Dr philos

For å gjøre dette, må du først ha skrevet ferdig dr.philos.-avhandlingen. Hvis du skal søke om å få fremstille deg for dr.philos.-prøven, må du sammen med søknaden levere ett eksemplar av den ferdige avhandlingen. Først om og når søknaden godkjennes, vil du bli registrert som doktorgradskandidat, du vil formelt levere avhandlingen din (i fem eksemplarer), og det oppnevnes en bedømmelseskomité.

Dr.philos.-graden tildeles på grunnlag av:

  • en godkjent vitenskapelig avhandling
  • to godkjente prøveforelesninger, en over et emne du får tildelt og en over et emne du velger selv
  • et tilfredsstillende offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Vær oppmerksom på at dr.philos.-avhandlingen er et selvstendig arbeid, og at universitetet ikke tilbyr økonomisk støtte, veiledning eller annen bistand underveis.

Om avhandlingen

Avhandlingen må omhandle et tema som har relevans til et av NMBUs fagområder. Les mer om kravene til en dr.philos.-avhandling i forskriften.

Søknad om framstilling, innlevering av avhandling og bedømmelse

Tillatelse til fremstilling innvilges dersom søkeren har oppholdstillatelse i Norge, eller hvis minst ett av disse kriteriene er oppfylt:

  • behandler emner eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge, eller
  • har sterk tilknytning til norsk forskning innen fagområdet , eller
  • doktorgradsarbeidet er utført under opphold ved norsk universitet eller forskningsinstitutt, eller i særlig kontakt med norske forskere

 «Tillatelse til fremstilling» og «Oppnevning av bedømmelseskomite» innstilles av fakultetene og godkjennes av rektor. Med søknaden vedlegges bekreftet kopi av vitnemål som viser avlagte eksamener og grader. 

Hvis det kreves særskilt tillatelse, jf § 5 i dr.philos.-forskriften, skal søkeren dokumentere sine studier og vedlegge tidligere vitenskapelige arbeider. Slik søknad fremmes samtidig med oversendelse av doktorgradsarbeidet. Søknad om godkjenning av annet språk i avhandlingen enn de foreskrevne, jf dr. philos.-forskriftens § 6, fremmes ved innlevering av avhandlingen.

«Behandling av komiteens innstilling» gjøres av fakultetet ved enstemmig innstilling fra komiteen. Ved dissens behandles komiteens innstilling av rektor. 

Prøveforelesninger og disputas 

Dersom arbeidet finnes verdig til å forsvares for doktorgraden, skal doktoranden holde to offentlige prøveforelesninger, en over et selvvalgt emne og en over et oppgitt emne. Bedømmelseskomiteen vurderer prøveforelesningene, og dersom prøveforelesningene godkjennes skal doktoranden forsvare doktorgradsarbeidet i en offentlig disputas.

Tildeling av graden, vitnemål

På grunnlag av fakultetets godkjenning av avhandling, prøveforelesninger og disputas, tildeler rektor graden dr.philos. Vitnemål utstedes fortløpende.

Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller disputas kan påklages etter reglene i universitets- og høyskoleloven § 4-13 og forvaltningsloven §§ 28 flg.

Klage

Dersom vedtaksinstans ikke tar klagen til følge og klager opprettholder sin klage, behandles klagen av universitetets klagenemd.

Published 5. desember 2014 - 12:58 - Updated 17. januar 2022 - 13:14