Gjennomføring

Ph.d.-programmene ved NMBU er normert til 3 år fulltidsstudier. De viktigste delene i Ph.d. programmene er avhandlingen og en opplæringsdel. Ph.d.-utdanningen består av følgende:

 • Et selvstendig forskningsarbeid i samarbeid med veiledere
 • En godkjent opplæringsdel
 • Deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Faglig formidling som er nært relatert til doktorgradsarbeidet
 • Utarbeidelse av en doktorgradsavhandling basert på forskningsarbeidet

Graden philosophiae doctor (ph.d.) tildeles på grunnlag av:

 • Godkjent opplæringsdel (minimum 30  studiepoeng)
 • Godkjent vitenskapelig avhandling
 • Godkjent prøveforelesning over et oppgitt emne
 • Godkjent forsvar av avhandlingen i en offentlig disputas

Fremdrift

NMBUs kvalitetssikring av ph.d.-utdanningen omfatter tiltak for å avdekke manglende progresjon i opplæringsdelen eller avhandlingsarbeidet og mangler ved veiledningen. Fakultetene ved NMBU skal ha rutiner for å følge opp mangler som avdekkes.

En del av kvalitetssikringen av ph.d.-utdanningen skal være minimum 3 faste seminarer i opplæringsperioden: et startseminar, en midtveisevaluering og et sluttseminar. Det skal legges særlig vekt på midtveisevalueringen.

I avtaleperioden skal ph.d.-kandidaten årlig levere skriftlige rapporter direkte til fakultetet om framdriften i ph.d.-utdanningen. Framdriftsrapportene skrives på fastsatte skjema (SKJEMA 2.1.1) og skal behandles konfidensielt når opplysningene tilsier det.

Ved forsinkelse av ph.d.-studiet må SKJEMA 2.1.2 for endring i avtaleperioden fylles ut. 

Obligatoriske seminarer og midtveisevaluering

Midtveisevaluering av doktorgradsarbeidet skal gjennomføres når kandidaten har fullført maksimum to årsverk av utdanningstiden. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er oppnevnt av fakultetet. Evalueringsgruppen skal bestå av et medlem fra veiledergruppen og ett medlem fra samme institutt eller utenfra. Evalueringsgruppen skal ta stilling til doktorgradsarbeidets faglige status og framdrift, og skal gi tilbakemelding, på fastsatt skjema (SKJEMA 2.4) til kandidaten, veiledergruppen og fakultetet.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen er individuell og planlegges helst i forbindelse med søknad om opptak, og seinest innen seks måneder etter oppstart av ph.d.-utdanningen. Les mer på siden Opplæringsdelen.

Veiledning

Arbeidet med doktorgradsavhandlingen skal foregå under individuell veiledning. En ph.d.-kandidat skal ha minst to veiledere, og minst én av disse skal være ansatt ved NMBU.

 • Hovedveileder har faglig og administrativt hovedansvar for ph.d.-kandidatens utdanning og skal være ph.d.-kandidatens primære kontaktperson
 • Veiledergruppen har et felles ansvar for den faglige oppfølgingen av ph.d.-kandidaten og for at kandidaten deltar i et aktivt forskermiljø med seniorforskere og andre ph.d.-kandidater
 • Veilederne plikter å holde seg orientert om framdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektplanen
 • Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen kan fullføres innenfor normert tid
 • Veilederne skal
       - gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger
       - drøfte og vurdere hypoteser og metoder
       - drøfte resultater og tolkningen av disse
       - drøfte opplegg og gjennomføring av framstillingen, herunder disposisjon, språklig form, dokumentasjon osv.
       - gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek, arkiv, datainnsamling, osv.
       - gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen

Hvem kan være veileder?

Det er et krav at veileder har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og at vedkommende er aktiv forsker. Kravet "aktiv forsker" medfører at førstelektor og dosent ikke kan være ph.d-veileder (Ph.d.-forskriften § 7 første ledd).

Hovedveileder må ha kompetanse i veiledning av ph.d.-kandidaten enten i form av tidligere veiledningserfaring eller gjennomført veilederopplæring.

Hovedveileder skal normalt være tilsatt ved det fakultetet som ph.d.-kandidaten er knyttet til. I spesielle tilfeller kan eksternt tilsatt oppnevnes som hovedveileder. Dersom hovedveileder er ekstern skal det oppnevnes minst en veileder fra NMBU.

Endring i veiledergruppen

Dersom ph.d.-kandidat eller veileder(e) ønsker endring i veiledergruppen skal det søkes om på SKJEMA 2.3. Som hovedregel kan ikke veileder fratre før ny veileder er oppnevnt.

 

Se eventuelt spesifikke rutiner gjeldende for hvert fakultet.

Published 21. november 2014 - 12:06 - Updated 20. juni 2017 - 12:46