Avslutning

Trinn for trinn beskrivelse av innlevering, bedømmelse og doktorgradsprøve

 • Ph.d.-kandidaten skal innen avtalt frist levere avhandlingen til fakultetet og søke om å få den bedømt 
 • Før du søker om å få avhandlingen bedømt, må opplæringsdelen være godkjent av fakultetet 
 • Fakultetet, ved dekanen, oppnevner bedømmelseskomite etter forslag fra hovedveileder 
 • Bedømmelseskomiteen evaluerer avhandlingen 
 • Når avhandlingen er godkjent for disputas, kan den sendes til trykkeriet 
 • Den trykte og godkjente avhandlingen skal gjøres offentlig tilgjengelig før disputas 
 • Til sist er det selve doktorgradsprøven som består av prøveforelesning og offentlig disputas

Innlevering og søknad om å få avhandlingen bedømt

Krav til avhandlingen er beskrevet i ph.d.-forskriftens paragraf 10.

Ph.d.-kandidaten skal innen avtalt frist levere avhandlingen til fakultetet og søke om å få den bedømt.I forkant av innleveringen skal ISBN/ISSN/Thesis-nummer bestilles hos universitetsbiblioteket (biblioteket@nmbu.no). Numrene skal stå på avhandlingen. Det er året disputasen skal holdes som skal stå i Thesis-nummer.

Ph.d.-kandidaten skal levere følgende til fakultetet

 Følgende dokumenter skal legges ved hvis aktuelt

 • NMBU 4.3 Medforfattererklæring (word-skjema) ved artikkelbasert avhandling (se under).
 • En redegjørelse fra hovedveileder for hvilke deler av avhandlingen som er kandidatens individuelle bidrag i et "fellesarbeid" ("fellesarbeid" vil si én avhandling med flere ph.d.-kandidater som forfattere).
 • Dokumentasjon på innhenting av nødvendige tillatelser. Dette kan for eksempel gjelde innhenting av tillatelse fra et forlag til å egenarkivere en artikkel i NMBUs åpne vitenarkiv Brage (se mer info under og på biblioteket sin informasjonsside om Brage).

Godkjenning av fullført opplæringsdel

Opplæringsdelen må være godkjent av fakultetet før avhandlingen kan leveres inn til bedømmelse. Dersom innholdet i opplæringsdelen avviker fra tidligere godkjent utdanningsplan, må du fylle ut og levere NMBU 3.2 Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel (word-skjema) som legges ved når du søker om innlevering av avhandlingen (se over).

Medforfattererklæringer

Ved innlevering av en avhandling hvor det inngår delarbeider (manuskripter/ artikler) som er forfattet av flere i fellesskap, skal det for hvert slikt delarbeid legges ved en erklæring som beskriver ph.d.-kandidatens og den enkelte medforfatters selvstendige innsats i manuskriptet/ artikkelen: NMBU 4.3 Medforfattererklæring (word-skjema). Det er ph.d.-kandidatens ansvar å innhente slike forfattererklæringer.

Oppnevning av bedømmelseskomité

Fakultetet skal oppnevne en sakkyndig bedømmelseskomité som skal bedømme avhandlingen, eventuelt prøveforelesningen, og disputasen. Kravene til en bedømmelseskomité er omtalt i ph.d.-forskriften §13.

Hovedveileder fremmer i god tid før innlevering av avhandlingen, et begrunnet forslag til sammensetning av komité: NMBU 4.1 Forslag til bedømmelseskomite (word-skjema). Ph.d.-kandidaten skal underrettes om forslaget og har anledning til å komme med skriftlige merknader, senest innen fem arbeidsdager etter at forslaget er gjort kjent for ph.d.-kandidaten. Fakultetet fatter beslutning om hvorvidt merknadene skal tas til følge.  

Bedømmelse av avhandlingen

Etter innleveringen oversendes avhandlingen til bedømmelseskomiteen. Komiteen skal levere en felles, begrunnet innstilling til fakultetet, hvor det skal gå klart fram om komiteen:

 • Tilrår at avhandlingen godkjennes for disputas.
 • Foreløpig ikke tilrår godkjenning av avhandlingen, men tilrår at ph.d.-kandidaten gis tillatelse til en mindre omarbeiding. Fakultetet kan da gi ph.d.-kandidaten en frist på inntil 3 måneder til omarbeiding. Bedømmelseskomiteen skal innen seks (6) uker fra de mottar den omarbeidete avhandlingen avgi sin endelige innstilling.
 • Tilrår at avhandlingen underkjennes. En underkjent ph.d.-avhandling, kan bedømmes i omarbeidet utgave tidligst seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet vedtak om underkjenning.

