Gjennomføring

Ph.d.-utdanningen er normert til 3 år fulltidsstudier og består av følgende:

Et selvstendig forskningsarbeid i samarbeid med veiledere

Et selvstendig forskningsarbeid består av innhenting av forskningsresultater, analyse og vitenskapelig publisering. Dette foregår i tett samarbeid med veiledergruppen som består av minst to forskere, hvorav minst én skal være ansatt ved NMBU. Hovedveileder har faglig og administrativt hovedansvar for ph.d.-kandidatens utdanning og er ph.d.-kandidatens primære kontaktperson. 

Veiledergruppen skal:

 • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag relevant for forskningsarbeidet
 • følge opp ph.d.-kandidatens faglige utvikling i forhold til prosjektplanen
 • gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • drøfte resultater og tolkningen av disse
 • drøfte rammene for avhandlingen; oppbyggingdisposisjon, språklig form, kildebruk osv.
 • gi kandidaten veiledning i etiske problemstillinger knyttet til forskningsarbeidet og avhandlingen, som redelighet i forskning, publisering og medforfatterskap

Dersom ph.d.-kandidat eller veileder(e) ønsker endring i veiledergruppen skal det søkes om på SKJEMA 2.3. Som hovedregel kan ikke veileder fratre før ny veileder er oppnevnt.

En godkjent opplæringsdel

Opplæringsdelen er individuell og planlegges helst i forbindelse med søknad om opptak, og seinest innen seks måneder etter oppstart av ph.d.-utdanningen. Les mer på siden Opplæringsdelen.

Deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for forskningsarbeidet at ph.d.-kandidaten deltar i aktive forskningsmiljøer med seniorforskere og andre ph.d.-kandidater og involveres i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.

Utarbeidelse av en doktorgradsavhandling basert på forskningsarbeidet

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard, bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et høyt faglig nivå slik at arbeidet kan publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere vitenskapelige arbeider i artikkelformat. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal avhandlingen også inneholde et innledningskapittel ("kappe") som i et helhetlig perspektiv sammenfatter de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i delarbeidene. Ph.d.-kandidaten skal være eneforfatter av "kappen".

Skrive avhandlingen – informasjon om mal for å skrive ph.d.-avhandlingen

1. Det er alltid fint å komme raskt i gang med å skrive avhandlingen. Avhandlingen kan være en monografi eller en sammenstilling av flere delarbeider i form av vitenskapelige manuskripter og/eller artikler. Dersom avhandlingen består av flere delarbeider, skal avhandlingen inneholde et innledningskapittel (en «Kappe») som dokumenterer sammenhengen mellom delarbeidene, og i et helhetlig perspektiv sammenfatter og sammenstiller problemstillingene og konklusjonene som legges frem i dem.  Ph.d.-kandidaten skal være eneforfatter av innledningskapitlet. Fakultetene har laget egne veiledere som gir veiledning i hvordan skrive innledningskapittelet («Kappen»). Se lenke til en veileder fra ditt fakultet her:

2. Skrivesenteret ved NMBU tilbyr rådgivning og bistand i skriveprosessen. Du kan lese om Skrivesenterets tilbud her: https://www.nmbu.no/en/employees/learning-center/writing

3. Det finnes en egen mal som kan benyttes når du skal begynne å skrive avhandlingen. Malen er laget i riktig størrelse for trykking, 17x24 cm, og kan benyttes til hele skriveprosessen frem til den innlevering til bedømmelse og trykking etter at den er godkjent. Malen er laget for å passe alle fagområdene ved NMBU. Det er godt mulig at det er deler i malen som ikke skal være med i din avhandling. Da er det mulig å endre det manuelt i filen din. Om du ønsker å ha avsnittene i en annen rekkefølge er dette også noe du kan gjøre selv.

