Forskningsarbeid, opplæringsdelen og obligatoriske seminarer

Et selvstendig forskningsarbeid under aktiv veiledning

Et selvstendig forskningsarbeid skal foregå i samarbeid med veiledere og innebære deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Forskningsarbeidet består av innhenting av forskningsresultater, analyse og vitenskapelig publisering. Hovedveileder har faglig og administrativt hovedansvar for ph.d.-kandidatens utdanning og er ph.d.-kandidatens primære kontaktperson. 

Veiledergruppen skal

 • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag relevant for forskningsarbeidet
 • følge opp ph.d.-kandidatens faglige utvikling i forhold til prosjektplanen
 • gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • drøfte resultater og tolkningen av disse
 • drøfte rammene for avhandlingen; oppbyggingdisposisjon, språklig form, kildebruk osv.
 • gi kandidaten veiledning i etiske problemstillinger knyttet til forskningsarbeidet og avhandlingen, som redelighet i forskning, publisering og medforfatterskap

Endring av veileder(e)

Ph.d.-kandidat eller veileder kan sammen eller hver for seg be fakultetet om å oppnevne ny veileder for ph.d.-kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Fakultetet har ansvar for straks å utpeke ny veileder ved langvarig sykdom, permisjon e.l. Søknad om endring av veileder gjøres ved å fylle ut og sende inn NMBU 2.2 Endring av veiledere (se skjemasiden).  

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen er individuell og planlegges i forbindelse med ph.d.-avtalen. Opplæringsdelen skal være gjennomført, bestått, og godkjent av fakultetet før avhandlingen leveres inn til bedømmelse. Les mer om opplæringsdelen her.

Endringer i opplæringsdelen

Hvis du i ser at du må bytte ut et emne(r) i opplæringsdelen, må du fylle ut og sende inn NMBU 2.2 Endring i opplæringsdel (se fakultetsvise Nettskjema). Endring av emne(r) skal gjøres før du har tatt emne(ne) du vil bytte til. Fakultetet avgjør om du kan få bytte ut emner eller ikke.

Skriving av avhandlingen

Doktorgradsavhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard, bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et høyt faglig nivå slik at arbeidet kan publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. Avhandlingen kan være en monografi eller en sammenstilling av flere delarbeider i form av vitenskapelige manuskripter og/eller artikler. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal avhandlingen også inneholde et innledningskapittel ("kappe") som i et helhetlig perspektiv sammenfatter de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i delarbeidene. Ph.d.-kandidaten skal være eneforfatter av "kappen".

Krav til en doktorgradsavhandling er nedfelt både i NMBU forskriftens §10.1 i og i fakultetenes utfyllende regler.

Artikkelbasert avhandling

En artikkelbasert avhandlingen består av flere delarbeider – manuskripter eller publiserte artikler. En slik avhandling skal inneholde et innledningskapittel (en «Kappe») som dokumenterer sammenhengen mellom delarbeidene, og i et helhetlig perspektiv sammenfatter og sammenstiller problemstillingene og konklusjonene som legges frem i dem.  Ph.d.-kandidaten skal være eneforfatter av innledningskapitlet.

Monografi

En monografi er ganske enkelt en samlet tekst som utførlig beskriver et emne. En avhandling som skrives i form av en monografi er strukturert i ulike kapitler med en innledning og en konklusjon og kandidaten selv er eneforfatter for hele verket. Monografi er det fortsatt gjeldende innen noen fagmiljø.

Informasjon om mal for å skrive ph.d.-avhandlingen

Det finnes en mal for å skrive ph.d.-avhandlingen som du kan benytte når du skal begynne å skrive avhandlingen. Malen er laget i riktig størrelse for trykking, 17x24 cm, og kan benyttes til hele skriveprosessen (skriving, innlevering til bedømmelse og trykking). På denne måten sikres det at all tekst, figurer og bilder fremkommer riktig ved trykking. Artiklene kommer som regel i A4 størrelse. Malen er laget for å passe alle fagområdene ved NMBU. Det er godt mulig at det er deler i malen som ikke skal være med i din avhandling. Da er det mulig å endre det manuelt i filen din. Om du ønsker å ha avsnittene i en annen rekkefølge, er dette også noe du kan gjøre selv.

 En artikkelbasert ph.d.-avhandling er sammensatt av 3 deler:

 1. Innledningskapitlet («Kappen») (det er her du begynner å bruke malen)
 2. Artiklene*
 3. Eventuelle vedlegg

*Dersom artikkelen er publisert i et abonnementstidskrift skal du inkludere post-print versjonen (versjon etter fagfelle vurdering, før forlagets PDF-versjon) i avhandlingen. Dersom arbeidet er publisert i Gull Open Access tidsskrift eller frikjøpt hos utgiver (Hybrid Open Access) kan du inkludere forlagets PDF-versjon i avhandlingen. Les mer her om definisjon av post-print, tillatelse fra forlag osv. og om Gull Open Access eller Hybrid Open Access.  

