"Forskertalenter for bærekraft" for årene 2021-2022

Av Jens Kristian Rostad

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 (2021-2022). Programmet har fått navnet "Forskertalenter for bærekraft" og har en tydelig bærekraftsprofil.

Om programmet "Forskertalenter for bærekraft"

Forskertalenter for bærekraft er et to-årig program 21 vitenskapelig ansatte som gjennomføres i 2021 og 2022. Målet er å gi unge vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører, og samtidig bygge kompetanse slik at de stiller sterkere i konkurransen om forskningsfinansiering.  

Om deltakerne i programmet 

Les mer om deltakere og deres forskning her.

Halvårlige samlinger for deltakerne

Talentsamling 1  - juni 2021: Om forskningsledelse og søknadsutvikling 

Dette seminaret fokuserte på forskningsledelse, og spesielt samspillet med forskningsmiljøet du jobber i. Det ble jobbet med ledelse generelt og i akademia spesielt. Seminaret la opp til refleksjoner rundt egen karriereutviklingsplan og hvordan skape et verdifullt Mentor & Mentee-forhold. Det ble også jobbet med hvordan skrive en vellykkede ERC-søknad.

Talentsamling 2  - november 2021: Om bærekraft og tverrfaglig samarbeid

Dette seminaret fokuserte på bærekraft og hvordan man kan forstå og jobbe dette i sin egen forskning, undervisning og innovasjon. Det ble også jobbet med tverrfaglig samarbeid, og hvordan bakgrunn og erfaring påvirker hvilken inngang man har til slikt samarbeid.  

Talentsamling 3  - juni 2022: 

Talentsamling 4  - juni 2022: 

Om utlysningen 2020

I NMBUs strategi 2019 – 2023 står det at universitetet skal bidra med «Felles innsats for en bærekraftig fremtid». I tillegg sier strategien at NMBU skal utføre forskning på høyt internasjonalt nivå, ha forskningsgrupper som er blant de internasjonalt ledende og videreføre satsing på fremragende utdanning og forskning (FFU-satsingen). For å nå målene i strategien og få fram flere internasjonalt ledende forskere innen universitetets fagområder gjennomføres nå NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0. Programmet kalles «Forskertalenter for bærekraft». 

Hvem kan søke?

«Forskertalenter for bærekraft» gjelder for vitenskapelig ansatte i postdoktorstilling (inkl. innstegsstilling), forsker eller førsteamanuensis stilling (inkl. innstegsstilling) ved NMBU.

I tillegg gjelder følgende:
 1. Ved søknadsfristen er det mindre enn ti år siden disputasdato (nettotid, det vil si fratrekk for permisjoner etc). 
 2. Ved søknadsfristen er søker ansatt i minimum 80% stilling ved NMBU.
 3. Ved søknadsfristen har søker ansettelseskontrakt ved NMBU som er gyldig i ett år eller mer per 1. januar 2021.

NMBU skal tilstrebe kjønnsbalanse og balanse mellom NMBUs fagområder blant deltakere til NMBUs Talentutviklingsprogram. Kvinner oppfordres til å søke.

Bevilgning per deltaker:

Programmet inkluderer støtte per deltaker som følger:

1. Midler til kompetansebygging og mentor: 150 000 kr per år

Deltakerne skal benytte tildelt midler til kompetansebygging innen forskning, innovasjon/ nyskaping og veiledning/ studentintegrert forskning. Det legges spesielt vekt på å bygge opp kompetanse slik at deltakerne stiller sterkere i konkurransen om finansiering fra toppforskningsprogrammer i bl.a. EU og Forskningsrådet. Midlene kan også brukes til å utvikle nettverk med eksterne forskere, ved at midlene kan benyttes til utenlandsopphold (kortere eller lengre) ved andre forskningsinstitusjoner og til konferansereiser. Deltakere i programmet velger selv sin egen mentor som skal være en internasjonal fremragende forsker, lokalisert ved en utenlandsk institusjon. I særlige tilfeller godkjennes mentor lokalisert i Norge. Mentor skal være en ressurs for deltakeren, for fagmiljøet rundt deltaker og bidra med nettverk. Midlene kan brukes til å betale reiser for å ha møter eller samlinger for mentor, deltaker og/ eller andre i fagmiljøet rundt deltaker. Det er åpent for å bruke noen midler til honorar.

Utenlandsopphold finansieres i flg NFRs satser og retningslinjer for NMBUs utenlandsstipend.

2. Obligatorisk deltakelse på halvårlige samlinger i regi Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen organiserer halvårlige samlinger som er obligatorisk for deltakerne. Samlingene tar opp temaer som blant annet: søknadsutvikling, forskningsledelse, karriereutvikling, utvikling innen veiledning/ studentintegrert forskning, innovasjons/ nyskapingskompetanse, nettverksbygging, medietrening, m.m.

Krav til søknaden:

 • Motivasjon for deltakelse i «Forskertalenter for bærekraft»
 • Plan for utvikling av fagmiljøet søker er tilknyttet og/ eller egen forskergruppe
 • Plan for utvikling av forskningsvirksomhet.
 • Plan for innovasjon/ nyskaping virksomhet
 • Plan for utdanningsvirksomhet (veiledning og studentintegrert forskning) for de neste 2 årene. I tillegg bes det om informasjon om søkers prosjektportefølje på søkertidspunktet.

Deltakere i programmet må sende minst en søknad som prosjektleder til forskningsprogrammer i EU (Horisont Europa, ERC, Marie Sklodowska-Curie actions m.m) eller Forskningsrådet (FRIPRO m.m) underveis i programperioden. Søknad(er) til andre finansieringskilder må ha tilsvarende prestisje og omfang.

Til søknaden skal det legges ved følgende:

 • CV med publikasjonsliste og/ eller beskrivelse av kunstnerisk arbeid for de siste 3 årene.
 • Evalueringer av innsendte søknader til Forskningsrådet, forskningsprogrammer i EU og/ eller tilsvarende programmer. Evalueringene må ikke være mer enn 3 år gamle og søker må være prosjektleder, arbeidspakkeleder eller partner i søknaden(e).
 • Støttebrev fra dekan som inkluderer (a) informasjon om søkers potensiale for å utvikle seg selv, egen forskergruppe/ eller og fagmiljøet rundt seg, og (b) informasjon om arbeidsavtale (f.o.m dato – t.o.m dato) ved NMBU.

Søknadsbehandling:

En komite, bestående av to interne og to eksterne medlemmer behandler søknadene i henhold til kravene gitt i utlysningen. Forskningsavdelingen er sekretariat. Komiteen vil også være ansvarlig for å intervjue aktuelle kandidater og innstilling av deltakere. Endelig valg av deltakere besluttes av prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU.

Ved innvilgelse:

Søkere som får innvilget deltakelse i «Forskertalenter for bærekraft» må utarbeide og gjøre avtale om en individuell plan for sin utvikling av forsknings- og innovasjon/ nyskapingskompetanse samt kompetanse innen veiledning og studentintegrert forskning i programperioden. Avtalen utarbeides og inngås i et samarbeid mellom deltaker, mentor og dekan. Kravene i programmet må oppfylles i planen:

 • Obligatorisk deltakelse på samlinger
 • Utenlandsopphold (korte eller lengre opphold)
 • Innsending av minimum en søknad til Forskningsrådet, EU eller andre finansieringskilder.

Kontakt:

Publisert - Oppdatert

Del på