Meny
Avslutning
Doktorgradsprøven

Prosedyrer for prøveforelesning og disputas (doktorgradsprøven)

Når ph.d.-kandidatens opplæringsdel og vitenskapelige avhandling er godkjent, er det klart for doktorgradsprøven. Doktorgradsprøven består av prøveforelesning over oppgitt emne og offentlig disputas. Komiteen skal være tilstede og bedømme prøveforelesning og disputas. 

Komiteen må godkjenne både prøveforelesning og disputas før ph.d.-graden kan tildeles.

Doktorgradsprøven

Forberedelser til disputasen

På selve disputasdagen bør ph.d.-kandidaten (heretter kalt kandidaten), bedømmelseskomiteen og disputasleder møtes ca. en halv time før disputasen starter. Denne tiden brukes til å gå gjennom hvordan prøveforelesningen og disputasen vil forløpe. Det anbefales at kandidaten besøker disputasrommet på forhånd for å teste at alt utstyret fungerer.

Prøveforelesning

Formålet med prøveforelesningen er at kandidaten skal dokumentere sin evne til å tilegne seg kunnskaper ut over avhandlingens tema og evnene til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Tema for oppgitt emne skal derfor ikke hentes fra sentrale problemstillinger i ph.d.-arbeidet. Prøveforelesningen skal vare i 45 minutter og holdes det språket som er avtalt med fakultet på forhånd (vanligvis engelsk). Det faglige nivået på forelesningen skal tilpasses som en forelesning til masterstudenter eller studenter i sluttfasen av en fem-årig profesjonsutdanning.

Tema for prøveforelesningen (oppgitt emne) bestemmes av bedømmelseskomiteen og blir sendt til kandidaten per e-post 10 arbeidsdager før disputasdatoen. Når kandidaten har mottatt tittelen på prøveforelesningen, anbefales det å konferere med veiledere eller andre i fagmiljøet hvordan tittelen skal forstås og hvordan forelesningen skal avgrenses og disponeres.

Prøveforelesningen holdes vanligvis samme dag som disputasen og skal være godkjent før disputas avholdes. 

Bedømmelseskomiteen vurderer prøveforelesningen etter følgende momenter:

  • Ph.d.-kandidatens valg av stoff,  struktur og organisering av forelesningen.
  • Forståelse og modenhet.
  • Presentasjonsteknikk, inklusiv bruk av visuelle hjelpemidler.
  • Tidsrammen på 45 minutter (prøveforelesningen må ikke være for kort/ lang).

Avvik fra disse momentene kan innebære at prøveforelesningen blir underkjent/ ikke godkjent. Dersom prøveforelesningen underkjennes, må kandidaten avholde en ny prøveforelesning, på nytt oppgitt tema bestemt av komiteen senest seks (6) måneder etter første forsøk. Forelesningen bedømmes, så vidt mulig, av den samme bedømmelseskomiteens som for avhandlingen (§19 i ph.d.-forskriften).

 

Disputas

Kandidaten skal presentere og forsvare sitt arbeid i en offentlig disputas, og må bestå denne for at doktorgradsprøven skal være bestått.

Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom opponenter og kandidat vedrørende problemstillinger, metodisk, empirisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform. Opponentene legger gjerne spesiell vekt på å få etterprøvd holdbarheten av viktige konklusjoner som kandidaten har trukket i sitt arbeid. Problemstillingene som opponentene velger å forfølge, behøver ikke være begrenset til de som er omtalt i komiteens uttalelse om avhandlingen. Kandidaten kan derfor få spørsmål fra hele avhandlingen, både fra innledningskapitlet («kappen») og fra de ulike artiklene. De to opponentene tar vanligvis for seg ulike deler av avhandlingen, for eksempel ulike artikler, men arbeidsfordelingen mellom opponentene varierer. Komiteens tredje medlem (koordinatoren fra NMBU) deltar vanligvis ikke aktivt under disputasen.

Kandidaten bør lese komiteens innstilling/ rapport nøye før disputasen. I tillegg til at komiteen i sin rapport gir en generell uttalelse om hvorvidt de finner avhandlingen akseptabel for forsvar, kommenterer de vanligvis sterke og svake sider ved avhandlingen. Disse problemstillingene er svært relevante å ta opp under disputasen.

Prosedyre for disputas

Disputasens leder, bedømmelseskomiteen og kandidaten går i prosesjon inn, lederen går opp på podiet mens de andre setter seg. Lederen åpner disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og vurderingen av prøveforelesningen, og orienterer om det som skal foregå.

Kandidaten går så fram og gjør rede for hensikten med og resultatene av det vitenskapelige arbeidet, inkludert betydningen av arbeidet og de resultatene som er oppnådd. Anbefalt lengde på presentasjonen er ca. 30 minutter. Når kandidaten er ferdig med presentasjonen starter opponentenes utspørring av kandidaten. Vanligvis innleder førsteopponenten utspørringen, mens andreopponenten avslutter den.

Øvrige tilstedeværende som ønsker å delta i drøftingen, må under disputasen gi melding om dette til disputasensleder før andreopponenten får ordet. Hver opponent bruker gjerne inntil en time på utspørringen, men dette varierer. Normalt varer hele seremonien mellom to og tre timer. Hvordan første- og andreopponent fordeler arbeidet seg imellom kan også variere. Etter at siste opponent har satt seg gis kandidaten anledning til å takke, og disputasleder avslutter disputasen. Disputaslederen, opponentene og kandidaten forlater lokalet i prosesjon.

Doktorgradsmiddag

Samme dag som disputasen er avholdt kan kandidaten velge å avholde et arrangement (middag eller annet) hvor disputasleder, bedømmelseskomité og veiledere inviteres. I tillegg kan familie, venner og kolleger inviteres. Kostnader til et slikt arrangement kan trekkes av på skatten. Les mer om dette på skatteetatens nettsider.

Published 29. mars 2017 - 15:20 - Updated 15. januar 2018 - 12:33