Postdoktor

Vilkår ved ansettelse som postdoktor

Postdoktor er en åremålsstilling som skal rekruttere til videre karriere innen akademia. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat regulerer vilkår for ansettelse som postdoktor:

§1-2 Postdoktor

(1) Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det kreves oppnådd doktorgrad for ansettelse.

(2) Bruk av stilling som postdoktor er begrenset til institusjoner som har rett til å tildele doktorgrad.

(3) Ved søknad om ansettelse i postdoktorstilling skal søkeren legge fram forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Forslaget skal også inneholde framdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

(4) Åremålsperioden skal være fra to til fire år. Ved ansettelse utover to år avgjør arbeidsgiver om den ansatte skal pålegges pliktarbeid i form av undervisningsarbeid og tilsvarende arbeid, og omfanget av eventuelt pliktarbeid.

(5) Det skal utarbeides plan for gjennomføring av prosjektet som ligger til grunn for ansettelse i postdoktorstilling. Planen skal inngå som del av eller vedlegg til arbeidskontrakt for åremålsansettelsen og skal omfatte prosjektbeskrivelse og framdriftsplan.

(6) Omfanget av eventuelt pliktarbeid må fastsettes i planen.

(7) Planen må inneholde opplysning om hvem som skal ha plikt til å følge opp den ansatte med faglig rådgivning. Både den som har ansvar for faglig rådgivning, og den ansatte har plikt til å melde fra til arbeidsgiver om manglende gjennomføring av planen.

(8) Ved ansettelse på innstegsvilkår gjelder ikke tredje til syvende ledd.

§2.3 Permisjoner og forlengelse av ansettelsesperioden

(1) Med unntak for vitenskapelige assistenter skal permisjoner de ansatte har krav på etter lov eller tariffavtale, ikke medregnes ved beregning av ansettelsesperioden. Det samme gjelder for sentrale lederverv i nasjonale organisasjoner for disse stillingene.

(2) Det gis forlengelse for redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-2 fjerde ledd på grunn av omsorg for barn og nær familie.

(3) Det kan gis permisjon for å gå inn i kortvarig vikariat i undervisnings- og forskerstilling, utenlandsstipend og liknende når dette kan skje uten å redusere framdriften med mer enn et halvt år i postdoktorprosjekt, doktorgradsutdanning eller stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid eller spesialistutdanning. I slike tilfeller kan ansettelsesperioden forlenges tilsvarende.

(4) Avgjørelse om forlengelse av ansettelsesperioden fattes av ansettelsesorganet.

(5) Fravær som skal gi grunnlag for forlengelse, må utgjøre minst to sammenhengende uker.

(6) For stipendiat kan ansettelsesorganet i særskilte tilfeller gi forlengelse av ansettelsesperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen. Slike forhold kan være særlige omsorgsbelastninger og uforutsette hindringer av arbeidsmessig art som ikke kan lastes stipendiaten. Når slike forhold medfører forsinkelse, kan det gis forlengelse av ansettelsesperioden, forutsatt at stipendiaten vil kunne fullføre doktorgradsutdanningen innen forlengelsestidas utløp.

(7) Ved sykefravær under to uker for postdoktor og stipendiat med pliktarbeid bør fraværet fordeles forholdsmessig mellom doktorgradsarbeid og pliktarbeid.

(8) For stipendiat med pliktarbeid kan flere kortvarige, gyldige fravær under to uker gi grunnlag for ensidig reduksjon i pliktarbeidsdelen, når dette anses nødvendig for at stipendiaten skal kunne fullføre doktorgradsutdanningen innenfor ansettelsesperioden.

 

Utviklingsplan

Forskningsrådet krever at det skal leveres en utviklingsplan ved tilsetting i postdoktorstilling med midler fra Forskningsrådet. Utviklingsavtalen skal foreligge innen tre måneder etter tilsetting. 

Ved ansettelse i postdoktorstilling med finansiering fra andre kilder (KD rekrutteringsstilling, EU, annet) bør tilsvarende utviklingsavtale inngås. 

Mentor eller "sparringspartner"

Alle postdoktorer skal ha en faglig veileder eller rådgiver ved NMBU. I tillegg bør postdoktoren knytte til seg en mentor eller "sparringspartner" utenfor egen forskningsgruppe/ faggruppe som blant annet bør bistå med å gi innspill til karriereutvikling og fremtidige karriereveier.

Regler og retningslinjer

Postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Innstegsstillinger

Førsteamanuensis og professor

Kurs og kompetanseutvikling

KURS: Ledelse av forskningsprosjekter

Grunnleggende innføring i prosjektledelse med vekt på forsknings­prosjektets egenart. Det gis tre-dagers kurs for postdoktorer og yngre forskere i 2021. Les mer i artikkelen. 

KURS: Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400)

Fakultet for realfag og teknologi, Seksjon for Læring og Lærerutdanning gjennomfører årlig kurs for vitenskapelig ansatte i Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400). Les mer i artikkelen. 

WEBINAR: Academic writing for PhD candidates, post docs and supervisors

Find dates for the webinars in the article below, or go to the Writing Centre Calendar to read about the webinars.

AKTIVITET: Talentutvikling ved NMBU

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 - "Forskertalenter for bærekraft". Les mer i artikkelen. 

AKTIVITET: NMBU MSCA Postdoctoral Fellowship Masterclass

The aim of the Master Class is to attract and help highly motivated researchers to successfully apply for an MSCA Postdoctoral Fellowship with NMBU as the host institution. The Master Class is also open for candidates applying for a Global Fellowship with NMBU as the return host institution. We will offer a complete training package for MSCA-PF applicants free of charge.

KURS: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Det er satt opp 2 kurs 8. april 2021, kurset er på 3 timer (ett på engelsk og ett på norsk).  Les mer i artikkelen. 

KURS: Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer)

Kurset har fokus på personvern i forskning og hvordan håndtere forskningsdata med personopplysninger. I tillegg får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Les mer i artikkelen. Les mer i artikkelen. 

COURSE: Life Science data management

ELIXIR Norway, Digital Life Norway and NMBU Research Support Office is organising a Data Management Plan (DMP) workshop at NMBU. The intended audience are researchers (PhD candidates, Post Doctoral Fellows, Researchers, Associate Professors and Professors) working within the life sciences field. Les mer i artikkelen.

E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner

Lær mer om sikker lagring av forskningsdata underveis i et forskningsprosjekt samt arkivering og eventuell tilgjengeliggjøring ved prosjektslutt eller ved publisering i dette Canvaskurset. Les mer i artikkelen. 

Andre kurs og aktiviteter ved NMBU

Rettigheter og plikter ved sykefravær

For postdoktorer gjelder de samme rettigheter og plikter ved sykdom på samme måte som for øvrige ansatte. Se rutiner for sykemelding under Helse – Sykdom i Personalhåndboken, og trykk på boksene i rutineflyten for å få opp tekst. NMBU følger intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv.

Ved fravær som har vart i mer enn to sammenhengende uker, se: Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (lenke til Lovdata) §2-3.

Published 1. mars 2019 - 12:22 - Updated 5. september 2022 - 12:47