Før du søker

Fakta om forskerutdanningen ved NMBU

  • Forutsetter fullført mastergrad eller profesjonsgrad
  • Normert til tre års fulltidsstudier
  • Selvstendig forskningsarbeid på 2,5 år
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • NMBU har ca. 90-100 disputaser årlig

Finn ut om du kan ta en forskerutdanning ved NMBU

Utdanning

Du må ha mastergrad av minst 120 studiepoengs omfang som er bygd på en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng (ECTS), eller cand.med.vet.-grad, eller integrert mastergrad på minimum 300 studiepoeng (ECTS).

Faglig bakgrunn og evt. karakterkrav

Du må ha sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium og den må være faglig relevant for ph.d.-programmet det søkes opptak ved. Enkelte av fakultetet som det søkes opptak ved, har egne karakterkrav. Se mer informasjon i fakultetenes utfyllende regler her.

Engelskkunnskaper

Du må dokumentere ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig. Kravet kan dekkes på én av følgende måter (jf. § 5.2 i ph.d.-forskriften):

a. Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eller engelsk fordypning fra Vg2 eller Vg3 med bestått karakter, eller International Baccalaureat (IB) Diplom.
b. Engelsk språktest:

i.   TOEFL-test med minst 580 poeng for Paper-based test (PBT), eller 92 poeng for Internet-based test (IBT), eller
ii.  IELTS Academic test med minst 7.0 poeng, eller
iii. Cambridge Certificate, C1 Advanced eller C2 Proficiency, med karakteren C eller bedre, eller
iv.  Pearson Test of English (PTE Academic) med minst 65 poeng.

c. Minimum ett fullført år av universitetsstudier i Storbritannia, Irland, USA, Canada, New Zealand eller Australia. En fullført bachelorgrad, eller minimum ett fullført år av masterstudier, med engelsk som undervisningsspråk, i et nordisk land.

Engelskferdigheter på tilsvarende nivå som beskrevet i punktene a.-c., men dokumentert på andre måter, kan i særskilte tilfeller godkjennes av fakultetet etter en individuell vurdering av søkers dokumentasjon.

Finansiering

Du må ha tilstrekkelig finansiering for hele avtaleperioden (dvs. 3 års fulltidsstudier) for å kunne få opptak. Den vanligste finansieringsformen er tilsetting i en stipendiatstilling.

Doktorgradsstipend / stipendiatstilling

Et doktorgradsstipend innebærer at du får et midlertidig ansettelsesforhold (åremålsstilling) med arbeidsplass ved et av universitetets fakulteter. Stipendiatstillinger gis normalt for 3 år uten pliktarbeid eller 4 år med pliktarbeid. For å få en stipendiatstilling må du søke på en utlyst stilling. Ved NMBU legges det kontinuerlig ut nye stillinger. Se oversikt over ledige ph.d.-stillinger her.

Ekstern finansiering

Det er også mulig å få opptak med annen finansiering. Eksempler på slik finansiering kan være ansettelse i stipendiatstilling eller i stilling med tilstrekkelig forskningstid ved en annen institusjon, nærings-ph.d. eller offentlig-sektor-ph.d. Her kan det stilles krav om tilknytning til et fagmiljø ved fakultetet (residensplikt) (se mer informasjon i fakultetenes utfyllende regler her). Dersom du har ekstern finansiering, må du kunne dokumentere fullfinansiering for hele opptaksperioden inkl. driftsmidler.

Andre krav

Fakultetet som det søkes opptak ved, kan stille krav om at du gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak. Se mer informasjon i fakultetenes utfyllende regler her.

Organsiering

NMBU har sju fakultet og ti ph.d.-program. Fakultetene er ansvarlig for sine egne ph.d.-program og søknad om opptak sendes til det fakultetet du søker opptak ved. NMBU har et ph.d.-regelverk (ph.d.-forskrift), og hvert fakultet har egne utfyllende regler

Published 17. november 2014 - 12:17 - Updated 14. juni 2021 - 14:34