Avslutning

Godkjenning av fullført opplæringsdel:

Opplæringsdelen må være godkjent av fakultetet før avhandlingen kan leveres inn til bedømmelse. Opplæringsdelen godkjennes ut fra dokumentasjon på at elementene som inngår er gjennomført og bestått i tråd med kravene i Ph.d.-forskriften og eventuelle særlige krav fastsatt i ph.d.-programmet.

Ph.d.-kandidaten må selv sørge for å levere karakterutskrifter/kursbevis for emner/kurs som er fullført ved andre universiteter (nasjonalt eller internasjonalt), til fakultetets ph.d.-kontaktperson/ ph.d.-rådgiver for registrering. 

Dersom opplæringsdelen er fullført nøyaktig slik den er beskrevet i godkjent utdanningsplan:

 • Fakultetet skriver ut "Kandidatrapport, opplæringsoversikt, FS-rapport 990.001"
 • "Kandidatrapporten" legges ved søknad om innlevering av avhandling
 • Fakultetet behandler søknaden 

Dersom innholdet i opplæringsdelen avviker fra (tidligere godkjent) utdanningsplan:

 • Ph.d.-kandidaten må fylle ut og levere "Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel" (SKJEMA 3.1) til fakultetet
 • Skjema 3.1 legges ved søknad om innlevering av avhandling
 • Fakultetet behandler søknaden

Oppnevning av bedømmelseskomité:

 • Hovedveileder skal (før avhandlingen leveres) fremme forslag til medlemmer i bedømmelseskomité (SKJEMA 4.1). Forslaget skal begrunnes og bør vise til hvordan komiteen samlet sett dekker avhandlingens fagfelt. Forvaltningslovens habilitetsregler gjelder for komiteens medlemmer. CV for de foreslåtte medlemmene skal legges ved.
 • Forslaget behandles/godkjennes av fakultetet og oversendes Forskningsavdelingen (kun campus Ås) som formelt oppnevner komiteen på vegne av rektor  

Innlevering av avhandlingen:

Ph.d.-kandidaten skal innen avtalt frist levere avhandlingen til fakultetet og søke om å få den bedømt.

Følgende skal leveres, til fakultetet:

 • 5 innbundne/heftede eksemplarer av avhandlingen
 • Elektronisk versjon av avhandlingen i Brage, se hvordan du laster opp her
 • Kvittering for innlevering i Brage
 • Innleveringsskjema - Doktorgradsavhandling (SKJEMA 4.2), med signatur fra hovedveileder som bekreftelse på at avhandlingen kan leveres for bedømmelse.

Følgende dokumenter skal legges ved hvis aktuelt:

 • Medforfattererklæringer, ved artikkelbasert avhandling, for alle manuskriper/artikler som har flere forfattere (SKJEMA 4.3)
 • En redegjørelse fra hovedveileder for hvilke deler av avhandlingen som er kandidatens individuelle bidrag i et "fellesarbeid"
  ("fellesarbeid" vil si én avhandling med flere ph.d.-kandidater som forfattere)
 • Dokumentasjon på innhenting av nødvendige tillatelser. 

I forkant av innleveringen skal ISBN/ISSN/Thesis-nummer bestilles hos NMBU-biblioteket ved bendik.egner@nmbu.no.

Bedømmelse:

Etter innleveringen oversendes avhandlingen til bedømmelseskomiteen. Komiteen skal levere en felles, begrunnet innstilling til fakultetet, hvor det skal gå klart fram om komiteen:

 • tilrår at avhandlingen godkjennes for disputas
 • (foreløpig) ikke tilrår godkjenning av avhandlingen, men tilrår at ph.d.-kandidaten gis tillatelse til en mindre omarbeiding. Fakultetet kan da gi ph.d.-kandidaten en frist på inntil 3 måneder til omarbeiding. Bedømmelseskomiteen skal innen seks (6) uker fra de mottar den omarbeidete avhandlingen avgi sin endelige innstilling.
 • tilrår at avhandlingen underkjennes. En underkjent ph.d.-avhandling, kan bedømmes i omarbeidet utgave tidligst seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet vedtak om underkjenning.

Bedømmelseskomiteen leverer innstillingen (SKJEMA 4.4) til fakultetet senest 25 arbeidsdager før planlagt disputas.