Veiledere for bedømmelse av avhandlinger ved NMBU

Fakultetene ved NMBU har laget egne veiledere for bedømmelse av avhandlinger. Se lenke til veileder fra ditt fakultet her:

Bedømmelseskomiteens innstilling

Bedømmelseskomiteen leverer innstillingen NMBU 4.4 Bedømmelse av avhandlingen (word-skjema) til fakultetet senest 25 arbeidsdager før planlagt disputas. Fakultetet fatter beslutning på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling.

Pressemelding

NMBU ønsker å bekjentgjøre og markedsføre doktorgradsarbeid som gjøres ved universitetet. Så snart avhandlingen er godkjent, kan du fylle ut et pressemeldingsskjema som du sender til kontaktpunktet som er listet opp i skjemaet. Kommunikasjonsavdelingen vil ut i fra den jobbe videre med en omtale i forkant av disputasen. I pressemeldingsskjema får du tips til hvordan du kan beskrive arbeidet ditt på en måte som gjør at leseren kan få et innblikk i hva som er gjort og oppnådd, og hva det kan brukes til.

Trykking av avhandlingen, errata og pliktavlevering

Dersom du har spørsmål som gjelder skriving av avhandlingen, maler eller liknende, gå til siden for Forskningsarbeid, opplæringsdelen og obligatoriske seminarer, se overskriften Skriving av avhandlingen.

Når avhandlingen er godkjent av bedømmelseskomitéen kan den sendes til trykkeriet. Før den sendes til trykkeriet, kan formelle feil (errata) rettes opp.

Errata

En avhandling må bli trykket nøyaktig slik den ble innlevert. Ph.d.-kandidaten kan, én gang, søke fakultetet om tillatelse til å rette formelle feil (errata) i den godkjente versjonen av avhandlingen som skal offentliggjøres. Til NMBU 4.6 Errata (word-skjema) skal det legges ved en errataliste som viser alle rettinger kandidaten ønsker å foreta i avhandlingen. Frist for å søke om retting av formelle feil er fem arbeidsdager etter at kandidaten har mottatt bedømmelseskomiteens innstilling.

Fakultetet må informere bedømmelseskomiteen om errata.

Dette regnes som formelle feil det er lov til å korrigere: 
 • Skrivefeil og rene språkfeil som gjør teksten språklig ukorrekt
 • Manglende tegnsetting, feil i referanser
 • Sidelayout, tekstformat o.l.
 Det er ikke lov til å:
 • Presisere eller endre meningsinnholdet i teksten
 • Gjøre endringer i innholdet i tabeller
 • Bytte versjon eller endre status på manuskripter/ artikler som inngår i ph.d.-avhandlingen.
  For eksempel kan ikke en artikkel med status "in press" byttes ut med tidsskriftets trykte versjon og endre status til "published" i forkant av trykkingen.

Trykking av avhandlingen

Trykking bestilles av ph.d.-kandidaten ved å sende dette bestillingsskjemaet på e-post til trykkeriet. Ressursnummer for bestillingen må stå på bestillingen for at trykkeriarbeidet kan starte.

Trykkeriene har NMBUs offisielle mal og utformer omslag. Trykkeriet trykker opp det antall avhandlinger som kandidaten ønsker og sender elektronisk PDF-versjon av avhandlingen slik den fremkommer i trykt versjon til ph.d.-kandidaten.

Dersom avhandlingen skal trykkes på norsk eller du disputerer for dr.philosgrad, må du gi tydelig beskjed om dette til trykkeriet slik at de velger riktig mal.

Trykkeriene sender den ferdig trykte avhandlingen til Nasjonalbiblioteket (5 eksemplarer) og til Universitetsbiblioteket (1 eksemplar). Dette antallet tas ut av bestilt beholdning.

Følg veiledning i Om trykking her.

