Obligatoriske seminarer

Målet med seminarene er å sikre at ph.d.-kandidaten får diskutert faglige og praktiske utfordringer i prosjektet med et bredere publikum enn veiledergruppen, samt få konsktruktive innspill på det videre arbeidet.

Generelt for alle seminarene

Tilhørere

 • Veiledergruppen
 • Ansatte og studenter ved fakultetet og ev. andre relevante forskningsmiljøer
 • Andre ph.d.-kandidater og deres veiledere

Ansvar

 • Fakultetet har ansvar for at seminarene blir gjennomført
 • Hele veiledergruppa bør være til stede under seminarene og diskusjonen etterpå. Det skal være minst en veileder tilstede.
 • Ph.d.-kandidaten har ansvar for presentasjonen under seminaret

Det skal settes av tid til respons fra tilhørerne. 

Startseminar

Startseminaret skal gjennomføres i første semester, og helst før inngåelse av ph.d.-avtale og utdanningsplan. Målet er få innspill på prosjektplanen og hjelp til å finne relevante emner og aktiviteter som skal inngå i utdanningsplanen.

 1. Ph.d.-kandidaten presenterer prosjektplan og utdanningsplan for å få innspill på prosjektvinkling, design, metode, omfang og realisme av prosjektet samt mulige emner, seminarer og aktiviteter. 
 2. Diskutere hvilke tekniske, akademiske og praktiske ressurser som er nødvendige for å kunne gjennomføre prosjektet.
 3. Drøfte opphold ved annet (lære-)sted enn NMBU.

Midtveisevaluering

Midtveisevaluering skal gjennomføres når kandidaten har fullført maksimum to studieår av utdanningstiden. Målet er å evaluere progresjon og identifisere eventuelle behov og/ eller barrierer i prosjektet. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er oppnevnt av fakultetet.

 • Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er oppnevnt av fakultetet; én av kandidatens veiledere og ett annet medlem med vitenskapelig kompetanse innen kandidatens fagområde som kommer fra kandidatens fakultet eller utenfra.
 • Evalueringsgruppen skal ta stilling til faglig status og fremdrift, og skal gi tilbakemelding på skjema 2.4 Midtveisevaluering. Ph.d.-kandidaten, veilederne og fakultetet skal informeres om komiteens rapport.
 • Dersom evalueringsgruppen rapporterer om vesentlige svakheter ved doktorgradsarbeidet, slik at det er fare for at utdanningen ikke kan gjennomføres på normert tid, skal fakultetet i samarbeid med veilederne og kandidaten, iverksette tiltak for å legge til rette for fullføring.

 

Sluttseminar

Sluttseminaret gjennomføres når arbeidet med avhandlingen nærmer seg ferdigstilling. Målet er å få innspill til det avsluttende arbeidet med avhandlingen og til forberedelsene til prøveforelesning/disputas.

 1. Ph.d.-kandidaten presenterer resultatene i ph.d.-prosjektet og innholdet i avhandlingen.
 2. Det gis innspill til det avsluttende arbeidet samt praktiske tips og råd om prøveforelesning og disputas.
Published 12. januar 2021 - 13:00 - Updated 18. mai 2022 - 13:51