Oppstart av ph.d.-utdanningen

Opptak

Stipendiat ved NMBU

Opptak til NMBUs ph.d.-program gjøres i sammenheng med ansettelse i stilling som stipendiat. Fakultetet kan, ved behov, be om at Søknad om opptak (SKJEMA 1.1.1)  fylles ut og sendes til fakultetet.  

Eksterne kandidater

Kandidater som er ansatt ved en ekstern institusjon og som ønsker opptak ved ett av NMBUs ph.d.-program må sende inn Søknad om opptak (SKJEMA 1.1.1) senest to måneder etter oppstart i stillingen.

Søknaden skal inneholde dokumentasjon av:

 • Den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket
 • Engelskkunnskaper
 • Pass dersom søker ikke er norsk statsborger
 • Fullfinansiering av hele opptaksperioden

I tillegg skal det vedlegges:

 • Forslag om veiledere og beskrivelse av tilknytning til fagmiljø
 • Prosjektskisse med faglig redegjørelse for prosjektet og fremdriftsplan
 • Beskrivelse av eventuelle spesielle behov for faglige og materielle ressurser, som tilgang til nødvendig infrastruktur for å gjennomføre ph.d.-prosjektet
 • Opplysninger om planlagt hovedarbeidssted
 • Opplysninger om eventuelle immateriellrettslige forhold og redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser
 • Informasjon om hvorvidt prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer, tillatelse til behandling av personopplysninger eller andre tillatelser. Slike tillatelser bør om mulig legges ved søknaden.

Veiledergruppen og samarbeid med veilederne

Som ph.d.-kandidat ved NMBU skal du ha en hovedveileder og en eller flere medveiledere. Til sammen utgjør disse veiledergruppen. NMBUs etiske retningslinjer skal ligge til grunn for veiledningsforholdet.

Det er et krav at veileder har doktorgrad innenfor fagfeltet og at vedkommende er aktiv forsker. Hovedveileder må ha kompetanse i veiledning enten i form av tidligere veiledningserfaring eller gjennomført veilederopplæring. Hovedveileder skal normalt være tilsatt ved det fakultetet du skal gjennomføre ph.d.-utdanningen. I spesielle tilfeller kan du ha ekstern hovedveileder. Dersom hovedveileder er ekstern skal det oppnevnes minst én veileder fra NMBU.

Samarbeid med veilederne

Veilederne er dine nærmeste samarbeidspartnere, og det er viktig at dere tidlig i forløpet går gjennom hvilke forventninger dere har dette samarbeidet. Bruk dette hjelpeskjemaet som verktøy (mellom veileder og ph.d.-kandidat) når dette diskuteres.

Veilederne skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere hypoteser, metoder, datainnsamling og datahåndtering, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg for og gjennomføring av fremstillingen, som disposisjon, språklig form og dokumentasjon og gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag. Veilederne skal gi ph.d.-kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til ph.d.-prosjektet og avhandlingen.

Ph.d.-kandidat og veiledere skal ha regelmessig kontakt. Kontakthyppigheten skal fremgå av den årlige fremdriftsrapporteringen. Ph.d.-kandidaten og veilederne har en gjensidig plikt til å holde seg orientert om fremdriften i arbeidet og vurdere den i forhold til fremdriftsplanen. Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan føre til forsinkelser i gjennomføringen av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen kan fullføres innenfor normert tid.

Endring av veileder(e)

Ph.d.-kandidat eller veileder kan sammen eller hver for seg be fakultetet om å oppnevne ny veileder for ph.d.-kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Fakultetet har ansvar for straks å utpeke ny veileder ved langvarig sykdom, permisjon e.l. Søknad om endring av veileder gjøres ved å fylle ut og sende inn NMBU 2.2 Endring av veiledere (se fakultetsvise Nettskjema).

Ph.d.-avtalen

Opptak til ph.d.-utdanningen formaliseres gjennom en skriftlig avtale (NMBUs ph.d.-avtale), samt en utdanningsplan og en datahåndteringsplan, senest fire måneder etter oppstartdato

Ph.d.-avtale (SKJEMA 1.1.2) inngås mellom ph.d.-kandidat, veiledere og fakultetet, og med eventuelle involverte eksterne parter. Ph.d.-avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter innenfor avtaleperioden og omtaler blant annet finansiering, veiledning, rapportering, publisering og eiendomsrett til resultater.

Ved samarbeid med ekstern institusjon:

Dersom du har finansiering fra, tilsetting hos eller mottar andre bidrag fra en ekstern part som forskningsinstitutt, bedrift, offentlig sektor e.l., skal den eksterne parten også involveres når du inngår ph.d.-avtalen. Dersom det skulle være behov for å avtaleregulere andre forhold enn de som er omtalt i ph.d.-avtalen, kan dette gjøres i form av vedlegg til ph.d.-avtalen. Ved spørsmål kontakt gjerne juridisk seniorrådgiver vegard.arnhoff@nmbu.no.

Dersom du skal gjennomføre ph.d.-utdanningen i samarbeid med en annen gradsgivende institusjon som universitet, eller høgskole med rett til å tildele doktorgrader, i inn- eller utland, skal ansvar og samarbeid reguleres gjennom en såkalt Cotutelle-avtale (SKJEMA 1.2). Vær oppmerksom på at denne avtalen kommer i tillegg til den vanlige ph.d.-avtalIen som du inngår med NMBU.

