Søknad om opptak eksterne kandidater

Søknad om opptak for eksterne kandidater

Søknad om opptak til et av NMBUs ph.d.-program foregår ved å fylle ut et word dokument og ett digitalt skjema. Det digitale skjemaet benyttes for å innhente sensitive personopplysninger som personnummer, kopi av pass m.m som ikke kan skrives inn i word dokumentet (jf. GDPR reglementet).

NMBU 1.1 Søknad om opptak (word dokument)

Opptakssøknaden skal inneholde dokumentasjon av den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket, engelskkunnskaper og fullfinansiering av hele opptaksperioden. 

I tillegg skal følgende beskrives i søknaden:

  • Forslag til veiledere og tilknytning til fagmiljø ved NMBU
  • Prosjektskisse med faglig redegjørelse for prosjektet og fremdriftsplan
  • Beskrivelse av eventuelle spesielle behov for faglige og materielle ressurser, som tilgang til nødvendig infrastruktur for å gjennomføre ph.d.-prosjektet
  • Opplysninger om planlagt hovedarbeidssted
  • Opplysninger om eventuelle immateriellrettslige forhold og redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser
  • Informasjon om hvorvidt prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer, tillatelse til behandling av personopplysninger eller andre tillatelser. Slike tillatelser bør om mulig legges ved søknaden.

Digitale skjema for innhenting av sensitive personopplysninger

NMBU må innhente sensitive personopplysninger via et digitalt skjema. Fakultetets ph.d.-rådgiver får passordbeskyttet tilgang til dine insendte personopplysninger. Du vil motta en kopi av skjemaet med vedlegg, til den e-postadressen du har oppgitt. Her er lenke for hvert fakultets skjema:

Behandling og vedtak

Fakultetet behandler søknad om opptak og fatter vedtak normalt innen fire uker etter mottak. Fakultetet kan for å behandle søknaden kreve at søker ettersender eventuell manglende dokumentasjon. En forutsetning, men ikke en garanti for opptak, er at kravene til utdanning, finansiering og engelskkunnskaper er oppfylt. Opptak til et ph.d.-program ved NMBU kan begrenses av potensielle ph.d.-prosjekters relevans for forskningsmiljøene, fakultetets ph.d.-veilederkapasitet eller andre begrensende forhold.

Published 4. desember 2020 - 9:55 - Updated 8. February 2021 - 10:47