Avslutning av ph.d.-studiet

Graden philosphiae doctor (ph.d.) tildeles på grunnlag av

 • Godkjent vitenskapelig avhandling
 • Godkjent opplæringsdel (minimum 30, maksimum 60  studiepoeng)
 • Godkjent prøveforelesning over et oppgitt emne
 • Godkjent forsvar av avhandlingen i en offentlig disputas

Informasjonen her gjelder alle ph.d.-kandidater unntatt kandidater ved ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap (VET) som skal følge rutiner og informasjon beskrevet på programmets egne nettsider.

Avslutning

Godkjenning av fullført opplæringsdel

Opplæringsdelen må være godkjent av fakultetet før avhandlingen kan leveres inn til bedømmelse. 

Dersom opplæringsdelen er fullført nøyaktig slik den er beskrevet i godkjent utdanningsplan:

 • Fakultetets ph.d.-kontaktperson skriver ut "Kandidatrapport, opplæringsoversikt, FS-rapport 990.001" som legges ved søknad om innlevering (se under).

Dersom innholdet i opplæringsdelen avviker fra (tidligere godkjent) utdanningsplan:

Oppnevning av bedømmelseskomité

Hovedveileder skal før avhandlingen leveres fremme Forslag om bedømmelseskomite (SKJEMA 4.1). Forslaget behandles/ godkjennes av fakultetet og dekanen oppnevner komiteen på vegne av rektor.  

Krav til avhandlingen

Krav til avhandlingen er beskrevet i ph.d.-forskriftens paragraf 10.

Hva gjør du dersom du ønsker å inkludere et publisert vitenskapelig arbeid i avhandlingen?

Visste du at det finnes en mal for ph.d.-avhandlingen? Les mer her.

Innlevering av avhandlingen

Krav til avhandlingen er beskrevet i ph.d.-forskriftens paragraf 10.

Link til nettsiden med gjeldende forskrifter.

Ph.d.-kandidaten skal innen avtalt frist levere avhandlingen til fakultetet og søke om å få den bedømt.

I forkant av innleveringen skal ISBN/ISSN/Thesis-nummer bestilles hos universitetsbiblioteket, ved biblioteket@nmbu.no. Numrene skal stå på avhandlingen. Det er året disputasen skal holdes som skal stå i Thesis-nummer.

Ph.d.-kandidaten skal levere følgende til fakultetet:

 • Innlevering av avhandling (SKJEMA 4.2), med signatur fra hovedveileder som bekreftelse på at avhandlingen er klar til å leveres for bedømmelse.
 • "Kandidatrapport, opplæringsoversikt, FS-rapport 990.001" ELLER "Søknad om godkjenning av opplæringsdelen (SKJEMA 3.1), se over.
 • Elektronisk versjon av avhandlingen (pdf-format). Den elektroniske versjonen blir arkivert av fakultetet.

Følgende dokumenter skal legges ved hvis aktuelt:

 • Medforfattererklæringsskjema (SKJEMA 4.3), ved artikkelbasert avhandling, for alle manuskripter/ artikler som har flere forfattere.
 • En redegjørelse fra hovedveileder for hvilke deler av avhandlingen som er kandidatens individuelle bidrag i et "fellesarbeid" ("fellesarbeid" vil si én avhandling med flere ph.d.-kandidater som forfattere).
 • Dokumentasjon på innhenting av nødvendige tillatelser. Dette kan for eksempel gjelde innhenting av tillatelse fra et forlag til å egenarkivere en artikkel  i NMBUs åpne vitenarkiv Brage (se mer info under og på biblioteket sin informasjonsside om Brage).

Bedømmelse

Etter innleveringen oversendes avhandlingen til bedømmelseskomiteen. Komiteen skal levere en felles, begrunnet innstilling til fakultetet, hvor det skal gå klart fram om komiteen:

 • Tilrår at avhandlingen godkjennes for disputas.
 • Foreløpig ikke tilrår godkjenning av avhandlingen, men tilrår at ph.d.-kandidaten gis tillatelse til en mindre omarbeiding. Fakultetet kan da gi ph.d.-kandidaten en frist på inntil 3 måneder til omarbeiding. Bedømmelseskomiteen skal innen seks (6) uker fra de mottar den omarbeidete avhandlingen avgi sin endelige innstilling.
 • Tilrår at avhandlingen underkjennes. En underkjent ph.d.-avhandling, kan bedømmes i omarbeidet utgave tidligst seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet vedtak om underkjenning.

Bedømmelseskomiteen leverer innstillingen Bedømmelse av avhandlingen (SKJEMA 4.4) til fakultetet senest 25 arbeidsdager før planlagt disputas. Fakultetet fatter beslutning på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling.

Pressemelding

NMBU ønsker å bekjentgjøre og markedsføre doktorgradsarbeid som gjøres ved universitetet. Så snart avhandlingen er godkjent, kan du fylle ut et pressemeldingsskjema som du sender til kontaktpunktet som er listet opp i skjemaet. Kommunikasjonsavdelingen vil ut i fra den jobbe videre med en omtale i forkant av disputasen. I pressemeldingsskjema får du tips til hvordan du kan beskrive arbeidet ditt på en måte som gjør at leseren kan få et innblikk i hva som er gjort og oppnådd, og hva det kan brukes til.

Errata

En avhandling må bli trykket nøyaktig slik den ble innlevert. Ph.d.-kandidaten kan, etter innlevering og godkjent bedømmelse, søke fakultetet om tillatelse til å rette formelle feil (errata) i avhandlingen. Søknad med fullstendig oversikt over de feil som ønskes rettet, SKJEMA 4.7 Errata, leveres til fakultetet senest 4 uker før planlagt disputas. Det er kun tillatt å gjøre rettelser etter at fakultetet har godkjent errata, og gitt klarsignal til trykking. Det kan søkes kun én gang. Fakultetet må informere bedømmelseskomiteen om errata.