Pressemelding:

NMBU ønsker å bekjentgjøre og markedsføre doktorgradsarbeid som gjøres ved universitetet. Så snart avhandlingen er godkjent, kan du fylle ut et pressemeldingsskjema som du sender til redaksjonen@nmbu.no. Kommunikasjonsavdelingen vil ut i fra den jobbe videre med en omtale i forkant av disputasen. I pressemeldingsskjema får du tips til hvordan du kan beskrive arbeidet ditt på en måte som gjør at leseren kan få et innblikk i hva som er gjort og oppnådd, og hva det kan brukes til.

Trykking av avhandlingen:

En avhandling som er godkjent for disputas kan sendes til trykking. 

Trykking bestiller du ved å sende epost til trykkeriet. Trykkeriene har NMBUs offisielle mal og utformer omslag. Se informasjon om trykking.  Dersom avhandlingen skal trykkes på norsk eller du disputerer for dr.philosgrad, må du gi tydelig beskjed om dette til trykkeriet slik at de velger riktig mal.


En avhandling må bli trykket nøyaktig slik den ble innlevert. Bare formelle korrigeringererrata») som ikke berører det vitenskapelige innholdet, kan utføres etter at avhandlingen er godkjent og før den endelige trykkingen eller publiseringen. Søknad om å få rette opp formelle feil sendes til fakultetet senest to (2) uker før komiteens frist for avlevering av innstilling, og kan bare skje en gang. Erratalisten må være godkjent av fakultetet før feilene korrigeres og det gis klarsignal til trykking.

Dette regnes som formelle feil du har lov til å korrigere:
 
- skrivefeil og rene språkfeil
- manglende tegnsetting, feil i referanser
- sidelayout, tekstformat o.l.

Dette har du IKKE lov til:
- Du kan ikke bytte versjon eller endre status på manuskripter/artikler som inngår i ph.d.-avhandlingen. For eksempel kan ikke en artikkel med status "in press" byttes ut med tidsskriftets trykte versjon og endre status til "published" i forkant av trykkingen.

Plikt-innlevering:

 • Lever 8 eksemplarer av den ferdig trykte avhandlingen til Forskningsavdelingen, se eventuelt fakultetets nettsider for rutiner. Disse distribueres til Universitetsbiblioteket ved NMBU og Nasjonalbiblioteket. 
 • Send pdf-versjon av godkjent avhandling til phdthesis@nmbu.no til bruk for senere elektronisk arkivering ved biblioteket.

 

 

Arkivering av doktoravhandlinger i NMBUs åpne vitenarkiv Brage:

 • NMBUs åpne arkiv Brage sikrer digital lagring og publisering av doktoravhandlinger og masteroppgaver utført ved NMBU.
 • For å gjøre dette så enkelt og trygt som mulig for den enkelte forsker og student har Universitetsbiblioteket som forvalter og administrator av Brage NMBU, utarbeidet rutiner og retningslinjer.
 • Les mer om «Egenarkivering av doktorgradsavhandlinger i Brage NMBU» her.

Doktorgradsprøven - prøveforelesning og disputas:

 • Når avhandlingen din er godkjent og offentliggjort, er du klar for doktorgradsprøven.
 • Doktorgradsprøven består av to deler: prøveforelesning og disputas.
 • Fakultetet og Forskningsavdelingen sørger for annonsering på NMBU-weben. Hvis du ikke allerede har gjort det må du senest 14 dager før disputas fylle ut og levere pressemeldingsskjema til redaksjonen@nmbu.no, slik at det kan lages en omtale av arbeidet ditt.
 • Bedømmelseskomiteen godkjenner og evaluerer avhandling, prøveforelesning og disputas på fastsatt skjema (SKJEMA 4.5)

Vitnemål og doktorgradsseremoni

Når alle deler av doktorgradsutdanningen er godkjent, tildeles doktoranden graden philosophiae doctor (ph.d.) av rektor, på fullmakt fra universitetsstyret. Vitnemål utstedes fortløpende. Vitnemål inneholder opplysninger om fagområde, tittelen på avhandlingen, tema for prøveforelesningen, godkjente emner i opplæringsdelen, veiledere og bedømmelseskomiteens medlemmer.

NMBU holder doktorgradsseremoni for nye doktorander én gang i året. Alle som disputer i et akademisk år blir invitert til doktorgradsseremonien påfølgende høst.

Published 3. desember 2014 - 9:14 - Updated 24. February 2017 - 13:44