Søknad og opptak

Opptakskrav

Utdanning

Søkeren må ha mastergrad av minst 120 studiepoengs omfang eller cand.med.vet.-utdanning eller femårig profesjonsutdanning/ integrert mastergrad hvor minst 120 studiepoeng er på masternivå. 

Faglig bakgrunn og evt. karakterkrav

Søkeren må ha sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium og den må være faglig relevant for ph.d.-programmet det søkes opptak ved. Enkelte av fakultetet som det søkes opptak ved, har egne karakterkrav. Se mer informasjon her.

Engelskkunnskaper

Søkeren må dokumentere ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig. Jf. § 5.2 (2) i ph.d.-forskriften

Andre krav

Fakultetet som det søkes opptak ved, kan stille krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak.

Søkeren må dokumentere full finansiering for hele opptaksperioden. Finansiering av et ph.d.-studie kan skje ved tilsetting i stipendiatstilling ved NMBU eller via forskningsmidler fra Norges Forskningsråd, offentlige eller private organisasjoner eller bedrifter. 

Søknaden

Søknad om opptak til et ph.d.-program ved NMBU skjer på fastsatt søknadskjema SKJEMA 1.1.1, og skal normalt leveres fakultetet senest 2 måneder etter oppstart.

Følgende informasjon skal dokumenteres i skjemaet:

 • Forslag til veiledergruppe og angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø
 • Oversikt over finansiering og evt. avtale om ekstern finansiering
 • Prosjektskisse med plan for forskningsarbeidet (ca 1-3 sider)
 • Eventuelle planer for opphold ved annen institusjon
 • Eventuelt ønske om bruk av et annet språk enn engelsk eller norsk i avhandlingen
 • Redegjørelse for tilgang til nødvendig infrastruktur for gjennomføring av forskningsprosjektet og eventuell avtale om dette med ekstern part

Følgende dokumenter skal legges ved:

 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper, jf. § 5.2 (2) i ph.d.-forskriften
 • Dokumentasjon (attesterte kopier av originale vitnemål og karakterutskrifter) av den utdanningen som skal ligge til grunn for opptak
 • Dokumentasjon på statsborgerskap/ pass
 • For utenlandsk utdanning: Offisiell beskrivelse av karaktersystemet fra institusjonen hvor utdanningen er avlagt

Hvem kan være veileder?

Det er et krav at veileder har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og at vedkommende er aktiv forsker. Kravet "aktiv forsker" medfører at førstelektor og dosent ikke kan være ph.d-veileder (Ph.d.-forskriften § 7 første ledd). Hovedveileder må ha kompetanse i veiledning av ph.d.-kandidaten enten i form av tidligere veiledningserfaring eller gjennomført veilederopplæring. Hovedveileder skal normalt være tilsatt ved det fakultetet som ph.d.-kandidaten er knyttet til. I spesielle tilfeller kan eksternt tilsatt oppnevnes som hovedveileder. Dersom hovedveileder er ekstern skal det oppnevnes minst en veileder fra NMBU.

Ph.d.-avtale og utdanningsplan

Ph.d.-avtalen (SKJEMA 1.1.2) og Utdanningsplanen (SKJEMA 1.1.3) skal leveres senest 6 måneder etter oppstart, men kan også leveres sammen med Søknad om opptak (SKJEMA 1.1.1).

Ph.d.-avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden (=avtaleperioden). Hvis du tilsettes som stipendiat ved NMBU, skal du undertegne en egen arbeidsavtale med universitetet.

Utdanningsplanen skal inneholde plan for fremdriften av ph.d.-prosjektet og opplæringsdelen. Opplæringsdelen skal inneholde emner på ph.d.- eller masternivå som totalt gir mellom 30 og 60 studiepoeng (ECTS), etter nærmere spesifikasjoner fra fakultetet. Et emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi på minimum 5 studiepoeng skal inngå i opplæringsdelen. Emner som skal inngå i opplæringsdelen kan ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato. Opplæringsdelen må være slik at den sammen med arbeidet med avhandlingen gir nødvendig faglig bredde og fordypning.

Tilsetting i stipendiatstilling ved NMBU

Selv om du er tilsatt som stipendiat ved universitetet, betyr det ikke at du automatisk har opptak på et ph.d.-program. Tilsetting og opptak er to parallelle prosesser som søkes separat, men de skal så langt som det er mulig samordnes ved fakultetet det søkes opptak ved. Du må derfor være forberedt på å dokumentere at du fyller opptakskravene til ph.d.-studiet når du søker på en stipendiatstilling.

Samarbeid med ekstern part

 1. Dersom du har finansiering fra, tilsetting hos eller mottar andre bidrag fra en ekstern part (ikke-gradsgivende institusjon, f.eks. forskningsinstitutt, bedrift, offentlig sektor el.) skal den eksterne parten også involveres når du inngår "Ph.d.-avtale for gjennomføring av doktorgradsutdanning ved NMBU". Dersom det skulle være behov for å avtaleregulere andre forhold enn de som er omtalt i ph.d.-avtalen, kan dette gjøres i form av vedlegg til ph.d.-avtalen. Ved spørsmål kontakt gjerne juridisk seniorrådgiver vegard.arnhoff@nmbu.no.
 2. Dersom du skal gjennomføre ph.d.-utdanningen i samarbeid med en annen gradsgivende institusjon (universitet, eller høgskole med rett til å tildele doktorgrader, i inn- eller utland) skal ansvar og samarbeid reguleres gjennom en såkalt Cotutelle-avtale (SKJEMA 1.2). Vær oppmerksom på at denne avtalen kommer i tillegg til den vanlige ph.d.-avtalen som du inngår med NMBU.
Published 17. november 2014 - 12:17 - Updated 4. February 2020 - 8:17