Erratalisten skal settes inn som siste side i den trykte avhandlingen, og inkluderes i innholdsfortegnelsen.

Dette regnes som formelle feil det er lov til å korrigere: 

 • Skrivefeil og rene språkfeil som gjør teksten språklig ukorrekt
 • Manglende tegnsetting, feil i referanser
 • Sidelayout, tekstformat o.l.

Det er ikke lov til å:

 • Presisere eller endre meningsinnholdet i teksten
 • Gjøre endringer i innholdet i tabeller
 • Bytte versjon eller endre status på manuskripter/ artikler som inngår i ph.d.-avhandlingen.
  For eksempel kan ikke en artikkel med status "in press" byttes ut med tidsskriftets trykte versjon og endre status til "published" i forkant av trykkingen.

Trykking av avhandlingen

En avhandling som er godkjent for disputas kan sendes til trykking (versjon etter bedømmelse med ev. godkjente errata). Følg veiledning til trykking i Om trykking.

Trykking bestilles av ph.d.-kandidaten ved å sende e-post til trykkeriet. Ressursnummer for bestillingen må stå på bestillingen for at trykkeriarbeidet kan starte.

Trykkeriene har NMBUs offisielle mal og utformer omslag. Trykkeriet trykker opp det antall avhandlinger som kandidaten ønsker og sender elektronisk pdf-versjon av avhandlingen slik den fremkommer i trykt versjon til ph.d.-kandidaten.

Dersom avhandlingen skal trykkes på norsk eller du disputerer for dr.philosgrad, må du gi tydelig beskjed om dette til trykkeriet slik at de velger riktig mal.

Pliktavlevering til fakultetet

 • Elektronisk pdf-versjon av hele den endelige trykte versjonen av avhandlingen, med omslag. 
 • 1 eksemplar (eller flere) av den ferdig trykte avhandlingen. Antallet eksemplarer avtales mellom kandidat og fakultet.
 • Kvittering for opplasting av avhandling i NMBU Brage (se punkt under om opplasting og elektronisk tiljengeliggjøring av avhandlingen i NMBU Brage).
 • Overnevnte arkiveres av fakultetet.

Trykkeriene sender den ferdig trykte avhandlingen til Nasjonalbiblioteket (5 eksemplarer) og til Universitetsbiblioteket (1 eksemplar). Dette antallet tas ut av bestilt beholdning.

Offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen 

 • Den trykte avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før offentlig forsvar (jf. §17 i ph.d.-forskriften).
 • Den trykte avhandlingen gjøres offentlig i den form den ble innlevert til bedømmelse, men med ev. godkjente endringer som beskrevet i en vedlagt "errata" (jf. §15.3 i ph.d.-forskriften).
 • Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen unntas offentlighet, jf § 6.1. 

Opplasting og elektronisk tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlingen i NMBU Brage  

Jf. §17.3 i ph.d.-forskriften

Opplasting og elektronisk tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlinger i NMBU Brage foregår i tre ledd:

 1. Ph.d-kandidaten laster opp trykkeriets pdf-versjon av avhandlingen i NMBU Brage før disputas. Kandidaten kan her velge forbeholde seg retten til å utsette elektronisk tilgjengeliggjøring (på internett) i inntil to (2) år fra disputasdato. 
 2. Etter godkjent disputas, kvalitetssikrer Universitetsbiblioteket/ NMBU Brage opplastet avhandling. Universitetsbiblioteket tar alltid hensyn til kandidatens ønsker og også til de begrensninger som utgiver setter for tilgjengeliggjøring av publiserte artikler og annet.
 3. Avhandlingen blir elektronisk tilgjengelig på internett ved det tidspunktet som er satt av kandidaten under opplasting og/ eller når embargo tid som er satt av forlaget har gått ut. Avhandlingen vil ikke være søkbar eller tilgjengelig på internett før dette tidspunktet.

 Se hvordan du laster opp avhandlingen i NMBU Brage her.

Kontakt Universitetsbiblioteket/ NMBU Brage for mer informasjon (brage@nmbu.no).

Doktorgradsprøven

Vitnemål og doktorgradsseremoni

Når alle deler av doktorgradsutdanningen er godkjent, tildeles doktoranden graden philosophiae doctor (ph.d.) av rektor. Vitnemål utstedes fortløpende, og inneholder opplysninger om fagområde, tittelen på avhandlingen, tema for prøveforelesningen, godkjente emner i opplæringsdelen, veiledere og bedømmelseskomiteens medlemmer. Det er flere instanser involvert i utstedelsen, derfor tar det noen dager å fullføre.

NMBU holder doktorgradsseremoni for nye doktorander én gang i året (september). Invitasjon kommer per e-post. Les mer her.

Dato for Doktorgradsseremoni: 18. september 2020.

Doktorgradsseremoni 20. september 2019.

Doktorgradsseremoni 21. september 2018

Skattefradrag

Når du tar doktorgrad, har du rett på fradrag for utgifter i forbindelse med trykking av avhandlingen og doktorgradsmiddag.

Du får kun fradrag for middagen til veiledere, opponenter og liknende. Det gis ikke fradrag for mat til familie og venner. Fradraget må kunne dokumenteres med kvitteringer og navneliste over deltakerne hvis skattekontoret ber om det.

Published 3. desember 2014 - 9:14 - Updated 2. juni 2020 - 8:01