

Årlig kapasitet er dimensjonert antall brukertimer per år.

Pris = Leiestedskostnader/ årlig kapasitet

I praksis kan man operere med to ulike typer prising:

 • Pris for bruk av hvert enkelt utstyr
 • Inngangspris for adgang til laboratorie med flere enheter, med tilleggspris for evt. særskilt kostbart utstyr.

Pris kan være pr time, døgn, uke, pr enhet (eks. bur, kvm, e.l.).

Ulike priser for bidragsprosjekter og oppdragsprosjekter:

Merk at prisene for bidragsprosjekter og oppdragsprosjekter vil være forskjellige på grunn av statsstøtteregelverket og fordi avskrivninger for BOA-finansiert utstyr (for eksempel utstyr finansiert av Forskningsrådet) ikke inngår i bidragsprisen.

 • For bidragsprosjekter (=ikke-økonomisk aktivitet) gjelder "bidragspris", dvs. prising til selvkost, uten fortjeneste. Avskrivningskostnadene knyttet til allerede eksternt finansiert utstyr (for eksempel utstyr finansiert av Forskningsrådet) skal ikke inkluderes i priskalkylen. Fakultetet har anledning å egenfinansiere leiestedskostnader i bidragsprosjekter. 
 • For oppdrag (=økonomisk aktivitet) gjelder "oppdragspris", dvs. prisen består av totale kostnader knyttet til leiestedet, inkludert en rimelig fortjeneste (minst 5% fortjeneste.) Øvre grense for fortjeneste bestemmes av betalingsvilligheten i markedet. Det er ikke anlending å ta lavere pris enn tilsvarende tjeneste koster i et marked. Fakultetet har ikke anledning å egenfinansiere leiestedskostnader i oppdragssprosjekter. 

Mal for beregning av leiestedskostnader og priser

Økonomiavdelingen ved NMBU har laget en Mal for beregning av leiestedskostnader og priser.

Om statsstøtteregelverket

Dersom en part eller et foretak får en økonomisk fordel (gjennom subsidering med offentlige midler) som ikke kan oppnås på vanlige markedsmessige vilkår i et marked, er ikke dette i tråd med statsstøtteregelverket.  I slike tilfeller kan det medføre sanksjoner, typisk at den offentlige støtten måtte tilbakebetales. Les mer om statsstøtteregelverket her

Begreper og definisjoner

Interne prosjekter og aktiviteter

Er definert som basisfinansiert virksomhet (BFV) som undervisning/ emner, masterstudenter, statsfinansierte rekrutteringsstillinger, interne forskningsprosjekter og aktiviteter. Kalles også ikke-økonomisk aktivitet.

Bidragsprosjekter

Med bidragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter hvor institusjonen henter støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder uten at det foreligger krav om motytelse fra institusjonen når avtale om støtte inngås. Kalles også ikkeøkonomisk aktivitet.

Oppdragsprosjekter

Med oppdragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter hvor institusjonen utfører et oppdrag mot betaling fra ekstern oppdragsgiver, og det foreligger et krav om motytelse fra institusjonen når avtale/ kontrakt inngås. Kalles også økonomisk aktivitet.

Ikke-økonomisk aktivitet

 • Alle interne forskningsprosjekter og aktiviteter
 • Utdanningsvirksomhet (undervisning av emner)
 • Bidragsprosjekter (prosjekter uten motytelser) inkludert nærings-ph.d. som er vurdert som reelle samarbeidsprosjekter (NB: utlysninger og kontrakter må vurderes individuelt)

Økonomisk aktivitet

 • Utleie av laboratorier og leiesteder til oppdragsprosjekter
 • Salg av laboratorietjenester
 • Andre oppdragsprosjekter
 • Prosjekter som ikke er reelle samarbeidsprosjekter (NB: utlysninger og kontrakter må vurderes individuelt)
 • Etter- og videreutdanning uten studiepoeng

Etter- og videreutdanninger kan tilbys både som økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet.

Info for forskere

Kostnader til bruk av leiesteder

Alle som bruker NMBUs leiesteder må betale for dette. Det er anledning å søke Forskningsrådet, EU and andre finansieringskilder om midler til bruk av leiesteder. Prisene for bruk av leiesteder skal være tilgjengelig via leiestedenes egne nettsider.  Fakultetene har anledning til å egenfinansiere deler eller alle leiestedskostnadene i bidragsprosjekter. Se under for beregning av priser. 

Leiestedsforum

Leiestedsforum er opprettet for leiestedsansvarlige, økonomiansvarlige og eventuelt andre utpekt fra fakultetet for å diskutere problemstillinger rundt leiested. Målet er å få like måter å gjøre ting på, lære av hverandre og å spre informasjon på en effektiv måte. Tanken er også å få økt kjennskap til andre leiesteder/infrastrukturer på NMBU, og knytte kontakter hvor en ser at en har felles nytte av å sparre med noen som har like problemstillinger. Piloter som er i gang på noen av fakultetene, og når disse har kommet et stykke på vei, vil disse presentere sine problemstillinger som f.eks. hvordan de tenker å eller har løst en utfordring eller om rett og slett vil spørre forumet om råd. Basert på dette kan vi lage en «erfaringsbok» som sikrer at vi har lik praksis på samme problemstillinger. 

Forumet har ikke satt opp faste møter, men avtaler hva som er hensiktsmessig fra gang til gang. Ta kontakt om du vil bli innkalt til møtene.

Kontaktpersoner:

Publisert - Oppdatert

Del på