En hel ph.d.-avhandling er sammensatt av 3 deler:

 1. Innledningskapitellet («Kappen») (det er her du begynner å bruke malen)
 2. Artiklene
 3. Eventuelle vedlegg

Innlevering av avhandling – informasjon om mal for ph.d.-avhandling

 1. Når du sammen med veiledere har besluttet at avhandlingen (kappe, artikler og vedlegg) er klar for å innleveres til bedømmelse av komitéen, sender du avhandlingen som de 3 delene over som individuelle pdf-filer til fakultetet – Kappen lages fra du begynner å skrive i den størrelsen som brukes når avhandlingen trykkes (17x24 cm), slik at all tekst, figurer og bilder fremkommer ved trykking slik det ble godkjent. Artiklene kommer som regel i A4 størrelse. For å forhindre tekniske feil pga størrelse ved sammenslåing av filene opprettholdes det at de er separat inntil avhandlingen skal trykkes, trykkeriet skal gjøre denne jobben.
 2. Les mer om «Innlevering av avhandlingen» her: https://www.nmbu.no/forskning/forskerutdanning/avslutning

Trykking av avhandlingen – informasjon om mal for ph.d.-avhandling

 1. Når avhandlingen er godkjent av bedømmelseskomitéen kan den sendes til trykkeriet.
 2. Send de tre pdf-filene til trykkeriet som vil sette sammen disse til ett pdf-dokument, og sette på omslagssider.
 3. Det er denne pdf-filen som er den endelige avhandlingen som skal gjøre offentlig tilgjengelig før disputas og lastes opp i NMBU Brage.

Her kommer noen notater om malen som det kan være greit å vite om på forhånd:

 • Den er kun laget i Word. Font, fontstørrelse og linjeavstand er fastsatt.
 • Malen starter med å velge språk fra første side, norsk eller engelsk i tittelsiden.
 • Malen er ikke låst, det er fullt mulig å legge til sider, eller endre på rekkefølgen.
 • Det er brukt tittel- og index-komponenter for å lette arbeidet med titler og innholdsfortegnelse. Det er lurt å foreta oppdateringer av komponentene underveis, og å gjøre en ekstra sjekk så du vet at de henger sammen riktig hele veien.
 • Husk å legge inn blanke sider der det er hensiktsmessig, f.eks etter side 2 og side 4.
 • Stilgalleriene inneholder de mest aktuelle stilene (under fanen Hjem)
 • Når du er ferdig med å skrive og skal gjøre om til pdf, er den enkleste fremgangsmåten å skrive til pdf. Da opprettholder størrelsen 17x24 seg, og figurer og bilder vil være på samme sted i den trykte avhandlingen som den fremsto ved innlevering.

Lenke til mal for ph.d.-avhandling

Fremdriftrapport og obligatoriske seminarer 

Obligatoriske seminarer

Ph.d.-kandidaten skal gjennomføre 3 faste seminarer i løpet av ph.d.-utdanningen - et startseminar, en midtveisevaluering (vektlegges særlig) og et sluttseminar. Midtveisevaluering skal gjennomføres når kandidaten har fullført maksimum to årsverk av utdanningstiden. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer, et medlem fra veiledergruppen og ett medlem fra samme fakultet eller utenfra. Evalueringsgruppen skal ta stilling til doktorgradsarbeidets faglige status og framdrift, og skal gi tilbakemelding, på fastsatt skjema (SKJEMA 2.4) til kandidaten, veiledergruppen og fakultetet.

Fremdriftsrapport

Ph.d.-kandidaten skal årlig levere en fremdriftsrapport på fastsatt skjema (SKJEMA 2.1.1) 

Forsinkelse av ph.d.-utdanningen

Dersom fremdriften av ph.d.-utdanningen blir forskinket (grunnet sykdom, permisjoner, uforutsette hendelser m.m) må SKJEMA 2.1.2 for endring i avtaleperioden fylles ut. 

Fakultetene er ansvarlige for fremdriftsrapportering og obligatoriske seminarer og skal ha rutiner for å følge opp mangler som avdekkes.

 

 

 

 

Published 21. november 2014 - 12:06 - Updated 5. mai 2020 - 15:04