Meny
Forskning
Hvem gjør hva på campus Adamstuen?

Hvem gjør hva på Campus Adamstuen?

English site here

På denne siden finner du en kort oversikt over de ulike fasene og rutinene i ph.d.-utdanningen på campus Adamstuen.

NVH

NVH

Foto
NMBU

Hvem gjør hva på campus Adamstuen?

1. Søknad, opptak, avtale og utdanningsplan (utfyllende informasjon her)

Innen to måneder etter oppstart:

Søknad og opptak:

 • Ph.d.-kandidat fyller ut SKJEMA 1.1.1 (søknad om opptak til ph.d.-program og utdanningsplan) i samarbeid med veileder og sender søknad med vedlegg til det fakultetet han/hun er tilknyttet.
 • Fakultetet oppretter doktorgradsmappe og arkiverer søknaden i Public360.
 • Fakultetets representant i Ph.d.-utvalget evaluerer søknaden og skriver en faglig vurdering/evaluering (Evalueringsskjema her).
 • Dekan kvalitetssikrer opptakssøknaden og evalueringen.
 • Fakultetet oversender opptakssøknaden og evalueringen til ph.d.-rådgiver som foretar en kvalitetssikring og administrativ vurdering.

Ved opptak:

 • Ph.d.-rådgiver utarbeider et opptaksbrev.
 • Leder for Ph.d.-utvalget signerer opptaksbrevet.
 • Opptaksbrevet sendes til ph.d.-kandidat med kopi til dekan, fakultetets representant i Ph.d.-utvalget og veiledere.
 • Ph.d.-rådgiver registrerer ph.d.-kandidat i FS (Felles Studentsystem).
 • Ph.d.-kandidat kan melde seg til emner når han/ hun er registret i FS.
 • Ph.d.-kandidat kontakter ph.d.-rådgiver dersom han/ hun ønsker å bli registrert i FS før opptak er godkjent.

Innen seks måneder etter oppstart:

Avtale og utdanningsplan:

 • Ph.d.-kandidat fyller ut SKJEMA 1.1.2 (ph.d.-avtale) i samarbeid med veileder innen seks (6) måneder etter oppstart og leverer dette elektronisk til fakultetet.
 • Skjema 1.1.3 (utdanningplan) ble 1. september 2016 slått sammen med skjema 1.1.1 (søknad om opptak). Dersom ph.d.-kandidaten har fylt ut gammelt opptaksskjema (uten utdanningplan) må SKJEMA 1.1.3 fylles ut og sendes elektronisk til fakultetet innen seks (6) måneder etter oppstart.
 • Dekan og/ eller fakultetets representant i Ph.d.-utvalget kvalitetssikrer og signerer.
 • Fakultetet arkiverer avtale og utdanningsplan i Public360 og gir beskjed til kandidaten via e-post (med kopi til ph.d.-rådgiver).

 

 2. Gjennomføring (utfyllende informasjon her)

 • Ph.d.-kandidat fyller ut SKJEMA 2.1.1 (framdriftsrapport) og leverer dette elektronisk til instituttleder ved sitt institutt innen 15.01 hvert kalenderår.
 • Ph.d.-kandidat fyller ved behov ut SKJEMA 2.1.2 (endring av avtaleperioden), SKJEMA 2.3 (endring av veiledergruppen) i samarbeid med veileder og leverer dette elektronisk til fakultetet.
 • Dekan og/ eller fakultetets representant i Ph.d.-utvalget godkjenner og signerer.
 • Fakultetet arkiverer i Public360 med kopi til ph.d.-rådgiver.
 • Ph.d.-rådgiver formidler svar til kandidaten om godkjenning av eventuelle endringer. 