Pliktavlevering til fakultetet

 • Elektronisk pdf-versjon av hele den endelige trykte versjonen av avhandlingen, med omslag. 
 • 1 eksemplar (eller flere) av den ferdig trykte avhandlingen. Antallet eksemplarer avtales mellom kandidat og fakultet.
 • Kvittering for opplasting av avhandling i NMBU Brage (se punkt under om opplasting og elektronisk tilgjengeliggjøring av avhandlingen i NMBU Brage).
 • Overnevnte arkiveres av fakultetet.

Offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen 

Den trykte avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før offentlig forsvar (jf. ph.d.-forskriftens §17). Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen unntas offentlighet (jf ph.d.-forskriftens §6.1). 

Opplasting og elektronisk tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlingen i NMBU Brage  

Ph.d.-avhandlingen skal gjøres tilgjengelig digitalt gjennom Brage – NMBUs vitenarkiv (lenke). Hensikten med Brage er å tilgjengeliggjøre forskningsresultater som er skapt ved NMBU.  Tilgjengeliggjøring i Brage betyr synliggjøring av ph.d.-kandidaten og dens forskning for forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Avhandlingen oppbevares i Brage og vil alltid være tilgjengelig via en permanent nettadresse.

Opplasting og elektronisk tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlinger i NMBU Brage foregår i tre ledd:

 • Ph.d.-kandidatenlaster opp trykkeriets elektroniske PDF-versjon av avhandlingen i NMBU Brage før disputas. Kandidaten kan her velge å forbeholde seg retten til å utsette elektronisk tilgjengeliggjøring (på internett) i inntil to (2) år fra disputasdato. 
 • Etter godkjent disputas, kvalitetssikrer Universitetsbiblioteket/ NMBU Brage opplastet avhandling. Universitetsbiblioteket tar alltid hensyn til kandidatens ønsker og også til de begrensninger som utgiver setter for tilgjengeliggjøring av publiserte artikler og annet.
 • Avhandlingen blir elektronisk tilgjengelig på internett ved det tidspunktet som er satt av kandidaten under opplasting og/ eller når embargo tid som er satt av forlaget har gått ut. Avhandlingen vil ikke være søkbar eller tilgjengelig på internett før dette tidspunktet.

Se hvordan du laster opp avhandlingen i NMBU Brage her.

Kontakt Universitetsbiblioteket/ NMBU Brage for mer informasjon (brage@nmbu.no).

Arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata

Forskningsdata som ligger til grunn for den vitenskapelige avhandlingen skal oppfylle FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable), og være så åpne som mulig og så lukkede som nødvendig (jf. Retningslinjer for håndtering av forskningsdata ved NMBU).

NMBU Open Research Data eller tilsvarende forskningsdataarkiv skal benyttes for arkivering og ev. tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

Doktorgradsprøve - prøveforelesning og disputas

Retningslinjer for gjennomføring av disputas i korona-perioden (godkjent 31. august 2021).

Når avhandlingen din er godkjent og offentliggjort, er du klar for doktorgradsprøven. Doktorgradsprøven består av to deler: Prøveforelesning og offentlig disputas.

Fakultetet sørger for annonsering på NMBU sin internettside. Hvis du ikke allerede har gjort det, må du senest 14 dager før disputas fylle ut og levere pressemeldingsskjema til kontaktpunktet som er listet opp i skjemaet, slik at det kan lages en omtale av arbeidet ditt.

Prøveforelesning

Ph.d.-kandidaten skal før disputasen prøveforelese over et oppgitt emne. Dette er en selvstendig del av doktorgradsprøven. Hensikten er å prøve ph.d.-kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper ut over avhandlingens tema og evnen til å formidle kunnskapene i en forelesningssituasjon. Forelesningen skal vare 45 minutter. Det faglige nivået på forelesningen skal tilpasses masterstudenter eller studenter i sluttfasen av en femårig profesjonsutdanning.

Tittel på prøveforelesningen bestemmes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for ph.d.-kandidaten 10 arbeidsdager før den skal finne sted. Emnet skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for doktorgradsarbeidet. Prøveforelesningen skal holdes på engelsk eller norsk med mindre et annet språk er godkjent.

