Veilederinfo

Kort innføring i NMBUs forskerutdanning (nettsider, regelverk, administrative rutiner m.m) (pdf)

Tips til ph.d.-veiledere:

 • Vær bevisst rekrutteringsfaktorer: Karakterer, motivasjon, faglig match prosjekt og bakgrunn og språknivå
 • Bruk tid på å bli kjent med kandidaten som person, dette vil hjelpe til å finne utviklingspotensialet
 • Bidra til forskning fra begynnelsen, innledende prosjekt som vil gi grobunn for oppgaveaktivitet
 • Motivér til skriving fra begynnelsen
 • Sørg for at fagarena internasjonalt kommer i gang og at den er stabil gjennom løpet, finn den individuelle metoden
 • Hjelp kandidaten inn i større prosjekter med andre kandidater og postdoktorer.
 • Vær en forskerkollega like mye som veileder, og se på ph.d.-kandidaten som en ressurs for mer enn kun oppgaven
 • Bruk forskriften aktivt, følg milepæler
 • Behjelpelig med å bidra til verktøy for kommunikasjon: vitenskapelige ferdigheter innen skriving, presentasjon, språk
 • Vær motivator og gi så mye entusiasme og positive tilbakemeldinger som mulig og konstruktiv kritikk når nødvendig

Om Veiledning i NMBUs Etiske retningslinjer (§3.3):

 • Alle ansatte og studenter har krav på et arbeidsmiljø fritt for trakassering.
 • Alle medarbeidere har plikt til å rapportere om mobbing, trakassering, diskriminering og andre uønskede forhold som kan medføre fare for liv og helse.
 • Studentene har krav på undervisning og veiledning av høy kvalitet, samt rettferdig bedømmelse av sitt arbeid.
 • Partene i et veiledningsforhold skal utvise respekt for hverandres personlige og faglige integritet. 

”Veiledningsforhold” omfatter her forholdet mellom lærer og stipendiat, lærer og student, faglig leder og lærling, postdoktor og mentor. Partene i veiledningsforholdet skal utvise respekt for hverandres personlige og faglige integritet, og avstå fra enhver handling eller uttalelse som kan innebære angrep på den annen parts verdighet.

Dette innebærer at: 

 • Veileder har hovedansvaret for at veiledningen foregår i saklige og profesjonelle former, og bør være seg bevisst den maktposisjon som veilederrollen kan gi i forholdet til den som veiledes.
 • Veileder må ikke utnytte sin autoritetsposisjon til å oppnå fordeler fra den som veiledes, eller til å oppnå private tjenester eller ytelser. Faglig kunnskap skal ikke utnyttes for å krenke eller undertrykke andre.
 • Veileder skal være varsom med å kommentere den som veiledes, personlig, fysisk eller kjønnsmessig. Studenten skal vise tilsvarende respekt for veileder som person.
 • Veileder skal unngå å diskutere interne kollegiale forhold med studenter og stipendiater. På samme måte skal ansatte vise diskresjon overfor kolleger og studenter. Informasjon av personlig, sensitiv og fortrolig art som har blitt formidlet i sammenheng med veiledningen, skal behandles av begge parter med diskresjon.
 • Veileder må utvise forsiktighet med tanke på diskusjon av den veilededes faglige og personlige anliggender med andre studenter eller stipendiater.

Studenten bør utvise tilsvarende hensyn overfor veileder. Private relasjoner som er uforenlige med den profesjonelle relasjonen bør ikke forekomme.

Dette innebærer at:

 • Det påhviler veileder å sørge for at den nødvendige profesjonelle distanse opprettholdes og at det ikke innledes relasjoner som setter kandidaten i en sårbar situasjon. Doble relasjoner i veilederforholdet (som slektsforhold, kjærlighetsforhold eller privatøkonomiske relasjoner) bør ikke forekomme.
 • Veileder skal ikke motta noen form for honorar for veiledningen utover det som er avtalt med NMBU.

Published 19. desember 2016 - 10:46 - Updated 26. April 2018 - 9:41