Endring av ph.d.-avtalen

Dersom det underveis i ph.d.-utdanningen fremkommer forsinkelser i avtaleperioden, må NMBU 2.2 Endring i avtaleperiode (se fakultetsvise Nettskjema) fylles ut og sendes til fakultetets ph.d.-rådgiver.  Ved lovhjemlede avbrudd eller godkjente permisjoner (som foreldrepermisjon og sykefravær) må ph.d.-kandidaten sende dokumentasjon/ bekreftelse til ph.d.-rådgiveren for å få fraværet registrert i Felles studentsystem (FS).

Utdanningsplan og opplæringsdel

Utdanningsplan (SKJEMA 1.1.3) skal inneholde prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan for arbeidet med ph.d.-prosjektet, plan for opplæringsdelen, publiseringsplan, og plan for opphold ved andre institusjoner (i inn- og utland).

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen skal tilsvare minimum 30 og maksimum 60 studiepoeng (ECTS) etter nærmere spesifikasjoner fra fakultetet. Opplæringsdelen må være slik at den sammen med arbeidet med avhandlingen gir nødvendig faglig bredde og fordypning, og bør i tillegg til faglige emner inneholde opplæring som gir generell kompetanse (se under). Opplæringsdelen skal være gjennomført, bestått, og godkjent av fakultetet før avhandlingen leveres inn til bedømmelse.

Alder og nivå på emner

Emner som inngår skal være på master- eller ph.d.- nivå, og minst 20 studiepoeng bør avlegges etter opptak. Emner som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn to år ved oppstart. For ph.d.-kandidater som har tatt forskerlinje, gjelder at hele opplæringsdelen skal være tatt etter opptak til forskerlinjen.

Forskningsetikk

Et emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi på minimum 5 studiepoeng skal inngå i opplæringsdelen. PHI401 og VET400 dekker dette behovet. Dersom du har tatt et annet emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi, kan du søke fakultetet om å få godkjent dette emnet inn i opplæringsdelen din. Du må levere emnebeskrivelse og karakterutskrift/ kursbevis til fakultetet slik at de kan bedømme innhold i og omfang av emnet. Fakultetet rådfører seg med NMBUs etikkråd dersom det er tvil om emnet kan godkjennes.

Generelle ferdigheter

Ph.d.-kandidater forventes også å tilegne seg generelle ferdigheter – for eksempel prosjektledelse, presentasjonsteknikk og formidling, vitenskapelig skriving o.l.

MERK: Det er ikke alle emner og kurs som gir generiske kunnskaper og ferdigheter som gir studiepoeng. I tillegg kan ditt fakultet ha egne regler for hvor mange slike emner/ kurs du kan inkludere i opplæringsdelen din.

Emner ved NMBU

Se NMBUs emnetilbud via lenkene til høyre. Oppmeldingsfristene finner du i Akademisk kalender.

Emner ved andre institusjoner

Dersom NMBU ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for at ph.d.-kandidaten får egnet opplæring ved andre institusjoner eller enheter som gir godkjent ph.d.-utdanning. Kandidaten må selv finne emner ved andre universiteter.

NMBU er med i NOVA University Network (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network)

Det er viktig å sette seg inn i reglene for opptak og orientere seg om frister for å søke, melde seg opp til eksamen osv. ved andre universiteter.

Her kan du finne informasjon om emner som arrangeres via Nasjonale Forskerskoler.

Spesialpensum

Innen tema eller fagområder der det ikke foreligger egnet undervisningstilbud, kan spesialpensum på ph.d.-nivå godkjennes som element i opplæringsdelen. Før du gjennomfører et spesialpensum må du inngå NMBU 3.1 Avtale om spesialpensum (Word-skjema) med ditt fakultet. For å bli meldt opp i emnet må du levere/ sende avtalen til Studentenes informasjonstorg sit@nmbu.no.  

Endringer i utdanningsplan og/ eller opplæringsdelen

Hvis du i ser at du må bytte ut et emne(r) i opplæringsdelen, må du fylle ut og sende inn NMBU 2.2 Endring i opplæringsdel (se fakultetsvise Nettskjema). Endring av emne(r) skal gjøres før du har tatt emne(ne) du vil bytte til. Fakultetet avgjør om du kan få bytte ut emner eller ikke.

Datahåndteringsplan

Datahåndteringsplanen (DMP) skal beskrive hva slags type forskningsdata som genereres i ph.d.-prosjektet og omfanget av disse. I tillegg skal det beskrives hvor dataene skal lagres underveis i prosjektet og hvordan de vil bli arkivert og eventuelt tilgjengeliggjort etter at prosjektet er avsluttet.

Det anbefales at du lager datahåndteringsplanen ved hjelp av Norsk senter for forskningsdata (NSD) sin datahåndteringsplan DMP+ eller ved hjelp av ELIXIR Data Stewardship Wizard verktøyet (spesielt for forskningsata innen livsvitenskap).  

Datahåndteringsplanen skal være et levende dokument, og kan endres underveis i ph.d.-løpet. Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal, som minimum, i forbindelse med fremdriftsrapporteringen gå gjennom datahåndteringsplanen og vurdere behov for justeringer.

Les mer temaer knyttet til håndtering av forskningsdata her.

 • Policy og retningslinjer for håndtering av forskningsdata
 • FAIR-prinsippene
 • Datahåndteringsplaner (DMP)
 • Personvern i forskningen (inkl. håndtering av personopplysninger i forskningen)
 • Metadata og filformat
 • Lagring av forskningsdata i pågående prosjekter
 • Arkivering av forskningsdata
 • Kurs i håndtering av forskningsdata og utvikling av datahåndteringsplan

 

Published 3. desember 2014 - 11:08 - Updated 18. september 2020 - 11:08