Gjennomføring

Ph.d.-utdanningen er normert til 3 år fulltidsstudier og består av følgende:

Et selvstendig forskningsarbeid i samarbeid med veiledere
Et selvstendig forskningsarbeid består av innhenting av forskningsresultater, analyse og vitenskapelig publisering. Dette foregår i tett samarbeid med veiledergruppen som består av minst to forskere, hvorav minst én skal være ansatt ved NMBU. Hovedveileder har faglig og administrativt hovedansvar for ph.d.-kandidatens utdanning og er ph.d.-kandidatens primære kontaktperson. 

Veiledergruppen skal:

  • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag relevant for forskningsarbeidet
  • følge opp ph.d.-kandidatens faglige utvikling i forhold til prosjektplanen
  • gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger
  • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
  • drøfte resultater og tolkningen av disse
  • drøfte rammene for avhandlingen; oppbyggingdisposisjon, språklig form, kildebruk osv.
  • gi kandidaten veiledning i etiske problemstillinger knyttet til forskningsarbeidet og avhandlingen, som redelighet i forskning, publisering og medforfatterskap

Dersom ph.d.-kandidat eller veileder(e) ønsker endring i veiledergruppen skal det søkes om på SKJEMA 2.3. Som hovedregel kan ikke veileder fratre før ny veileder er oppnevnt.

En godkjent opplæringsdel
Opplæringsdelen er individuell og planlegges helst i forbindelse med søknad om opptak, og seinest innen seks måneder etter oppstart av ph.d.-utdanningen. Les mer på siden Opplæringsdelen.

Deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt
Det er viktig for forskningsarbeidet at ph.d.-kandidaten deltar i aktive forskningsmiljøer med seniorforskere og andre ph.d.-kandidater og involveres i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.

Utarbeidelse av en doktorgradsavhandling basert på forskningsarbeidet

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard, bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et høyt faglig nivå slik at arbeidet kan publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere vitenskapelige arbeider i artikkelformat. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal avhandlingen også inneholde et innledningskapittel ("kappe") som i et helhetlig perspektiv sammenfatter de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i delarbeidene. Ph.d.-kandidaten skal være eneforfatter av "kappen".

 

 

Fremdriftrapport og obligatoriske seminarer 

Obligatoriske seminarer

Ph.d.-kandidaten skal gjennomføre 3 faste seminarer i løpet av ph.d.-utdanningen - et startseminar, en midtveisevaluering (vektlegges særlig) og et sluttseminar. Midtveisevaluering skal gjennomføres når kandidaten har fullført maksimum to årsverk av utdanningstiden. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer, et medlem fra veiledergruppen og ett medlem fra samme fakultet eller utenfra. Evalueringsgruppen skal ta stilling til doktorgradsarbeidets faglige status og framdrift, og skal gi tilbakemelding, på fastsatt skjema (SKJEMA 2.4) til kandidaten, veiledergruppen og fakultetet.

Fremdriftsrapport

Ph.d.-kandidaten skal årlig levere en fremdriftsrapport på fastsatt skjema (SKJEMA 2.1.1) 

Forsinkelse av ph.d.-utdanningen

Dersom fremdriften av ph.d.-utdanningen blir forskinket (grunnet sykdom, permisjoner, uforutsette hendelser m.m) må SKJEMA 2.1.2 for endring i avtaleperioden fylles ut. 

Fakultetene er ansvarlige for fremdriftsrapportering og obligatoriske seminarer og skal ha rutiner for å følge opp mangler som avdekkes.

 

 

 

 

Published 21. november 2014 - 12:06 - Updated 16. oktober 2018 - 17:12