Fakultetet bestemmer tidspunktet for prøveforelesningen. Prøveforelesningen kan holdes i sammenheng med (dagen før eller på samme dag som) disputasen, eller på et tidligere tidspunkt. Dersom prøveforelesningen holdes i sammenheng med disputasen, vurderer bedømmelseskomiteen selv forelesningen og avgjør om den er bestått eller ikke bestått (se under). Dersom prøveforelesningen ikke holdes i sammenheng med disputasen, oppnevner fakultetet en egen komité som vurderer forelesningen.

Prøveforelesningen skal være bestått før det kan holdes disputas.

Offentlig disputas

Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom opponenter og doktorand om problemformuleringer, metodisk, empirisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Det bør legges spesiell vekt på å få etterprøvd holdbarheten av viktige konklusjoner som doktoranden har trukket i sitt arbeid. Problemstillingene som opponentene velger å forfølge, behøver ikke være begrenset til de som er omtalt i komiteens uttalelse om avhandlingen. Etter at begge opponentene har avsluttet sin opposisjon, og doktoranden har fått anledning til å forsvare avhandlingen, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio.

Dersom prøveforelesningen ikke holdes i sammenheng med disputasen, vurderer bedømmelseskomiteen disputas på fastsatt skjema NMBU 4.5b Bedømmelse av disputas. Dersom prøveforelesningen holdes i sammenheng med disputasen, vurderer bedømmelseskomiteen prøveforelesning og disputas på skjema NMBU 4.5b Bedømmelse av prøveforelesning og disputas. 

Retningslinjer for gjennomføring av disputas i korona-perioden (godkjent 31. august 2021).

Vitnemål 

Når alle deler av doktorgradsutdanningen er godkjent, tildeles doktoranden graden philosophiae doctor (ph.d.) av rektor. Vitnemål utstedes fortløpende, og inneholder opplysninger om ph.d.-program og eventuell studieretning, tittelen på avhandlingen, tema for prøveforelesningen, godkjente emner i opplæringsdelen, veiledere og bedømmelseskomiteens medlemmer. Det er flere instanser involvert i utstedelsen, derfor tar det noen dager å fullføre.

MERK: For enkelte land (Etiopia med flere) er det nødvendig med en legalisering av vitnemålet før det er gyldig i hjemlandet. Grunnet korona-pandemien tar slike prosesser lengre tid enn normalt, og det anbefales å legge inn minimum 4 uker etter disputas før hjemreise, slik at dokumentene er ferdige og kan tas med hjem av doktoranden selv. 

Doktorgradsseremoni

NMBU holder doktorgradsseremoni for nye doktorander én gang i året (september), og er en formell åpen seremoni som varer ca to timer, med etterfølgende festmiddag for doktorer og spesielt inviterte. Invitasjoner sendes per e-post. 

Årets Doktorgradsseremoni gikk av stabelen 23. september 2022 (klikk for å komme til arrangementets nettside, der kan du blant annet set opptak fra seremonien og et persongalleri).

Bilder fra seremonien kan du finne i dette fotoarkivet.

Utdeling av Alf Bjørseths inspirasjonspris:

Alf Bjørseths inspirasjonspris deles ut under den årlig doktorgradsseremonien.

Seremonier fra tidligere år:

 • Feiring av doktorene 2019 - 21:  Digital feiring med hilsener fra rektor og dekaner, musikkinnslag og presentasjon av doktorene på en egen nettside, grunnet koronasituasjonen og reiserestriksjoner. Nettsiden åpnet fredag 17. september kl. 14.00, og kan besøkes når det passer for deg eller de du deler den med fram til 17. september 2022. 
 • Digitalt seminar 18. september 2020:  The Sustainability RevelSeminaret inneholdt en hilsen til siste års uteksaminerte doktorer.
 • Doktorgradsseremoni 20. sept 2019: nyhetssak og program.
 • Doktorgradsseremoni 21. september 2018

Doktorgradsmiddag og skattefradrag

Når du tar doktorgrad, har du rett på fradrag for utgifter i forbindelse med trykking av avhandlingen og doktorgradsmiddag.

Du får kun fradrag for middagen til veiledere, opponenter og liknende. Det gis ikke fradrag for mat til familie og venner. Fradraget må kunne dokumenteres med kvitteringer og navneliste over deltakerne hvis skattekontoret ber om det.

Published 3. desember 2014 - 9:14 - Updated 27. september 2022 - 14:23