Avslutning

Graden philosophiae doctor (ph.d.) tildeles på grunnlag av:

 • Godkjent vitenskapelig avhandling
 • Godkjent opplæringsdel (minimum 30  studiepoeng)
 • Godkjent prøveforelesning over et oppgitt emne
 • Godkjent forsvar av avhandlingen i en offentlig disputas

Godkjenning av fullført opplæringsdel

Opplæringsdelen må være godkjent av fakultetet før avhandlingen kan leveres inn til bedømmelse. 

Dersom opplæringsdelen er fullført nøyaktig slik den er beskrevet i godkjent utdanningsplan:

 • Fakultetets ph.d.-kontaktperson skriver ut "Kandidatrapport, opplæringsoversikt, FS-rapport 990.001" som legges ved søknad om innlevering (se under).

Dersom innholdet i opplæringsdelen avviker fra (tidligere godkjent) utdanningsplan:

Oppnevning av bedømmelseskomité

Hovedveileder skal før avhandlingen leveres fremme Forslag om bedømmelseskomite (SKJEMA 4.1). Forslaget behandles/ godkjennes av fakultetet og dekanen oppnevner komiteen på vegne av rektor. 

Innlevering av avhandlingen

Krav til avhandlingen er beskrevet i ph.d.-forskriftens paragraf 10. Ph.d.-kandidaten skal innen avtalt frist levere avhandlingen til fakultetet og søke om å få den bedømt.

I forkant av innleveringen skal ISBN/ISSN/Thesis-nummer bestilles hos universitetsbiblioteket. Campus Ås: Bendik Egner, Campus Adamstuen: Anne-Cathrine Munthe. Numrene skal stå på avhandlingen.

Ph.d.-kandidaten skal levere følgende:

Følgende dokumenter skal legges ved hvis aktuelt:

 • Medforfattererklæringsskjema (SKJEMA 4.3), ved artikkelbasert avhandling, for alle manuskripter/ artikler som har flere forfattere.
 • En redegjørelse fra  hovedveileder for hvilke deler av avhandlingen som er kandidatens individuelle bidrag i et "fellesarbeid" ("fellesarbeid" vil si én avhandling med flere  ph.d.-kandidater som forfattere)
 • Dokumentasjon på innhenting av nødvendige tillatelser. 

Bedømmelse

Etter innleveringen oversendes avhandlingen til bedømmelseskomiteen. Komiteen skal levere en felles, begrunnet innstilling til fakultetet, hvor det skal gå klart fram om komiteen:

 • Tilrår at avhandlingen godkjennes for disputas.
 • Tilrår ikke foreløpig godkjenning av avhandlingen, men tilrår at ph.d.-kandidaten gis tillatelse til en mindre omarbeiding. Fakultetet kan da gi ph.d.-kandidaten en frist på inntil 3 måneder til omarbeiding. Bedømmelseskomiteen skal innen seks (6) uker fra de mottar den omarbeidete avhandlingen avgi sin endelige innstilling.
 • Tilrår at avhandlingen underkjennes. En underkjent ph.d.-avhandling, kan bedømmes i omarbeidet utgave tidligst seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet vedtak om underkjenning.

Bedømmelseskomiteen leverer innstillingen Bedømmelse av avhandlingen (SKJEMA 4.4) til fakultetet senest 25 arbeidsdager før planlagt disputas.

Pressemelding

NMBU ønsker å bekjentgjøre og markedsføre doktorgradsarbeid som gjøres ved universitetet. Så snart avhandlingen er godkjent, kan du fylle ut et pressemeldingsskjema som du sender til kontaktpunktet som er listet opp i skjemaet. Kommunikasjonsavdelingen vil ut i fra den jobbe videre med en omtale i forkant av disputasen. I pressemeldingsskjema får du tips til hvordan du kan beskrive arbeidet ditt på en måte som gjør at leseren kan få et innblikk i hva som er gjort og oppnådd, og hva det kan brukes til.

Trykking av avhandlingen

En avhandling som er godkjent for disputas kan sendes til trykking. 

Trykking bestiller du ved å sende epost til trykkeriet. Trykkeriene har NMBUs offisielle mal og utformer omslag. Se informasjon om trykking.  Dersom avhandlingen skal trykkes på norsk eller du disputerer for dr.philosgrad, må du gi tydelig beskjed om dette til trykkeriet slik at de velger riktig mal.


En avhandling må bli trykket nøyaktig slik den ble innlevert. Bare formelle korrigeringer («errata») som ikke berører det vitenskapelige innholdet, kan utføres etter at avhandlingen er godkjent og før den endelige trykkingen eller publiseringen. En fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet skal legges ved søknaden, som må leveres senest 4 uker før planlagt disputas. Erratalisten må være godkjent av fakultetet før feilene korrigeres og det gis klarsignal til trykking. SKJEMA 4.7 er mal for errata. Godkjent liste med errata skal være siste side i den trykte avhandlingen.

Dette regnes som formelle feil du har lov til å korrigere:
 
- skrivefeil og rene språkfeil
- manglende tegnsetting, feil i referanser
- sidelayout, tekstformat o.l.

Dette har du IKKE lov til:
- Du kan ikke bytte versjon eller endre status på manuskripter/artikler som inngår i ph.d.-avhandlingen. For eksempel kan ikke en artikkel med status "in press" byttes ut med tidsskriftets trykte versjon og endre status til "published" i forkant av trykkingen.

Pliktavlevering

 • Lever 9 eksemplarer av den ferdig trykte avhandlingen og pdf-versjon av avhandlingen til fakultetet. 
 • Avhandlingene distribueres til Universitetsbiblioteket og arkivet ved NMBU og Nasjonalbiblioteket.

Offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen 

 • Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før offentlig forsvar (jf. §17 i ph.d.-forskriften).
 • Avhandlingen gjøres offentlig i den form den ble innlevert til bedømmelse, men med ev. godkjente endringer som beskrevet i en vedlagt "errata" (jf. §15.3 i ph.d.-forskriften).
 • Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen unntas offentlighet, jf § 6.1. 

Elektronisk tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlingen i NMBU Brage

Etter at oppgaven/avhandlingen er godkjent, kan den gjøres elektronisk tilgjengelig i NMBU Brage. Ph.d.-kandidaten får anledning til å begrense eller utsette den elektronisk tilgjengeliggjøringen (jf. § 17.2-3 i ph.d.-forskriften) Universitetsbiblioteket tar alltid hensyn til slike ønsker og også til de begrensninger som utgiver setter for tilgjengeliggjøring av publiserte artikler og annet.

 • Elektronisk tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlinger i NMBU Brage skjer kun etter avtale med universitetsbiblioteket. 
 • Ta kontakt med universitetsbiblioteket for mer informasjon (brage@nmbu.no).

Doktorgradsprøven

Vitnemål og doktorgradsseremoni

Når alle deler av doktorgradsutdanningen er godkjent, tildeles doktoranden graden philosophiae doctor (ph.d.) av rektor. Vitnemål utstedes fortløpende. Vitnemål inneholder opplysninger om fagområde, tittelen på avhandlingen, tema for prøveforelesningen, godkjente emner i opplæringsdelen, veiledere og bedømmelseskomiteens medlemmer.

NMBU holder doktorgradsseremoni for nye doktorander én gang i året. Doktorgradsseremoni holdes 22. september 2017. Invitasjon og informasjon om seremonien og samt den påfølgende middagen sendes på e-post.

Published 3. desember 2014 - 9:14 - Updated 18. august 2017 - 10:32