3. Opplæringsdelen (utfyllende informasjon her)

 • For å kunne melde seg opp i emner, må kandidaten være registrert i FS. Ved manglende registrering, kontakt ph.d.-rådgiver.
 • Ph.d.-kandidat melder seg selv opp til emner ved NMBU via StudentWeb eller ved å kontakte SiT (Studentenes informasjonstorg)
 • Obligatoriske ph.d.-emner på campus Adamstuen er: VET400 Introduction to biomedical research, VET420 Midterm course og VET421 Midterm evaluation.
 • Alle ph.d.-emner som går på campus Adamstuen begynner på emnekoden VET. Emnene finnes her

Hvis kandidaten ønsker å bytte et emne i opplæringsdelen, må han/hun fylle ut SKJEMA 2.2 for endring av opplæringsdelen og sende dette til fakultetet hvor han/hun har opptak. Dette skal gjøres før emnet kandidaten ønsker å bytte til er gjennomført og det er fakultetet som avgjør om emnet kan byttes ut eller ikke.

 • Dekan og/ eller fakultetets representant i Ph.d.-utvalget godkjenner endringer og signerer.
 • Fakultetet arkiverer i Public360 med kopi til ph.d.-rådgiver.
 • Fakultetet gir beskjed til kandidaten om at endringen er godkjent. 

Oppstartsseminar, midtveisevaluering og sluttseminar: 

Oppstartsseminar:

 • Ph.d.-kandidaten skal ha et oppstartseminar innen 6 måneder fra oppstart.
 • Hovedveileder legger til rette for gjennomføring av oppstartsseminar.
 • Dokumentasjon på gjennomført startseminar inkluderes i neste fremdriftsrapport.

Midtveiseveluering:

 • Ph.d.-kandidat melder seg opp til VET421 - Midtveisevaluering via StudentWeb.
 • Hovedveileder legger til rette for gjennomføring av midtveisevaluering.
 • Hovedveileder og dekan fyller ut og signerer SKJEMA 2.4 (Midtveisevaluering). 
 • Skjemaet sendes til ph.d.-kandidat og ph.d.-rådgiver etter fullført evaluering.

Sluttseminar:

 • Ph.d.-kandidaten skal ha et sluttseminar.
 • Veileder og dekan legger til rette for sluttseminar som skal avholdes før prøveforelesning og disputas.

Godkjenning av opplæringsdelen:

 • Før avhandlingen leveres inn til bedømmelse, må opplæringsdelen være godkjent. Opplæringsdelen godkjennes ut fra dokumentasjon på at elementene som inngår er gjennomført og bestått i tråd med kravene i Ph.d.-forskriften og eventuelle særlige krav fastsatt i Ph.d.
 • Karakterutskrifter/bekreftelser på emner som er gjennomført ved andre læresteder (nasjonalt eller internasjonalt) må kandidaten selv sørge for å levere til Ph.d.-rådgiver ved Campus Adamstuen. Vi foretrekker å få dette samlet.
 • Sensur fra emner tatt ved NMBU er registrert fortløpende.
 • Dersom innholdet i opplæringsdelen avviker fra (tidligere godkjent) utdanningsplan, skal SKJEMA 3.1 «Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel» fylles ut og leveres til fakultetet.
 • Ph.d.-rådgiver registrerer fullførte emner og presentasjoner/postere i FS og informerer ph.d.-kandidaten om at opplæringsdelen er godkjent.

4. Avslutning

 • Opplæringsdelen, samt dokumentasjon, må være levert og godkjent før avhandlingen kan leveres (se punkt 3).
 • Hovedveileder fyller ut SKJEMA 4.1 (Forslag til bedømmelseskomité) og sender denne elektronisk til dekan. Godkjent forslag sendes til ph.d.-rådgiver (via P360), som på vegne av rektor oppnevner og informerer bedømmelseskomiteen.
 • Ph.d.-kandidat fyller ut SKJEMA 4.2 (Innleveringsskjema - doktorgradsutdanningen) og leverer dette samt et eksemplar av avhandlingen til instituttleder for godkjenning.
 • Dekans signering av innleveringsskjemaet er godkjenning av at avhandlingen er klar til å sendes bedømmelseskomiteen for evaluering.
 • Ph.d.-kandidat bestiller ISBN-nr, ISSN-nr og Thesis-nr til avhandlingen bestilles ved å sende epost til NMBU-biblioteket, campus Adamstuen: Anne-Cathrine Munthe
 • Ph.d.-rådgiveren er ansvarlig for oversending av avhandlingen til bedømmelseskomiteen.

