Opplæringsdelen

Opplæringsdelen er definert i de ulike ph.d.-programmene. Innholdet av opplæringsdelen må være slik at det sammen med arbeidet med avhandlingen gir faglig bredde og fordypning. 

Opplæringsdelen skal inneholde emner på ph.d.- eller masternivå som totalt gir mellom 30 og 60 studiepoeng (ECTS), etter nærmere spesifikasjoner fra fakultetet.

Opplæringsdelen må være slik at det sammen med arbeidet med avhandlingen gir nødvendig faglige bredde og fordypning.

Utdanningsplan innen 6 måneder etter oppstart

Opplæringsdelen skal planlegges sammen med veileder, helst ved søknad om opptak til ph.d.-utdanningen (Søknad om opptak SKJEMA 1.1.1). Plan for opplæringsdelen må leveres fakultetet for godkjenning senest 6 måneder etter start på ph.d.-studiet.

Forskningsetikk

Et emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi på minimum 5 studiepoeng skal inngå i opplæringsdelen. PHI401 og VET400 dekker dette behovet. Dersom du har tatt et annet emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi, kan du søke fakultetet om å få godkjent dette emnet inn i opplæringsdelen din. Lever emnebeskrivelse og karakterutskrift/kursbevis til fakultetet slik at de kan bedømme innhold i og omfang av emnet. Fakultetet rådfører seg med NMBUs etikkråd dersom det er tvil om emnet kan godkjennes.

Alder på emner

Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn 2 år ved oppstartdato. Arbeid som inngår i veterinær diplomatutdanning og forskerlinja ved veterinærstudiet, kan likevel godtas.

Endringer i opplæringsdelen/utdanningsplanen

Hvis du i samråd med hovedveileder ønsker å bytte ut et emne i opplæringsdelen, må du fylle ut og sende til SKJEMA 2.2 for endring av opplæringsdelen fakultetet. Dette skal gjøres før du har tatt emnet du vil bytte til og det er fakultetet som avgjør om du kan få bytte ut emnet eller ikke.

Emner ved NMBU

Se NMBUs emnetilbud via lenkene til høyre. Oppmeldingsfristene finner du i Akademisk kalender.

Emner ved andre institusjoner

Dersom NMBU ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for at ph.d.-kandidaten får egnet opplæring ved andre institusjoner eller enheter som gir godkjent ph.d.-utdanning. Kandidaten må selv finne emner ved andre universiteter.

NMBU er med i NOVA University Network (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network). NOVA-kurs som tilbys i 2018.

Det er viktig å sette seg inn i reglene for opptak og orientere seg om frister for å søke, melde seg opp til eksamen osv. ved andre universiteter.

Her kan du finne informasjon om emner som arrangeres via nasjonale Forskerskoler.

Spesialpensum (tidligere "Fritt emne")

Dersom det ikke finnes egnet undervisnings­tilbud ved NMBU, kan spesialpensum på ph.d.-nivå godkjennes som en del av opplæringsdelen. Før du gjennomfører et spesialpensum må du inngå en avtale om spesialpensum (SKJEMA 3.2) med fagansvarlig fakultet. For å bli meldt opp i emnet må du levere/sende avtalen til Studentenes informasjonstorg sit@nmbu.no.

Generelle ferdigheter

Ph.d.-kandidater forventes også å tilegne seg generelle ferdigheter – for eksempel presentasjoneteknikk og formidling, vitenskapelig skriving o.l.

Godkjenning av opplæringsdelen

Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent av fakultetet før du kan levere avhandlingen til bedømmelse. Se avsnittet om Avslutning.

 

 

Se eventuelt spesifikke rutiner gjeldende for hvert fakultet.

Published 3. desember 2014 - 11:08 - Updated 1. February 2019 - 8:51