Litt informasjon om malen som det kan være greit å vite om på forhånd:
 • Den er kun laget i Word. Font, fontstørrelse og linjeavstand er fastsatt.
 • Malen starter med å velge språk fra første side, norsk eller engelsk i tittelsiden.
 • Malen er ikke låst, det er fullt mulig å legge til sider, eller endre på rekkefølgen.
 • Det er brukt tittel- og index-komponenter for å lette arbeidet med titler og innholdsfortegnelse. Det er lurt å foreta oppdateringer av komponentene underveis, og å gjøre en ekstra sjekk så du vet at de henger sammen riktig hele veien.
 • Husk å legge inn blanke sider der det er hensiktsmessig, for eksempel etter side 2 og side 4.
 • Stilgalleriene inneholder de mest aktuelle stilene (under fanen Hjem)
 • Når du er ferdig med å skrive og skal gjøre om til PDF, er den enkleste fremgangsmåten å skrive til PDF. Da opprettholdes størrelsen 17x24 cm samt og figurer og bilder.
Lenke til mal for doktorgradsavhandling

Rådgivning og hjelp

Fakultetene har laget egne veiledere som gir veiledning for hvordan du bør skrive innledningskapittelet («Kappen»). Se lenke til en veileder fra ditt fakultet her:

Skrivesenteret ved NMBU tilbyr rådgivning og bistand i skriveprosessen. Du kan lese om Skrivesenterets tilbud her: https://www.nmbu.no/en/employees/learning-center/writing

Vitenskapelig publisering, NMBU Brage og CRIStin

Det er laget oversikter over nødvendig informasjon om alt som har med vitenskapelig publisering å gjøre på nettsiden som heter Publiserings ABC.  Følgende temaer vil du måtte sette deg inn:

 • Hvordan du finner tidsskrifter og forlag som er godkjente for vitenskapelig publisering 
 • Hvordan du håndterer medforfatterskap og forfatteradresser på dine forskningsresultater (manuskripter/ artikler/ publikasjoner)
 • Hvordan du kan publisere slik at forskningsresultater blir åpent tilgjengelige (Open Access) 
 • Hvordan du kan få støtte gjennom NMBUs publikasjonsfond til Article Processing Charge (APC) avgifter 
 • Hvordan du unngår å publisere i røvertidsskrifter og useriøse forlag 
 • Hvordan du registrerer dine forskningsresultater og kompetanseprofil (CV) i CRIStin verktøyet
 • Hvordan du digital tilgjengeliggjør dine forskningsresultater i Brage - NMBUs åpne vitenarkiv 

Fremdriftrapport og datahåndteringsplan 

Fakultetene er ansvarlige for fremdriftsrapporteringen og gjennomføring av de obligatoriske seminarene.

Fremdriftsrapportering

Ph.d.-kandidaten skal levere en årlig fremdriftsrapport på fastsatt skjema NMBU 2.1 Fremdriftsrapport (se fakultetsvise Nettskjema). Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal i forbindelse med fremdriftsrapporteringen gå gjennom utdanningsplanen og datahåndteringsplanen og vurdere behov for justeringer.

Datahåndteringsplanen

Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal i forbindelse med fremdriftsrapporteringen gå gjennom datahåndteringsplanen og vurdere behov for justeringer.

Les mer informasjon om datahåndtering og datahåndteringsplan her. 

Tre obligatoriske seminarer

Ph.d.-kandidaten skal gjennomføre 3 faste seminarer i løpet av ph.d.-utdanningen - et startseminar, en midtveisevaluering (vektlegges særlig) og et sluttseminar. Fakultetene er ansvarlige for at de tre obligatorske seminarene blir gjennomført.

 • Startseminaret skal gjennomføres i første semester og helst før inngåelse av ph.d.-avtale og utdanningsplan. Målet er få innspill på prosjektplanen og hjelp til å finne relevante emner og aktiviteter som skal inngå i utdanningsplanen.
 • Midtveisevaluering skal gjennomføres når kandidaten har fullført maksimum to årsverk av utdanningstiden. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer, et medlem fra veiledergruppen og ett medlem fra samme fakultet eller utenfra. Evalueringsgruppen skal ta stilling til doktorgradsarbeidets faglige status og framdrift, og skal gi tilbakemelding, på fastsatt skjema NMBU 2.4 Midtveisevaluering til kandidaten, veiledergruppen og fakultetet.
 • Sluttseminaret gjennomføres når arbeidet med avhandlingen nærmer seg ferdigstilling. Målet er å få innspill til det avsluttende arbeidet med avhandlingen og til forberedelsene til prøveforelesning/disputas.

Les mer informasjon om de obligatoriske seminarene her.

Forsinkelse av ph.d.-utdanningen

Dersom det underveis i oh.d.-utdanningen fremkommer forsinkelser i avtaleperioden, må NMBU 2.2 Endring i avtaleperiode (se fakultetsvise Nettskjema) fylles ut og sendes til fakultetets ph.d.-rådgiver. Ved lovhjemlede avbrudd eller godkjente permisjoner (som foreldrepermisjon og sykefravær) må ph.d.-kandidaten sende dokumentasjon/ bekreftelse til ph.d.-rådgiveren for å få fraværet registrert i Felles studentsystem (FS).

Published 21. november 2014 - 12:06 - Updated 18. mai 2022 - 13:50