Innlevering (senest 3 måneder før planlagt disputas):

Ph.d.-kandidat leverer elektronisk følgende til ph.d.-rådgiver:

 • Ferdig utfylt og godkjent SKJEMA 4.2 (Innleveringsskjema - doktorgradsutdanningen)
 • Ferdig utfylt SKJEMA 4.3 (Medforfattererklæringsskjema) med signaturer fra medforfattere. Leveres i artikkelrekkefølge.
 • PDF versjon av avhandling.

Ph.d.-kandidat leverer fysisk følgende til ph.d.-rådgiver:

 • Originaler av medforfattererklæringer
 • 5 innbundne/heftede eksemplarer av avhandlingen

«Errata»:

 • En avhandling må bli trykket nøyaktig slik den ble innlevert.
 • Bare formelle korrigeringer («errata») som ikke berører det vitenskapelige innholdet, kan utføres før den endelige trykkingen eller publiseringen. 
 • Søknad om å få rette opp formelle feil sendes til ph.d.-rådgiver senest to (2) uker før komiteens frist for avlevering av innstilling, og kan bare skje en gang.
 • Ph.d.-rådgiver videresender erratalisten til Ph.d.-utvalg leder som formelt må godkjenne den før feilene korrigeres og det gis klarsignal til trykking. 

Etter innlevering:

 • Bedømmelseskomiteen fyller ut SKJEMA 4.4 (Bedømmelseskomiteens innstilling) og sender skjema og tema for prøveforelesning til ph.d.-rådgiver senest 25 arbeidsdager før planlagt disputas.
 • Ph.d.-rådgiver sender innstilling og tema for prøveforelesning til leder for Ph.d.-utvalget for godkjenning.
 • Etter godkjenning av avhandlingen sender ph.d.-rådgiver SKJEMA 4.4. til ph.d.-kandidat/ veiledere.
 • Ph.d.-kandidaten tar kontakt med sitt fakultet angående trykking av avhandling. Se informasjon om trykking.
 • Ph.d.-kandidaten sender inn pressemelding (via pressemeldingsskjema) til Kommunikasjonsavdelingen: redaksjonen@nmbu.no
 • Ph.d.-rådgiver sender tema for prøveforelesning til kandidat med kopi til veiledere 10 arbeidsdager før disputasdato.

Pliktavlevering:

 • Ph.d.-kandidaten leverer 70 eksemplarer av den ferdig trykte avhandlingen i resepsjonen i Studieavdelingen.
 • Anhandlingen distribueres til Universitetsbiblioteket ved NMBU og Nasjonalbiblioteket. 
 • Ph.d.-kandidaten sender pdf-versjon av godkjent avhandling til phdthesis.sa@nmbu.no til bruk for senere elektronisk arkivering ved biblioteket.

Arkivering av doktoravhandling i NMBUs åpne arkiv - Brage

 • NMBUs åpne arkiv Brage sikrer digital lagring og publisering av doktoravhandlinger og masteroppgaver utført ved NMBU.
 • For å gjøre dette så enkelt og trygt som mulig for den enkelte forsker og student har Universitetsbiblioteket som forvalter og administrator av Brage NMBU, utarbeidet rutiner og retningslinjer.
 • Les mer om «Egenarkivering av doktorgradsavhandlinger i Brage NMBU» her.

Doktorgradsprøven (disputas):

Etter disputas:

 • Disputasleder er ansvarlig for at bedømmelseskomiteen fyller ut og signerer SKJEMA 4.5 (Bedømmelseskomiteens evaluering ("statement")) etter prøveforelesning og disputas, og at skjemaet leveres til ph.d.-rådgiver.
 • Ph.d.-rådgiver skriver brev om tildeling av grad som sendes til doktoren etter disputasen. Ph.d.-rådgiveren produserer også vitnemålet til doktoren.
 • Doktoren inviteres til årlig doktorgradsseremoni (september).
Published 29. oktober 2015 - 10:46 - Updated 9. januar 2017 - 8:54