Leiestedsforum og leiestedsmodellen

NMBU bruker TDI-modellen for å beregne totale kostnader knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter. Leiestedmodellen er en del av TDI-modellen, og det arbeides med implementering av denne. Her kan du lese mer om Leiestedsforum og om leiestedsmodellen. 

Leiestedsforum

Hva er et leiested?

Med «leiested» menes laboratorium, vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur eller annen forskningsinfrastruktur som benyttes til forskning. Ofte vil et leiested bestå av flere utstyrsenheter. 

Prinsipper for bruk av NMBUs leiesteder

 1. Prosjekter og aktiviteter som gjennomføres i regi av NMBU plikter å bruke NMBUs leiesteder så lenge det er kapasitet og at leiestedet har tjenesten som etterspørres.
 2. Leiestedskostnader skal beregnes ved hjelp av leiestedsmodellen (se under).
 3. Leiestedskostnadene må finansieres. Dette kan gjøres med midler fra en eller flere kilder:
  Interne prosjekter (inkl. studentaktivitet) og bidragsprosjekter skal betale for de faktiske leiestedskostnadene. Fakultetet kan velge å egenfinansiere hele eller deler av disse. Forsøkssentrene Senter for husdyrforsøk (SHF) og Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) har en egen rammetildeling som kan benyttes til egenfinansiering etter gitte vilkår.
  Oppdragsprosjekter skal betale for de faktiske leiestedskostnadene og i tillegg inkludere en rimelig fortjeneste, minst 5%. Oppdragsprosjekter skal ikke betale mindre enn markedspris for bruk av NMBUs leiesteder.
 4. Betaling for leiestedskostnader kan skje gjennom fakturering for faktisk bruk eller gjennom avtalt semesterpris/ årspris.
 5. NMBUs leiesteder skal ha en prioriteringsliste av ulike brukere (interne, bidrag, oppdrag) ved kapasitetsmangel. Prioriteringen skal være åpent tilgjengelig på leiestedets nettsider.
 6. NMBUs leiesteder bør ikke benytte mer enn 20% av total årlig kapasitet til økonomisk aktivitet.

Leiestedsmodellen

Leiestedsmodellen er en kostnadsmodell som brukes for å kalkulere og henføre kostnader for bruken av laboratorier og forskningsinfrastrukturer (leiesteder). Kostnadene skal fordeles forholdsmessig mellom de prosjekter og aktiviteter som anvender leiestedet. Det er fire kostnadskomponeneter som må inkluderes når man beregner leiestedskostnader:

 1. Avskrivningskostnader (kun på NMBU finansiert utstyr i bidragsprosjekter, både NMBU og BOA finansiert utstyr i oppdragsprosjekter)
 2. Arealkostnad (internhusleie) og bygningsavskrivinger
 3. Personalkostnader - teknikerårsverk (-timer) (lønnskostnad inkl. sosiale kostnader og overhead for teknisk-administrativt personale)
 4. Driftsmateriell (kjemikalier, gass, service- og vedlikeholdskontrakter)

Beregning av priser bruk av et leiested

Fakultetene og enhetene som eier leiesteder beregner priser basert på de totale kostnadene (se over) og fordeler dette på kapasiteten til leiestedet.

Pris = Leiestedskostnader/ kapasitet

I praksis kan man operere med to ulike typer prising:

 • Pris for bruk av hvert enkelt utstyr
 • Inngangspris for adgang til laboratorie med flere enheter, med tilleggspris for evt. særskilt kostbart utstyr

Pris kan være pr time, døgn, uke, pr enhet (eks. bur, kvm, e.l.)

Ulike priser for bidragsprosjekter og oppdragsprosjekter:

Merk at prisene for bidragsprosjekter og oppdragsprosjekter vil være forskjellige på grunn av statsstøtteregelverket og fordi avskrivninger for BOA-finansiert utstyr ikke inngår i bidragsprisen.

 • For bidragsprosjekter (=ikke-økonomisk aktivitet) gjelder "bidragspris", dvs. prising til selvkost, uten fortjeneste. Avskrivningskostnadene knyttet til allerede eksternt finansiert utstyr (eks. NFR) skal ikke inkluderes i priskalkylen.
 • For oppdrag (=økonomisk aktivitet) gjelder "oppdragspris", dvs. prisen består av totale kostnader knyttet til leiestedet, inkludert en rimelig fortjeneste (minst 5% fortjeneste.) Øvre grense for fortjeneste bestemmes av betalingsvilligheten i markedet.

Mal for beregning av leiestedskostnader og priser

Økonomiavdelingen ved NMBU har laget en Mal for beregning av leiestedskostnader og priser.

Info for forskere

Kostnader til bruk av leiesteder

Alle som bruker NMBUs leiesteder må betale for dette. Det er anledning å søke Forskningsrådet om midler til bruk av leiesteder. Prisene for bruk av leiesteder skal være tilgjengelig via leiestedenes egne nettsider.  Fakultetene har anledning til å egenfinansiere deler eller alle leiestedskostnadene i bidragsprosjekter. Se under for beregning av priser. 

Leiestedsforum

Leiestedsforum er opprettet for leiestedsansvarlige, økonomiansvarlige og eventuelt andre utpekt fra fakultetet for å diskutere problemstillinger rundt leiested. Målet er å få like måter å gjøre ting på, lære av hverandre og å spre informasjon på en effektiv måte. Tanken er også å få økt kjennskap til andre leiesteder/infrastrukturer på NMBU, og knytte kontakter hvor en ser at en har felles nytte av å sparre med noen som har like problemstillinger. Piloter som er i gang på noen av fakultetene, og når disse har kommet et stykke på vei, vil disse presentere sine problemstillinger som f.eks. hvordan de tenker å eller har løst en utfordring eller om rett og slett vil spørre forumet om råd. Basert på dette kan vi lage en «erfaringsbok» som sikrer at vi har lik praksis på samme problemstillinger. 

Forumet har ikke satt opp faste møter, men avtaler hva som er hensiktsmessig fra gang til gang. Ta kontakt om du vil bli innkalt til møtene.

Kontaktpersoner: Laila Johansen og Ann-Solveig Hofseth i Økonomiavdelingen.

 

Published 21. november 2018 - 12:00 - Updated 15. oktober 2020 - 11:38