Publiserings - ABC
Publisering

Vitenskapelig publisering, forfatteradresser og medforfatterskap

Ansatte og studenter skal gjøre seg kjent med og følge nasjonale og internasjonale retningslinjer for publisering, forfatterskap og medforfatterskap. NMBU følger Vancouverreglene for medforfatterskap.

Vitenskapelig publisering, forfatteradresser og medforfatterskap

Publisering av vitenskapelige resultater

Vitenskapelige resultater skal publiseres i publiseringskanaler med kvalitetskontroll (fagfellevurdering/ peer-review) og kun i kanaler som er godkjente gjennom det norske kanalregisteret. Hvis tidsskrift/ forlag ikke finnes i kanalregisteret kan dette meldes inn via DBH. Det er svært viktig å sjekke at tidsskrift, bokutgiver e.l man tenker å publisere IKKE er et "røvertidsskrift"

Medforfatterskap

Forskere skal respektere andre forskeres eller studenters bidrag og følge standarder for forfatterskap og samarbeid. I følge Vancouverkonvensjonen skal rett til medforfatterskap baseres på fire hovedkriterier som alle må oppfylles for at forfatterskap skal være legitimt:

  • Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolking av data
  • Utarbeiding av selve manuskriptet eller vesentlige deler an manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold
  • Godkjenning av artikkelversjon som skal publiseres
  • Oppslutning om ansvaret for at spørsmål vedrørende integriteten eller nøyaktigheten til arbeidet i alle dets aspekter og deler er undersøkt og besvart på en ordentlig måte.

Det er noen ulikheter mellom fagområder/ disipliner når det gjelder medforfatterskap. Les mer her:

Bruk av forfatteradresser på vitenskapelige arbeider

  • Dersom en forfatter på en gitt publikasjon er oppgitt med to adresser, blir det en halv forfatterandel til hver av disse institusjonene.
  • Dersom den ene institusjonen ikke omfattes av departementets resultatbaserte omfordeling, får den andre institusjonen allikevel bare en halv forfatterandel.
  • Dersom en forfatter på en gitt publikasjon er oppgitt med to adresser, SKAL begge adressene registreres i CRIStin-posten. Begge adressene vises etter person-navnet i listen over bidragsytere.

Institusjon-kreditering

Kreditering av institusjoner må være rettferdig, særlig i forhold til ansatte med to arbeidsgivere. Det er forskerens ansvar å oppgi den forfatteradresse som han eller hun mener er rettferdig i forhold til det arbeidet som er gjort.

Veiledning

Dersom en veileder ønsker å anvende studentens upubliserte datamateriale eller forskningsresultater i egne publikasjoner eller forskning, skal studenten gi sitt samtykke. På samme måte kreves veileders samtykke når en student ønsker å anvende veileders upubliserte materiale eller resultater.

Negative resultater

Man bør etterstrebe å publisere også negative resultater.

Published 27. august 2015 - 10:36 - Updated 4. February 2020 - 10:14