Nærings-ph.d. og offentlig sektor ph.d.

Nærings- og offentlig sektor-ph.d.-ordningen i Forskningsrådet

Doktorgradskandidaten er ansatt i en bedrift eller i en offentlig etat og tar ph.d.-utdanning ved NMBU.

Bedriften

 • Er søker og mottaker av midler
 • Må ha personell og andre ressurser avsatt til egen FoU
 • Må ha et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon

Kandidaten

 • Er ansatt i bedriften
 • Fordeler sin tid etter avtale mellom bedrift og gradsgivende institusjon. Kandidaten skal oppholde seg ved UH-institusjonen i minimum ett år i løpet av den treårige prosjektperioden (residensplikt).
 • Skal ha veileder både fra gradsgivende institusjon og bedrift (ev. mentor fra bedrift)

Veiledende beregningsmetode for kostnader ved NMBU

I et notat fra UHR (Nærings-ph.d.-ordningen: Kostnader og finansiering av opphold ved gradsgivende institusjon tas det utgangspunkt i at et prosjekt som har finansiering gjennom nærings-ph.d.-ordningen, er å anse som et bidragsprosjekt. Det betyr at kostnadene i prosjektet beregnes ved hjelp av TDI-modellen, og at UH-institusjonene har anledning til å gå inn med egenfinansiering i prosjektet. Egenfinansiering vil være gjenstand for forhandlinger mellom grads­givende institusjon og den enkelte bedrift i hvert enkelt prosjekt. Resultatet vil avhenge av begge parters økonomiske handlingsrom.For offentlig sektor-ph.d. anbefaler Forskningsrådet samme retningslinjer som for nærings-ph.d.

 • Kostnader for veiledning beregnes ut fra et normert omfang på 75 timer per år à 12 mnd. Veiledningskostnader finansieres enten av UH-institusjon som en del av veileders forskningstid (egenfinansiering) eller av bedrift/offentlig virksomhet. Veiledningskostnader vil være gjenstand for forhandlinger mellom grads­givende institusjon og den enkelte bedrift/offentlig virksomhet i hvert enkelt prosjekt.
 • TDI-modellen legges til grunn for beregning av UH-institusjonens indirekte kostnader (IK). IK-satsen er p.t. 454 500 kr per år for fulltidsopphold ved NMBU. Kandidaten skal oppholde seg ved UH-institusjonen i minimum ett år i løpet av den treårige prosjektperioden (residensplikt). Bedrift/ offentlig virksomhet legger denne kostnaden inn i prosjektbudsjettet.
 • Kostnader for tilgang til laboratorier og bruk av avansert vitenskapelig utstyr ved NMBU (leiestedskostnader) beregnes utfra fakultetenes satser. Bedrift/ offentlig virksomhet legger disse kostnaden inn i prosjektbudsjettet.

Hva kan NMBU fakturere bedrift/ offentlig virksomhet for?

 • Indirekte kostnader. Det er et krav fra Forskningsrådet at kandidaten skal oppholde seg ett år ved NMBU i løpet av den tre-årige prosjektperioden. NMBU kan da fakturere bedrift/offentlig virksomhet for 1 år x 454 500 kr (IK-sats).
 • Leiestedskostnader. Tilgang til laboratorier og bruk av avansert vitenskapelig utstyr ved NMBU.
 • Veiledningskostnader.
Published 25. juni 2015 - 8:43 - Updated 27. April 2022 - 13:59