Policy for samarbeid

NMBUs samarbeid med næringsliv og offentlig sektor er avgjørende for at universitetets samfunns- og effektmål nås, og både ansatte og studenter skal bidra. Policyen er blant annet et viktig tiltak i målet om styrket arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

På bakgrunn av policyen skal det utarbeides handlingsplaner for NMBUs ledelse og for hvert fakultet.

NMBU skal anvende sin unike tverrfaglig profil og faglig bredde

 • Satse på langsiktig samarbeid med større forskningsinstitusjoner og forsknings- og utdanningssentre
 • Initiere og bidra i nettverk, kunnskapsklynger, arenaer og samarbeidsprosjekter med etablerte og nye næringer i utvikling
 • Bidra aktivt på sektorens fagpolitiske arenaer, råd og styrer innen forskning, utdanning og innovasjon
 • Ha samarbeidsavtaler med de strategisk viktigste aktører
 • Aktivt formidle utdanning, forskning og innovasjon
 • Utvikle kompetanse og kultur i nettverksbygging og -vedlikehold

Næringsliv og offentlig sektor skal bidra i viktige arenaer på NMBU gjennom

 • Et aktivt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
 • Aktivt forsknings- og utviklingsarbeid og samarbeid om undervisning
 • Økt bruk av bistillinger
 • Økt bruk av arbeidspraksis for studenter

NMBU skal styrke samfunnsrelevans i studieprogram på alle nivå

 • Styrke muligheten for praksis/yrkeserfaring integrert i utdanningen
 • Styrke samarbeid om semester- og gradsoppgaver
 • Øke ekstern deltakelse i programråd
 • Øke bruken av eksterne i studieprogrammene, emner, sensorer og bistillinger

NMBU skal legge til rette for å etablere næringsklynger på campus Ås

 • Styrke vårt bidrag til utvikling av gründerselskaper
 • Styrke campus Ås som arena for innovative teknologiske løsninger og tjenesteinnovasjon
 • Tilgjengeliggjøre forskningsinfrastrukturer, fysiske og digitale, for samarbeidspartnere
 • Utvikle campus Øst slik at selskaper og offentlige virksomheter kan etablere seg

NMBU skal være et inviterende universitet

 • Tilby relevant og attraktiv etter- og videreutdanning
 • Styrke alumnusvirksomheten
 • Aktivt videreutvikle arenaer og møteplasser, fysisk og digitalt, som styrker dialogen med næringsliv og offentlig sektor ved blant annet mentorordning, karrieredager og fagseminarer
 • Delta i og legge til rette for etablering av kunnskapsklynger
 • Utvikle effektive rutiner for samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon

 

Published 17. juni 2021 - 14:08 - Updated 18. juni 2021 - 8:32